CHU DỊCH THƯỢNG KINH – 25. QUẺ THIÊN LÔI VÔ VÕNG

CHU DỊCH THƯỢNG KINH

25. QUẺ THIÊN LÔI VÔ VÕNG

Kiền trên; Chấn dưới


Quẻ này là quẻ Thiên Lôi Vô Võng. Chấn hạ cũng là Nội Chấn; Càn thượng cũng là Ngoại Càn.
Càn Thiên, Chấn Lôi, nên tên quẻ đọc bằng Thiên Lôi Vô Võng.


TỰ QUÁI


Tự quái: Phục tắc bất vọng hĩ, cố thụ chi dĩ Vô Võng.
序卦: 复則不妄矣, 故受之以無妄.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Phục tiếp lấy quẻ Vô Võng là cớ vì sao?
Bởi vì đã Phục rồi thời không [làm] càn nên sau quẻ Phục tiếp lấy quẻ Vô Võng.
Võng nghĩa là càn. Người ta sở dĩ làm càn là vì quên mất thiên lí. Hễ đã biết trở lại theo thiên lí thời
có làm càn nữa đầu. Vậy nên sau quẻ Phục, tiếp lấy quẻ Vô Võng.
Theo về tượng quẻ, Càn trên, Chấn dưới; Chấn nghĩa là động, Càn nghĩa là trời, phát động bằng tư
tưởng, hoạt động bằng hành vi mà tất thảy hợp với lẽ trời, ấy là Vô Võng. Nếu có mảy may vì nhân dục
mà động thời là Võng.


SOÁN TỪ


Vô Võng, nguyên hanh, lị trinh, kì phỉ chính, hữu sảnh, bất lị hữu du vãng.
無妄元亨利貞, 其匪正, 有眚, 不利有攸往.
Nghĩa hai chữ Vô Võng giải thích cho đến nơi thời chỉ duy thiên đạo với thánh nhân mới đúng được
hết. Nguyên lai, trong vũ trụ, sẵn có lí tự nhiên, theo ở lí tự nhiên, không cần phải tạo tác, đó là vô
võng thuộc về thiên đạo. Đến như các sự vật thời có lí đương nhiên, không pha vào tư ngụy. Đó là vô
võng thuộc về thánh đức.
Nhưng mà vì có tự nhiên mới đẻ ra đương nhiên, lại lấy đương nhiên mà hợp với tự nhiên, ấy là thánh
tức thiên, thiên tức thánh mà tổng chi gọi bằng Vô Võng.
Trong Phật học rất ghét là chữ võng mà Dịch rất quý là vô võng, người ta nếu làm đến vô võng thời
đạo hợp với trời, đức hợp với thánh, chắc được đại hanh. Vô võng là tạo nhân, đại hanh là kết quả,
nên nói rằng:
Vô Võng nguyên hanh. Tuy nhiên, thường tình người ta, phần nhiều là có tư dục tà tâm,
họa may trong một đời người có một tư tưởng gì, một hành vi gì, tình cờ mà hợp được vô võng, chốc
phút thoảng qua lại võng ngay, thế không phải là vô võng. Hễ đã vô võng tất phải vô võng hoài hoài, tự

tiểu chí đại, tự thỉ chí chung, không một tí gì không hợp với chính lí nên thánh nhân lại dạy cho hai chữ
lị trinh, nghĩa là vô võng là cốt hợp với chính lí. Tà tâm tức là võng, nên lại tiếp lấy câu: Kì phỉ
chính, hữu sảnh, bất lị hữu du vãng,
nghĩa là có việc gì không phải chính lí, tất nhiên có tội lỗi mà
không lị ở làm mỗi việc.
PHỤ CHÚ: Theo về bản dịch đời sau thời chữ Võng là càn, theo về bản cổ dịch thời chữ Võng là
trông, nghĩa là việc gì chính đạo, chính lí thời cứ làm, không kì vọng sở đắc, hoặc vì danh dự mà làm,
hoặc vì công lí mà làm, tổng chi hữu sở kì vọng mà làm. Đã hữu sở kì vọng thời không phải là vô
võng, tất phải vô sở kì vọng mà cứ làm, mới là vô võng.
Thầy Trương có câu: Vô
sở vị nhi vi giả, quân tử dã, nghĩa là: Đã làm điều phải, tự nhiên mà làm, ấy
là quân tử. Câu
vô sở vị nhi vi là đúng với nghĩa chữ Vô Võng.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Vô võng, cương tự ngoại lai nhi vi chủ ư nội. Động nhi kiện, cương trung nhi ứng, đại hanh
dĩ chính, thiên chi mệnh dã. Kì phỉ chính hữu sảnh, bất lị hữu du vãng, vô võng chi vãng, hà chi hĩ,
thiên mệnh bất hựu, hành hĩ tai.
彖曰: 無妄, 刚自外來而為主於内. 動而健, 剛中而應, 大亨以正, 天之命也. 其匪正, 有眚, 不利
有攸往
, 無妄之往, 何之矣, 天命不祐, 行矣哉.
Soán viết: Vô võng, cương tự ngoại lai nhi vi chủ ư nội.
Quẻ Vô Võng này sở dĩ thành quẻ do gốc ở Nội Chấn, Chấn nguyên là Khôn, hào Sơ Khôn biến ra nhất
dương mà làm thành Chấn. Thế là hào dương tự ngoại lai mà làm chủ cho Nội Quái. Chữ
vi chủ ngậm
có hai nghĩa: Chấn động thể làm chủ cho Vô Võng mà hào Sơ lại làm chủ cho Chấn, có hào Sơ mới
thành quẻ Chấn, lại có Chấn mới thành được quẻ Vô Võng nên hào Sơ làm chủ cho quẻ Vô Võng.
Động nhi kiện, cương trung nhi ứng, đại hanh dĩ chính, thiên chi mệnh dã.
Thể dưới là Chấn động, thể trên là Càn kiện, thế là động bằng một cách cương kiện.
Ngũ có đức dương cương ở vị trung chính. Nhị cũng lấy trung chính ứng với Ngũ. Như thế là hợp với
đạo Vô Võng, đã vô võng tất được đại hanh mà chính. Đó há phải khôn riêng của người mà làm nên
đâu, vẫn chân lí tự nhiên của trời là như vậy.
Kì phỉ chính hữu sảnh, bất lị hữu du vãng, vô võng chi vãng, hà chi hĩ, thiên mệnh bất hựu, hành hĩ
tai
.
Quái từ lại có câu: Kì phì chính hữu sảnh, bất lị hữu du vãng, bởì vì, hễ Vô Võng tất là chính, đã
chính rồi thời không nên tha thích. Nếu bỏ chính mà tha thích thời còn đi vào đâu được (
Chi nghĩa là
đi;
hà chi nghĩa là đi đâu được). Bởi vì trái với chính lí, tức là trái với đạo trời, tất nhiên trời không
bênh vực, trời không bênh vực mà còn đi được hay sao? Chữ
hĩ tai ý là không đi được; chữ cắt
nghĩa theo chữ
hồ.
PHỤ CHÚ: Câu vô võng chi vãng khó giải thích lắm, vì văn lí thừa tiếp câu: Phỉ chính hữu sảnh.
Nếu ở dưới chữ
vô võng thêm hai chữ phỉ chính vào mà đọc thành phỉ chính chi vãng thời thông

ngay, ý nói rằng: Ở giữa thì Vô Võng mà mình lại lấy phỉ chính mà vãng thời đi đâu được, nhưng vì
Kinh văn quá giản tắt, chúng ta nên hội ý, không nên nệ vào chữ. Nếu đọc suông
vô võng chi vãng thời
không chạy xuống được mấy câu dưới. Đó cũng là cách học nghĩa Kinh.

ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN

Tượng viết: Thiên hạ lôi hành, vật dữ vô võng, tiên vương dĩ mậu đối thì, dục vạn vật.
象曰: 天下雷行物與, 無妄, 先王以茂對時, 育萬物.
Đây cũng là một cách biến hóa trong Tượng Truyện. Mỗi nơi, chữ tên quẻ thời cắt nghĩa bằng tên quẻ;
nhưng Tượng Truyện đây thời chữ vô võng lại không cắt nghĩa bằng tên quẻ mà cắt nghĩa bằng đạo lí
quẻ, nên Tượng nói rằng: Ở dưới trời mà có sấm đi. Thế là nhị khí hòa hợp, âm, dương xát nhau mà
thành ra tiếng. Lúc bấy giờ giống trập trùng kinh động, giống cây cỏ mậm măng, vật nào vật nấy tất
thảy phú dữ cho nó một cách vô võng, tức là tính mệnh của nó.
Tiên vương xem tượng ấy, thể đạo trời mà sắp đặt một cách nhân dân ái vật, mậu đối thiên thì, dưỡng
dục khắp vạn vật (
Mậu: thịnh; đối: thuận hợp; dục: nuôi nấng; chữ Mậu trùm cả năm chữ đối thì, dục
vạn vật
).
Đối phó với thì trời, trưởng dục được vạn vật mà công nghiệp lại cực kì thịnh. Đó là vô võng của
thánh nhân mà in như vật dữ vô võng của thiên đạo.
Đối thì, tỉ như: mùa Xuân thời dạy dân cày; mùa
Thu thời dạy dân gặt; vì phòng ngự nước lụt mà dạy dân làm kiều lương; vì phòng ngự Đông hàn mà
dạy dân tàm tang trừ súc, tất thảy là
đối thì dục vật.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Cửu: Vô võng, vãng cát.
初九: 無妄, 往吉.
Sơ Cửu có đức dương cương làm chủ cho Nội Quái, chính là một hạng người có đức chí thành, trong
lòng hồn nhiên thiên lí, thiệt là vô võng; vô võng mà tấn hành thời không chốn nào không tốt.
Tượng viết: Vô võng chi vãng, đắc chí dã.
象曰: 無妄之往, 得志今.
Cửu gốc là thể Càn, Sơ lại về thể Chấn, ấy là động mà hợp đạo trời. Có đức chí thành vô võng như thế
thời tu thân chắc thân phải chính, xử sự chắc sự phải thuận, cảm hóa người thời người phải hóa, có đi
đâu mà không thuận thỏa chí mình nữa rư?
2. Lục Nhị: Bất canh hoạch, bất tri dư, tắc lị hữu du vãng.
夫二: 不耕獲, 不菌畲, 則利有攸往.
Lời hào Lục Nhị là mượn việc người cày để hình dung tâm lí vô võng.
Canh: cày là việc bắt đầu của
nhà nông;
hoạch: gặt lúa là việc thành công của nhà nông; tri: ruộng mới phá được một năm là việc
bắt đầu của nhà khẩn ruộng;
dư: ruộng thuộc đã ba năm là việc thành công của nhà khẩn ruộng.
Tòng lai, sự lí trong thiên hạ, đã có tạo nhân, tất có kết quả mà kết quả việc trước tức là tạo nhân cho

việc sau.
Hễ đã canh, tất nhiên có hoạch, hễ đã tri, tất nhiên có dư. Đó là sự lí tự nhiên mà cũng là công việc
đang nhiên; thuận lí ứng sự không đặt tự ý mình vào.
Tỉ như: Một nhà nông phu, lúc đương nên canh mà canh, không cần nghĩ đến canh để mà hoạch, gặp
lúc đương tri mà tri, không để ý đến tri để mà dư. Nghĩa là thuận lí tự nhiên mà làm, nhân việc đang
nhiên mà làm, bề ngoài hình thức vẫn có tạo tác mà bề trong tình thần in như một cách vô vi, tâm lí
người vô võng là như thế. Lục Nhị cư trung đắc chính lại ứng với hào Ngũ cũng trung chính, ở vào
động thể mà có tính thuận là động mà hay thuận với trung chính, thiệt là một hạng người vô võng.
Thánh nhân lấy lời tỉ dụ mà hình dung cho đến tâm lí nên nói rằng:
Bất canh hoạch, bất tri dư, giảng
nghĩa vắn tắt thời chỉ nói rằng: Chẳng ở lúc canh mà nghĩ đến hoạch, chẳng ở lúc tri mà nghĩ đến dư.
Hễ nghĩa lí đáng làm mà không hệ công mưu lị, thế là vô võng. Đã vô võng thời
lị hữu du vãng.
PHỤ CHÚ: Xem như nghĩa hào này cũng có thể gọi bằng vô võng chi phúc, canh tất nhiên được
hoạch, tri tất nhiên được dư, không cần phải bo bo cầu phúc mà phúc tự nhiên đến, cũng là ý nghĩa
Hào từ này.
Tượng viết: Bất canh hoạch, vị phú dã.
象曰: 不耕獲, 未富也.
Hào từ sở dĩ nói rằng:
Bất canh hoạch, nghĩa là: Dầu có canh, có tri mà không phải để ý đến hoạch
dư cho được giàu vậy.
Canh tri là công việc làm; hoạch dư là hiệu quả lợi, không phải nghĩ được hoạch dư mà làm nên
Tượng Truyện nói rằng:
Vị phú. Chữ vị như nghĩa chữ phi, như nghĩa chữ vị ở câu: Vị thuận mệnh quẻ
Lâm, vị là chẳng phải. Chữ
phú này như nghĩa chữ phú ở câu: Phi phú thiên hạ dã非富天下也ở sách
Mạnh Tử.
3. Lục Tam: Vô võng chi tai, hoặc hệ chi ngưu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai.
六三: 無妄之災, 或繫之牛, 行人之得, 邑人之災.
Trước hết, thích nghĩa đen theo câu, theo chữ.
Tai thuộc về vô võng, thí dụ có kẻ cột trâu cạnh đường, người đi đường được lấy mà người trong ấp
đó trở lại bị tai hại là vì người mất trâu nghi oan cho ấp nhân trộm trâu.
Nói cho đúng, thời ấp nhân bị tai ách, giữa đường quàng vào cổ, nhưng tai đó vẫn là thình lình tự
nhiên đưa đến nên nói rằng:
Vô võng chi tai.
Nguyên theo thông lệ trong Kỉnh Dịch: Hễ sáu hào ở quẻ nào, mỗi một hào xử một địa vị hào ấy mà
cũng tất thảy xử chung vào thời đại quẻ ấy. Sáu hào ở quẻ Vô Võng là ở vào thì Vô Võng, vị Vô Võng,
tất thảy là Vô Võng cả. Duy tùy giữa bản thân hào mà khác nhau: Hào Lục vị Tam vẫn bất trung, bất
chính, chính là một người vọng, ở thì Vô Võng mà mình lại vọng tất bị mắc tai, nhưng tai đó cũng là vô
cố mà mắc, nên nói rằng:
Vô võng chi tai. Tượng như người đi đường thời được trâu mà những người
ở chốn mất trâu đó lại bị hiềm nghi về tội giấu trâu, thiệt là tai vô võng đó vậy. Bởi vì tai đó không
tưởng có mà có, ở vào thì Vô Võng thời như thế cũng là vô võng.
Tượng viết: Hành nhân đắc ngưu, ấp nhân tai dã.
象曰: 行人得牛, 邑人災也.

Trâu thời người đi đường được mà tai thời khiến cho ấp nhân chịu, ở vào đời Vô Võng, thế chẳng phải
là tai vô võng hay sao?
4. Cửu Tứ: Khả trinh, vô cựu.
九四: 可貞, 无咎.
Cửu Tứ dương cương ở về Càn thể, trên dưới không ứng dự với ai là một hạng người cảnh giới vô tư.
Thiệt là một người vô võng đó vậy nên bền chặt giữ lấy tư cách ấy, tự nhiên được vô cựu.
PHỤ CHÚ: Chữ trinh thường thích có hai nghĩa: Một nghĩa trinh là chính, một nghĩa trinh là bền. Hễ
chữ
lị trinh thời kiêm cả hai nghĩa: chính và bền; còn như chữ khả trinh thời trọng về nghĩa bền, cũng
có nghĩa là cố thủ; như chữ
bất khả trinh ở quẻ Cổ thời chỉ thích nghĩa là bền mà không có nghĩa trinh
là chính. Nếu trinh là chính thời không bao giờ
bất khả.
Xem Văn Kinh chớ nhận lầm những chốn ấy.
Tượng viết: Khả trinh vô cựu, cố hữu chi dã.
象曰: 可貞无咎, 固有之也.
Khả trinh vô cựu là bảo phải bền giữ nguyên sở hữu của mình vậy (Chữ
hữu, như nghĩa chữ thủ
giữ).
5. Cửu Ngũ: Vô võng chi tật, vật dược, hữu hĩ.
九五: 無妄之疾, 勿藥, 有喜.
Cửu Ngũ dương cương ở chính giữa thể Càn, đủ đức trung chính, lại ở tôn vị, dưới có hào Nhị úng với
mình cũng trung chính, thiệt là vô võng đến cực điểm, ở thì Vô Võng thiệt không còn gì hơn nữa.
Nêu chẳng may có đụng phải tật bệnh gì, cũng chẳng qua tai bay vạ bốc thời chỉ nên bình tâm thuận lí,
yên xử như thường mà tai họa tự nhiên tiêu tán, nên nói rằng: Vô
võng chi tật, vật dược hữu hỉ, nghĩa
là: Đã vô võng rồi, nếu tình cờ mà có tật cũng là tật vô võng, chớ dùng đến thuốc mà tự nhiên mừng
được bệnh lành.
Chữ
vật có nghĩa là cấm chỉ, bởi vì vô võng mà được tật là tật vô võng, nếu đưa thuốc vào té ra võng.
Vậy nên cấm chỉ dùng thuốc.
PHỤ CHÚ: Hào từ Cửu Ngũ này tỉ như đại thánh, đại hiền ngày xưa, rủi gặp hoạn nạn, hoặc bị sàm
báng, các ngài cũng chỉ tố nhi vi hành mà tự nhiên sàm báng, hoạn nạn tiêu diệt hết.
Như vua Văn Vương bị tù ở Dữ Lí, như Đức Khổng Tử tuyệt lương ở Trần Thái, chỉ có vô võng chi
tất, có cần dùng đến thuốc đâu.
Phương Thư có câu: Kiến quái, bất quái, kì quái tự diệt 見怪不怪, 其怪自滅, cũng tương tự như
nghĩa hào này.
Tượng viết: Vô võng chi dược, bất khả thí dã.
参曰: 無妄之藥, 不可詩也.

(Thí: thử nếm, cũng có nghĩa là nếm chút đỉnh).
Hễ thuốc là dùng để chữa bệnh võng, bây giờ vô võng mà lại dùng thuốc thời lại hóa ra võng. Vậy nên
tật vô võng chớ nên nếm thử thuốc.
6. Thượng Cửu: Vô võng hành, hữu sảnh, vô du lị.
上九: 無妄行, 有眚, 無攸利.
Thượng Cửu ở cuối cùng quẻ Vô Võng là
vô võng chi cực. Tuy vẫn vô võng, nhưng đã cùng cực thời
cũng chẳng hành động gì được nữa, ở lúc đó chỉ nên an lặng chờ thời, như nghĩa câu trong
Trung
Dung: Cư dị dĩ sĩ mệnh
居易以俟命. Nghĩa là, cư xử bằng một cách thản dị, để mà chờ mệnh trời.
Nếu không biết lẽ ấy mà toan võng động, võng hành, tất nhiên có tai sảnh mà cũng chẳng làm gì lị.
Tượng viết: Vô võng chi hành, cùng chi tai dã.
象曰: 無妄之行, 窮之災也.
Vô võng đã cực rồi mà còn muốn tấn hành, tất nhiên bị tai hại vì cùng cực vậy.
PHỤ CHÚ: Thầy Hồ Văn Phong có nói rằng: Người khéo học Dịch quý nhất là biết chữ thì. Hễ mỗi
một quẻ tức là một thời đại, mà một hào trong quẻ tức là những hạng người ở thời đại ấy.
Xem như quẻ Vô Võng, toàn quẻ là thuộc về thời đại Vô Võng, nhưng mỗi hào tất lại có thời đại riêng
của mỗi hào; hào Sơ với hào Nhị vì sao mà
vãng cát lại lị hữu du vãng? Đó là vì, thì nên động mà
động thời động là vô võng. Tứ sở dĩ
khả trinh, Ngũ sở dĩ vật dược là thì nên tĩnh mà tĩnh, thời tĩnh là
vô võng. Đến như Thượng Cửu thời sao mà
hành hữu sảnh? Đó là vì thì nên tĩnh mà động thời động
là võng. Tổng chi, ở một thời đại chung là Vô Võng mà té ra lành, dữ, hay, dở khác nhau thời lại vì
thời đại riêng của từng người.
Hiểu được lẽ ấy thời chúng ta ở đời phải có bộ óc xét thì, lại phải có cặp mắt xem thì; một phương
diện thời soi thấu thời đại chung của đời, một phương diện thời cân lường thời đại riêng của mình.
Làm thế nào cho hai phương diện đó, điều hòa thích hợp được, ấy mới là thức thì mà cũng là biết học
Dị

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!