CHU DỊCH THƯỢNG KINH – 26. QUẺ SƠN THIÊN ĐẠI SÚC

CHU DỊCH THƯỢNG KINH

26. QUẺ SƠN THIÊN ĐẠI SÚC

Cấn trên; Kiền dưới

Quẻ này là quẻ Sơn Thiên Đại Súc. Càn hạ cũng là Nội Càn, Cấn thượng cũng là Ngoại Cấn. Cấn là
Sơn, Càn là Thiên, nên tên quẻ đọc bằng Sơn Thiên Đại Súc.

TỰ QUÁI


Tự quái: Hữu vô võng, nhiên hậu khả súc, cố thụ chi dĩ Đại Súc.
序卦: 有無妄, 然後可畜, 故受之以大畜.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Vô Võng tiếp lấy quẻ Đại Súc là vì cớ sao?
Bởi vì trong mình trước có vô võng, vậy sau mới súc tụ được. Vậy nên sau quẻ Vô Võng, tiếp lấy quẻ
Đại Súc. Chữ Súc có ba nghĩa: Súc là nhóm chứa, như ta thường nói súc tích; Súc là nuôi nấng, như ta
thường nói súc dưỡng; lại một nghĩa Súc là ngăn đón. Theo về nghĩa trong Kinh thời Súc là chứa, còn
như nghĩa Quẻ thời Súc là súc tụ. Theo về tượng quẻ, Cấn ở trên, Càn ở dưới, tượng là trời lọt ở vào
trong núi. Thế mà sức núi súc chứa được trời mà cũng là súc tụ trời vào trong núi, sức súc thiệt là lớn
nên tên quẻ đặt bằng Đại Súc.


SOÁN TỪ

Đại Súc, lị trinh, bất gia thực, cát, lợi thiệp đại xuyên.
大畜: 利貞, 不家食, , 利涉大川
Ý Soán từ nói rằng: Hễ người muốn ra làm việc đời, tất trước phải có uẩn súc trong mình, hoặc chứa
trữ bằng món đạo đức hoặc chứa trữ bằng món học thức, hoặc chứa trữ bằng món tài trí, gồm đủ cả
các món ấy, mới là uẩn súc được rất lớn. Tuy nhiên, chúa trữ vẫn phải nhiều mà đã nhiều tất phải kén
cho tinh, nhóm góp vẫn phải rộng mà đã rộng lại tất phải có ước; nếu bất tinh, bất ước thời những
giống sở súc thành ra hỗn tạp xằng xiên, ấy là bất trinh mà cũng là bất lị nên nói rằng:
Đại Súc lị trinh,
nghĩa là: Súc vẫn là lớn mà cần phải cho được chính. Hễ những người súc đã lớn mà lại chính, tất
nhiên đạo đức chất chứa ở bề trong, danh dự tràn khắp ở bề ngoài, tự nhiên xã hội phải hoan nghinh,
quốc gia phải tín dụng; vị trời cho mình chung, lộc trời cho mình hưởng, thân mình là thân chung cả
thiên hạ, có cần gì phải ăn cơm nhà nữa đâu, nên nói
Bất gia thực, ý nói sở súc đã lớn thời nên làm
việc thiên hạ, không nên ăn của nhà làm việc nhà, thế mới được cát.
Chảng những lúc thiên hạ vô sự mà thôi, dầu có khi thiên hạ có việc gian hiểm, mình càng nên hi sinh

tư súc của mình, gánh vác việc đời, đỡ việc gian hiểm cho thiên hạ, đó lại là lị thiệp đại xuyên nữa
vậy.
Đem thân mà qua sông lớn là việc gian hiểm. Có cứu được việc gian hiểm cho thiên hạ mới là tài đại
súc trong thiên hạ.
PHỤ CHÚ: Nghĩa ở Soán từ thời chỉ lấy nghĩa Súc là uẩn súc, cũng là trừ súc.
Đến các Hào từ như sau thời lại lấy nghĩa Súc là súc chỉ. Dịch đạo tùy thì biến hóa, không bao giờ
chấp nhất bằng trên mặt chữ.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Đại Súc, cương kiện, đốc thực, huy quang, nhật tân kì đức. Cương thượng nhi thượng hiền,
năng chỉ kiện, đại chính dã. Bất gia thực, cát, dưỡng hiền dã. Lợi thiệp đại xuyên, ứng hồ thiên dã.
彖曰: 大畜剛健, 篤實, 輝光, 日新其德. 剛上而尚賢, 能止健, 大正也. 不家食, , 養賢也. 利涉
大川
, 應乎天也.
Soán viết: Đại Súc, cương kiện, đốc thực, huy quang, nhật tân kì đức.
Soán từ thích nghĩa chữ Đại Súc ý nghĩa rất bao hàm rộng lớn. Theo về đức Càn thờí là cương kiện,
theo về đức Cấn thời là
đốc thực, huy quang, uẩn súc những đức ấy không bao giờ thôi thời là nhật
tân kì đức
. Hễ tài sức của một người có tính chất cương kiện như đức Càn, trong chất chứa lấy thành
thực, ở ngoài nảy nở làm văn chương mà lại hằng ngày hằng ngày đức mình thường mới hoài hoài, như
thế là uẩn súc rất lớn. Thủ tượng vào Càn nên nói rằng:
Cương kiện; thủ tượng vào Cấn nên nói rằng:
Đốc thực huy quang. Vì đã cương kiện thời không bao giờ mỏi, vì huy quang mà gốc ở đốc thực thời
không bao giờ mờ nên nói rằng:
Nhật tân kì đức.
Cương thượng nhi thượng hiền, năng chỉ kiện, đại chính dã.
Hào dương cương ở trên hết quẻ, có tượng là: Tôn thượng bậc hiền.
Lại theo về thể hai quẻ:
Càn là kiện, Cấn là chỉ, nghĩa là hay chỉ ở nơi kiện, như thế duy có đại chính
mới hay được.
Chữ
chỉ đây nghĩa là chữ chỉ Đại Học.
Bất gia thực, cát, dưỡng hiền dã.
(Chữ dưỡng ở đây là thủ nghĩa bằng súc dưỡng).
Hễ đã là người hiền thời quốc gia xã hội nuôi cho nên nói
bất gia thực cát.
Lị thiệp đại xuyên, ứng hồ, thiên dã.
Đây là lấy nghĩa bằng Quái thể. Lục Ngũ ở ngôi tôn, hạ ứng với Nhị giữa quẻ Càn, tượng là ứng với
trời, nên Soán Truyện lại nói rằng: sở dĩ hay lị thiệp đại xuyên là vì có tài có đức thuận ứng với trời,
thời thiên hạ dầu có gian hiểm đến đâu cũng cứu tế được cả.
PHỤ CHÚ: Chúng ta đọc lời Soán Truyện nên để ý vào bốn chữ: Đốc, thực, huy, quang. Người trong

thiên hạ, nhiều hạng người thấy có huy quang mà không phải đốc thực, chứ không hạng người nào đã
đốc thực mà không huy quang.
Huy quang mà không đốc thực thời chỉ là lòe loẹt ở bề ngoài và trau chuốt những văn minh vỏ, Thế
chẳng phải chân chính huy quang, chính như câu trong
Trung Dung: Tiểu nhân chi đạo, đích nhiên nhi
nhật vong
小人之道, 的然而日亡. Nghĩa là đạo của tiểu nhân, tuy rực rỡ vậy mà ngày càng lần lần
mất. Đó là tệ bệnh vì huy quang mà không đốc thực; huy quang mà không đốc thực thời là huy quang
giả. Đến như đốc thực mà nảy ra huy quang thời đạo đức chứa trong mà văn thái hiện ở ngoài, chính
như câu ở sách
Trung Dung: Thành tắc hình, hình tắc trứ, trứ tắc minh誠則形, 形則著, 著則明,
nghĩa là, chí thành trong thời hình hiện ra ngoài, đã hình hiện thời rõ rệt, rõ rệt thời sáng láng.
Vậy nên, muốn thấy cho được chân chính huy quang thời trước phải căn cứ ở nơi đốc thực.


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Thiên tại sơn trung, Đại Súc. Quân tử dĩ đa thức tiền ngôn vãng hành, dĩ súc kì đức.
象曰: 天在山中, 大畜. 君子以多識前言往行, 以畜其德.
Cấn trên, Càn dưới, tượng là trời lọt vào giữa núi. Quân tử xem tượng ấy thời lo cho uẩn súc trong
mình được thiệt lớn. Muốn uẩn súc cho được thiệt lớn, cần thứ nhất, trước phải súc dưỡng đức mình
cho thiệt lớn, nhưng mà công phu súc đức, trước hết phải góp hết cả tri với hành.
(
Tri nghĩa là phải biết cho đến nơi; hành nghĩa là phải làm cho đến nơi).
Trước có tri mà sau mới hay hành nên quân tử cần phải dụng công phu bằng học vấn, tìm tòi nghiên
cứu những lời xưa nết cũ của thánh hiền mà biết cho nhiều, khiến cho chân trí mình được đầy đủ, tri
đến bao nhiêu thời hành đến bấy nhiêu, để nuôi chứa lấy đức mình. Đó là căn bản làm nên Đại Súc.
PHỤ CHÚ: Tên Soán Truyện kiêm nói cả thể, dụng của Đại Súc. Tượng Truyện thời chuyên nói về
công phu làm nên Đại Súc, nhưng sợ phần tri chẳng đầy đủ thời phần hành chẳng được vững bền, nên
phải chú trọng bằng học vấn. Đó lại là ý nghĩa đặc biệt của Tượng Truyện đó vậy.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Cửu: Hữu lệ, lị dĩ.
初九: 有厲, 利已.
Nguyên toàn quẻ này, ba dương Nội Càn bị Ngoại Cấn chỉ súc lại nên ba hào Nội Quái thảy thủ nghĩa
bằng súc chỉ.
Sơ Cửu đã dương cương lại ở kiện thể, nhưng vì ở dưới tất muốn thượng tấn mà bị ở trên có Lục Tứ
ngăn đón Sơ. Thế lực Sơ vẫn không địch lại Tứ, nếu không biết chỉ mà cố tiến liều, tất làm nguy cho
Sơ, nên tính một cách an toàn cho Sơ thời chỉ nên thôi mà đừng tiến.
PHỤ CHÚ: Theo như quẻ khác thời Tứ với Sơ là chính ứng, đáng viện trợ cho nhau, nhưng ở quẻ Đại
Súc thời trái thế. Hễ ứng với nhau thời là chỉ súc nhau mà lại hào ở trên chỉ súc được hào ở dưới. Duy
hào Thượng với hào Tam thảy là dương hào nên mới lấy nghĩa bằng bạn đồng chí mà không lấy nghĩa
bằng súc chỉ nhau. Chữ
chỉ đây nghĩa là ngăn cản không cho lên, bị động mà chỉ, không phải tự động
mà chỉ.

Tượng viết: Hữu lệ, li dĩ, bất phạm tai dã.
象曰: 有厲利已, 不犯災也.
Tiến thời có nguy, nguy là tai đó. Nếu biết đình chỉ mà không tiến thời không phạm đến tai, nên nói
rằng:
Hữu lệ, lị dĩ.
Phạm
nghĩa là xông vào; không phạm vào đám tai nghĩa là: Tri thối nhi thối.
2. Cửu Nhị: Dư thoát phúc.
九二: 輿說輻.
nghĩa là cỗ xe; phúc cốt bánh xe.
Cửu Nhị dương cương đắc trung, vẫn có tài tiến được, nhưng ở thời đại Súc, bị Ngũ ở trên có thế lực
súc chỉ được Nhị. Nhị xử vào hoàn cảnh này, cũng in như hào Sơ, nhưng vì Nhị là đắc trung nên tự
mình biết lúc nên chỉ mà chỉ, tượng như mình có xe toan ra đi, nhưng tự đạc thế lực mình chưa đi
được, thoát quách cốt bánh xe mà không cần đi nữa. Cửu Nhị tự xử như thế, rất hợp với thì nghĩa thời
đại Súc, chính như sách
Lão Tử có câu: Tri chỉ bất đãi 知止不殆, nghĩa là: Biết đường lối chỉ thời
khỏi mắc lấy nguy (
Đãi nghĩa là nguy).
Tượng viết: Dư thoát phúc, trung vô vưu dã.
象曰: 輿說輻, 中無尤也.
Cửu Nhị vẫn có tài dương cương tiến được, vì khuất ở thời thế mà đành chịu dư thoát phúc. Đó là Nhị
có đức trung nên biết tùy thì mà chỉ, không điều gì lầm lỗi (
Vưu nghĩa là tội lỗi).
PHỤ CHÚ: Thông lệ Kinh Dịch, dương thời cường, âm thời nhược, nhưng quẻ Đại Súc này, hào Sơ,
hào Nhị thuộc về thể Càn trở lại chịu lút vào hào Ngũ, hào Tứ, té ra dương cương mà bị âm nhu chỉ
súc. Sơ thối mà không tiến, Nhị dừng mà không đi. Thế mới biết, thịnh suy trái nhau vì thì, cường
nhược khác nhau vì thế, chứ không phải dương nhất định là cường, âm nhất định là nhược.
Trung trí như Địch Nhân Kiệt mà phải làm tôi với Vũ Hậu; tài năng như Viên Thế Khải mà trót đời
phải làm tôi với Na Lạp Thái Hậu.
Nhưng kết cuộc đánh đổ Vũ Thị rặt là đồ đảng Địch. Đánh đổ Mãn Thanh hơn nữa là tay chân họ Viên.
Mới biết rằng: thì chưa nên tiến mà tiến, dầu anh hùng đến thế nào, cũng khó chống thì được. Đó chính
là thì nghĩa Đại Súc mà cũng là lệ biến hóa trong Dịch học.
[1]. Cửu Tam: Lương mã trục, lị gian trinh, nhật nhàn dư vệ, lị hữu du vãng.
九三: 良馬逐, 利艱貞, 日閑輿衞, 利有攸往.
Theo lệ quẻ Đại Súc, hào trên súc chỉ được hào dưới, duy Cửu Tam với Thượng Cửu thời trái hẳn thế:
Cửu Tam với Thượng Cửu là dương cương đồng đức với nhau.
Tam ở vào Kiện chi cực, Thượng ở vào Súc chi cực. Cực thời phải thông nên hai hào đồng chí với
nhau, dắt nhau mà tiến, tinh thần hăng hái, chí khí đua lên, tượng như một cặp ngựa hay, chạy đua, vừa
lanh vừa rập, nhưng vì hai dương đồng tiến, sợ có khi ỷ tài nhuệ tiến mà quên sự phòng bị thời chưa

chắc tấn đã vạn toàn, nên thánh nhân lại răn cho rằng: Lị gian trinh, nghĩa là nên biết việc đời khó
khăn, đường đời trắc trở, phải tìm một lối đường cho trung chính, và lại ngày ngày dự bị, luyện tập
những đồ đi đường với các thức phòng vệ (
Dư: đồ đi đường; vệ: đồ để hộ thân). Khi tiến hành mà đã
đủ tài liệu với kế hoạch như thế thời đi đâu chắc cũng lị tiện.
PHỤ CHÚ: Quẻ Đại Súc này là thuộc về thời đại âm súc dương, duy hào Tam với hào Thượng đều là
dương hào cả đôi nên không súc nhau mà lại đồng loại tương trợ. Đó tuy trái với thời đại chung của
quẻ Đại Súc mà lại đúng với thời đại riêng trong quẻ Đại Súc nên Hào từ hai hào thảy được
lị hanh.
Tượng viết: Lị hữu du vãng, thượng hợp chí dã.
象曰: 利有攸往, 上合志也.
Cửu Tam sở dĩ
lị hữu du vãng là vì ở trên có Thượng Cửu hợp chí với mình, tuy thế lộ gian nan mặc
dầu, nhưng có người chí đồng đạo hợp, dắt nhau mà lên, tất cũng được thản thuận.
4. Lục Tứ: Đồng ngưu chi cốc, nguyên cát.
六四: 童牛之梏, 元吉.
Theo như vị các hào ở quẻ Đại Súc, thì Tứ này vẫn súc chỉ được Sơ, nhưng bản thân Tứ là âm nhu mà
súc chỉ hào dương cương, không phải việc dung dị. Song may thay! Sơ ở về đầu hết quẻ, vả lại dương
tính hãy còn ấu trĩ, đương lúc còn ấu trĩ mà Lục Tứ đã tìm phương súc chỉ ngay thời sức đề phòng hạn
chế, không đến nỗi tốn công, tượng như con trâu mới mớm sừng mà đã gác gông vào (
Đồng ngưu: trâu
vừa mọc sừng;
cốc: cái gông chằng lấy sừng).
Như thế thời tốt lành hung.
PHỤ CHÚ: Hào từ này tuy chuyên nói Tứ với Sơ, nhưng lấy ý thánh nhân mà suy ra thời hễ làm vua
dạy dân làm thầy dạy trò làm cha dạy con làm chồng dạy vợ, cho đến làm bạn muốn trung cán với
nhau, thảy nên học ý nghĩa hào này.
Muốn ngăn cấm điểu ác, muốn bế tắc điều tà, tất phải gấp lo ở lúc mới manh nha mà cẩn thận một cách
phòng vi đậu tiệm. Tà ác chưa kịp bùng mà giáo hóa còn dễ tiệm ma tẩm nhuận từ đầu sắp đi thời ác
nhân cũng có thể hóa làm thiện nhân. Nếu chờ khi tà ác đã phát hiện, măng đã thành tre mà lúc đó mới
lo cấm chỉ thời tuy có thánh nhân dạy nó, cũng khó khiến cho nó cách tâm biến chất được. Câu
đồng
ngưu chi cốc
chính là nghĩa ấy. Tục ngữ có câu: “Dạy con dạy thưở đương thơ, dạy vợ dạy thuở mới
đưa vợ về”, ý nghĩa tuy chưa hoàn toàn, cũng là ý trâu non mang gông vào sừng vậy.
Tượng viết: Lục Tứ: Nguyên cát, hữu hỉ dã.
象曰: 六四元吉, 有喜也.
Lẽ trong thiên hạ, ác đã thịnh rồi mới tìm phương cấm chỉ thời công lao quá nhọc mà hiệu quả chẳng
bao lăm. Duy cấm chỉ ở lúc mới manh nha thời người dạy không phải quá lao mà người bị hóa cũng có
thể sự bán nhi công bội. Lục Tứ súc Sơ cũng được như thế, nên nói rằng:
Nguyên cát hữu hỉ.
PHỤ CHÚ: Đồng ngưu chí cốc chỉ nói bằng cách thí dụ, ngưu còn đồng thời sừng chưa mọc ra, cốc
để vào đâu?

Nếu bảo là sự thực thời ra vô lí, nhưng ý thánh nhân cốt bảo cho ta cấm điều ác ở khi chưa phát lộ,
tượng như trâu chưa có sừng mà dự bị cốc cho sẵn. Sách
Học Kí có câu: Cấm ư vị phát chi vị dự
於未發之謂豫
chính là nghĩa hào này. Học giả chớ nên câu nệ ở mặt chữ.
5. Lục Ngũ: Phần thỉ chi nha, cát.
六五: 猪豕之牙, .
Hào từ này theo giữa mặt chữ thời chí thiển mà theo ý nghĩa thời chí thâm.
Thỉ: heo; phần thỉ: hco thiến; nha: nanh. Thỉ thí dụ bằng người cương táo; nha thí dụ bằng sức làm ác;
phần thí dụ bằng cơ cảnh của người trì ác. Hễ người ác trong thiên hạ, nó vẫn có sức cương cường,
tượng như heo có sức nanh sắc; tiểu nhân vì có sức cương cường, mới nảy ra thủ đoạn làm ác. Nếu ta
chỉ theo thủ đoạn nó mà trừng trị, nhưng sức cương cường nó vẫn y nhiên thời hết thủ đoạn này, nó lại
nảy ra thủ đoạn khác, biết bao giờ trì cho nó xong. Tượng như heo hay cắn người là nhờ sức nanh sắc.
Nếu ta phòng bị nó mà bẻ nanh nó được rồi, nhưng tính cương táo của nó vẫn y nhiên, còn khiến cho
nó trầm phục. Thánh nhân vì thế nên dùng cấm chỉ ác nhân trong thiên hạ không cần trì ở nơi thủ đoạn
của nó mà cốt trì ở nơi nguyên động lực của nó, lựa cho được cơ hội, nắm cho được mấu chốt, khiến
cho nó mất sức cương cường, thời dầu nó có thủ đoạn nữa mà cũng vô sở thi. Tượng như trì heo không
cần trì ở nơi nanh mà cốt trì ở nơi thế của nó. Nó sở dĩ cương táo là vì nó có cái thế, đã cắt được cái
thế của nó rồi, thời dầu có nanh cũng không hay cắn nữa (
Thế: cái dái của giống vật).
Trừ người ác mà dùng bằng một cách lén cơ hội, ngự heo mạnh mà dùng bằng một cách thiến dái, thực
sự tuy khác nhau xa mà diệu dụng vẫn in như nhau, chỉ là có cơ quyền, có thì hội, tìm cho được cội
gốc mà cắt cho hết rể thời công phu khỏe mà hiệu quả lâu, nên Hào từ nói rằng:
Phần thỉ chi nha.
Lục Ngũ súc chỉ được Cửu Nhị cũng như thế.
Tượng viết: Lục Ngũ chi cát, hữu khánh dã.
象曰: 六五之吉, 有慶也.
Tòng lai, những việc trì ác, thường chỉ dùng uy hình, lấy cách chết dọa dân mà dân không sợ chết, Ông
Lão Tử có câu:
Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi 民不喂死奈何以死懼之, nghĩa là dân vẫn không
sợ chết mà hay gì cứ đem cách chết dọa dân.
Trì ác mà chỉ như thế thời càng trì càng vô công. Duy như Lục Ngũ biết rình cơ hội mà trì cho đến căn
bản thời người trên không mệt, người dưới không đau mà tự nhiên phong di tục cách, chính là hạnh
phúc cho thiên hạ vậy.
6. Thượng Cửu: Hà thiên chi cù hanh.
上九: 何天之衢亨.
Hào này cũng lấy nghĩa bằng toàn quẻ thời đại thuộc về Đại Súc, súc từ hào Sơ súc lên, súc đến
Thượng Cửu là sức chi cực, súc đã cực rồi, tức nhiên phải tán, tán cho đến cực kì rộng thời rất hanh
thông nên Hào từ nói rằng:
Hà thiên chi cù hanh (: đường; thiên cù: đường trời). Ở giữa chốn hư
không bát ngát, mây bay chim liệng, cực kì tự do nên nói rằng:
Thiên cù hanh.
Chữ Hà là lời than tán, cũng là lời mừng, ý như nói rằng: Chà chà! Sao mà đường trời thông thái đến
thế rư!
Hào này là đạo súc chi biến. Súc nguyên nghĩa là chỉ, chỉ chi cực tất nhiên lưu thông; lưu thông đến vô

cùng, tất nhiên thiên cù hanh.
Tượng viết: Hà thiên chi cù hanh, đạo đại hành dã.
象曰: 何天之衢亨, 道大行也.
Sao lại nói bằng
Thiên chi cù là mặt trước không ai đón ngăn, mặt sau không ai xô đẩy, tứ bề thông
suốt, đường lối đi rất rộng lớn đó vậy.
PHỤ CHÚ: Toàn sáu hào quẻ Đại Súc, chiếu ứng với nhau là một lệ đặc biệt trong Kinh Dịch. Ba hào
cấn Thượng là người có thế lực mà súc chỉ được người; ba hào Càn hạ là người thế lực non mà bị
người súc chỉ.
Hào Sơ bị hào Tứ súc nên Sơ nói
lị dĩ mà Tứ nói đồng ngưu chi cốc; hào Nhị bị hào Ngũ súc nên hào
Nhị nói
dư thoát phúc, mà hào Ngũ nói phần thỉ chi nha.
Lị dĩ, thoát phúc là bị súc mà chịu thối bộ. Cốc ngưu, phần thỉ là súc người mà được thành công.
Bốn hào ấy là trong thời đại còn Súc.
Duy đến hào Tam với hào Thượng thời hợp chí đồng tiến đã đành mà lại gặp thì vừa nhịp, súc cực tất
thông nên
lương mã trục ở hào Tam, thiên cù hanh ở hào Thượng, cặp đôi lương mã mà dong ruổi ở
đường trời.
Súc đạo đến đây thời bao nhiêu những khí uất tích ở ngày xưa, đến bây giờ tứ thông bát đạt hết cả, nên
Tượng Truyện kết thúc lấy một câu:
Đạo đại hành dã, ngó lại câu lị thiệp đại xuyên ở trên Soán từ
thời biết rằng: vượt qua sông lớn tất bước lên đường trời đó vậy, ý nghĩa thủ vị chiếu ứng nhau như
thế.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!