• 4:29 - 09/01/2020

  Mấy xứ Tích Lan, Xiêm, Cao Miên, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan đều thuộc về Phật giáo tiểu thừa hay là Nam Tông Phật giáo.   Kinh Phật chép rằng về đời vua A-dục, đạo Phật ...

 • 4:25 - 09/01/2020

  Giáo tướng và Sự tướng của Mật Tông ở Trung Hoa được mang về Nhật Bản do 4 vị Đại sư và những vị khác. Ngay từ đó Mật Giáo được tổ chức và hệ thống hòa hoán bị nhờ bàn tay tài ...

 • 3:59 - 09/01/2020

  Kinh điển của phái Mật Giáo tạp bộ (Tạp Mật) được dịch sang tiếng Trung Hoa rất sớm vào thế kỷ thứ tư sau tây lịch. Các hữu (SRIMITRA) người sứ PAI (KUCCHA, một bộ lạc da ...

 • 3:44 - 09/01/2020

  Mật Giáo được thuyết minh do Đức Thích Tôn Như Lai hay Đại Nhật Như Lai, chuyển danh là Đại Tỳ-lô-giá-na Phật (Phạn ngữ: MAHAVAROCANA) Pháp thân của Ngài Phổ Hiền Bồ-tát ...

error: Content is protected !!