CHU DỊCH THƯỢNG KINH – 20. QUẺ PHONG ĐỊA QUÁN

CHU DỊCH THƯỢNG KINH

20. QUẺ PHONG ĐỊA QUÁN

Tốn trên; Khôn dưới


Quẻ này là quẻ Phong Địa Quán. Khôn hạ cũng là Nội Khôn. Tốn thượng cũng là Ngoại Tốn. Tốn vi
Phong, Khôn vi Địa, nên tên quẻ đọc bằng Phong Địa Quán
Chữ Quán có hai âm: Âm ở quẻ thời đọc bằng Quán, âm ở sáu hào thời đọc bằng Quan, nghĩa cũng
khác nhau. Quán nghĩa là biểu tỏ cho người thấy, Quan thời nghĩa là dòm xem.


TỰ QUÁI


Tự quái: Lâm giả đại dã, vật đại nhiên hậu khả quan, cố thụ chi dĩ Quán.
序卦: 蠱者大也, 物大然後可觀, 故受之以觀.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Lâm, tiếp lấy quẻ Quán là vì cớ sao?
Quẻ trước là quẻ Lâm, Lâm nghĩa là lớn, vật gì cũng đến lớn, vậy sau mới có thể biểu thị cho người
xem được. Vậy nên sau quẻ Lâm, tiếp lấy quẻ Quán.
Theo về tượng quẻ: Gió đi trên đất, vạn vật tất thảy hớp lấy gió. Lại lấy bằng thể quẻ: Hai dương ở
trên, bốn âm ở dưới, âm trông nom vào dương, dương biểu thị cho âm, tất thảy thành được Quái. Vậy
nên đặt tên quẻ bằng Quán.


SOÁN TỪ


Quan, quán nhi bất tiến, hữu phu ngung nhược.
觀盥而不薦, 有孚顒若.
Quái từ ở đây chuyên chỉ một bậc ở trên người, tượng như Cửu Ngũ ở trong quẻ này.
Đúng vị chí tôn làm một người nguyên thủ, đem thân mình làm biểu nghi cho thiên hạ, cảm thiên hạ
bằng tinh thần mà chẳng trau dồi ở ngoài hình thức. Tượng như một người chủ tế chỉ tinh thành trai
khiết như lúc bắt đầu tế mới quán thủ, chỉ ngần ấy đủ tỏ với thần minh mà không cần phải rượu cơm
bàn soạn.
(
Quán nghĩa là chủ tế rửa tay, tục hay nói quán tẩy; tiến nghĩa là bày mâm cỗ dâng lên, như tục ta
thường nói
tiến tửu, tiến soạn, v.v. Chỉ việc quán thủ, nói phần hương là được mà không tiến tửu, tiến
soạn là nói thí dụ, nghĩa là cốt cho trong sạch bằng tinh thần mà không cần trau dồi bằng vật chất.
Người làm bậc trên được như thế ấy là mình chí thành cảm động được người, tất nhiên người cũng lấy
chí thành tín ngưỡng mình).

(Phu: chí thành; ngưng: tín ngưỡng).
PHỤ CHÚ: Câu quán nhi bất tiến, chúng ta học Dịch nên hội ý, chớ nên câu nệ ở mặt chữ, cốt lấy tinh
thành thờ thần mà không cần dùng vật chất, chính là một cách cảm thần rất ý nghĩa.
Từ nhân, tiếp vật, vẫn không phải không dùng đến vật chất, nhưng tất phải có tinh thần mà vật chất chỉ
là đồ trang sức. Nếu chỉ vật chất mà thôi mà không chút gì tinh thần thời bao nhiêu vật chất rặt là giả
dối.
Trên biểu thị cho dưới, dưới tín ngưỡng vào trên mà chỉ là giả dối thời còn gì hay. Nên ở dưới câu
quán nhi bất tiến tiếp lấy chữ hữu phu. Đó là chú trọng ở tinh thần vậy.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Đại quán tại thượng, thuận nhi tốn, trung chính dĩ quán thiên hạ. Quan, quán nhi bất tiến, hữu
phu ngung nhược, hạ quan nhi hóa dã. Quan thiên chi thần đạo, nhi tứ thì bất thắc, thánh nhân dĩ thần
đạo thiết giáo, nhi thiên hạ phục hĩ.
彖曰: 大觀在上, 順而巽, 中正以觀天下. 觀盥而不薦, 有孚釋若, 下觀而化也. 觀天之神道, 而四
時不忒
, 聖人以神道設教而天下服矣.
Soán viết: Đại quán tại thượng, thuận nhi tốn, trung chính dĩ quán thiên hạ.
Theo như thể quẻ, hào Ngũ ở ngôi tôn, có đức dương cương, trung chính, để cho thiên hạ trông ngóng
vào.
Lại theo thể quẻ: Hạ Khôn là Khôn có tính thuận, Thượng Tốn là Tốn có tính nhu hòa. Cửu Ngũ kiêm
cả đức trung chính tốn thuận, dụng đức ấy mà biểu thị cho thiên hạ, ấy là nghĩa tên quẻ Quán.
Quan, quán nhi bất tiến, hữu phu, ngung nhược, hạ quan nhi hóa dã.
Theo như Soán từ thời chi dùng một cách chí thành nghiêm kính, khiến cho kẻ dưới dòm mình mà cảm
hóa vậy.
PHỤ CHÚ: Ý nghĩa của Soán từ ở đây tượng như câu: Thần võ nhi bất sát, nghĩa là: dùng uy võ bằng
một cách thần diệu mà không cần phải giết người.
Tòng lai, việc võ tất có giết người, võ mà không giết người mới là thần võ. Tế tất có tiến, tế không
dùng đồ tiến, mới là ý nghĩa thờ thần rất hay. Kinh Phật có câu: “Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh
cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất đắc kiến Như Lai”. Nghĩa là: “Phật lí chỉ ở bản tâm, vô thanh vô
sắc, nếu ai lấy thanh âm mà cầu ta ở thanh âm, lấy hình sắc mà cầu ta ở hình sắc, người ấy rặt là làm
đạo tà, không được thấy đức Phật Như Lai”.
Câu Kinh ấy ý tứ cũng như lời Soán đây. Lấy mâm cỗ mà cầu thần có khác gì lấy thanh sắc mà cầu
Phật.
Quan thiên chi thần đạo, nhi tứ thì bất thắc, Thánh nhân dĩ thần đạo thiết giáo, nhi thiên hạ phục
hĩ.
Nói đạo Quán cho cực rộng lớn thời phải xem ở đạo trời. Đạo trời rất thần diệu, không nghe nói phô,
không thấy làm lụng mà tự nhiên tứ thì vận hành không bao giờ sai suyển. Thánh nhân bắt chước thần

đạo cho thiên đó, bày đặt ra những việc giáo dục mà thiên hạ đâu đâu cũng phục theo ngay.
PHỤ CHÚ: Chữ Thần đây không phải nghĩa là quỷ thần, chỉ nghĩa là thần diệu, cũng như nghĩa chữ
thần ở câu:
Tri kỉ kì thần hồ.
Thánh nhân có đạo thần diệu, suy ra làm giáo hóa, chẳng những thân có giáo, ngôn có giáo mà chỉ tâm
lí thánh nhân khiến cho người cảm cách ở chỗ vô hình, vô thanh. Thế là thần đạo thiết giáo. Đời bây
giờ bốn chữ “thần đạo thiết giáo” thường bị thầy bói thầy cúng, với những nhà mê tín ăn cắp để phỉnh
người, thiệt oan uổng cho thánh nhân quá.


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Phong hành địa thượng, Quán. Tiên vương dĩ tỉnh phương, quan dân thiết giáo.
象曰: 風行地上, . 先王以省方觀民設教.
Gió đi trên mặt đất, cổ động khắp mọi loài là tượng quẻ Quán. Tiên vương bắt chước tượng ấy mà tuần
tỉnh bốn phương, xem xét tục dân, đặt ra làm chính giáo. Tỉ như: Xứ nào đua mạt nghiệp thời dạy bằng
nông tang; xứ nào có dâm phong thời dạy bằng lễ nghĩa; dân khiếp nhược thời dạy bằng thượng võ; dân
hiếu dũng thời dạy bằng thượng văn. Đó là cách Quán của Tiên vương vậy.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Lục: Đồng quan, tiếu nhân, vô cựu, quân tử lẫn.
初六: 童觀, 小人無咎, 君子吝.
Nghĩa ở quẻ thời Quán là biểu thị cho con người, chuyên lấy Cửu Ngũ làm chủ. Nghĩa ở hào thời Quan
là quan chiêm, chúng thảy dòm vào Cửu Ngũ. Sơ Lục vẫn là bản chất âm nhu, lại ở vị dưới hết, ngó
lên Cửu Ngũ vì cách nhau quá xa mà nhãn quang hào Sơ lại không thấy được xa, cách quan của Sơ,
tượng như bé con xem dòm, tiểu nhân mà như thế thời cũng chằng bõ trách gì. Nếu quân tử mà như thế
thời đáng xấu hổ lắm.
Tượng viết: Sơ lục đồng quan, tiểu nhân đạo dã.
象曰: 初六童觀, 小人道也.
Sơ Lục ở tượng đồng quan là đạo của tiểu nhân vậy.
Đồng quan nghĩa là xem xét lù mù, in như đồ trẻ
con).
Chữ
Đạo này như ta thường nói tư cách.
2. Lục Nhị: Khuy quan, lị nữ trinh.
六二: 窥觀, 利女貞.
Lục Nhị âm nhu, ở quẻ trong mà xem lên quẻ ngoài, tuy vẫn cũng có xem, nhưng mà xem bằng một
cách rình lén tò mò, chỉ tỏ ra thái độ âm ám nhu nhược, không thể nào soi thấu được đạo lí dương
cương, trung chính của hào Ngũ, tượng như con gái đứng trong cửa mà dòm lén khách ở ngoài, ấy là
Khuy quan.

Cách quan mà như thế chỉ thích vào nết trinh của con gái mà thôi (Khuy: dòm lén).
Hào từ nói rằng:
Lị nữ trinh là có ý chê Lục Nhị quan chiêm không được một cách đường hoàng chính
đại, không hợp với tư cách đại trương phu. Duy nữ tử trinh mà như thế thời cũng chớ chớ.
Tượng viết: Khuy quan nữ trinh, diệc khả xú dã.
象曰: 窥觀女貞, 亦可醜也.
Nhị muốn quan Ngũ, nhưng vì âm nhu khiếp nhược, chỉ làm bằng cách khuy quan nữ trinh mà thôi. Nếu
trượng phu mà như thế, thiệt cũng đáng xấu hổ vậy (
như nghĩa chữ tu: xấu hổ).
PHỤ CHÚ: Sơ Lục: Lục Nhị ở vào quẻ Quán, thảy có nghĩa tấn quan Cửu Ngũ, cớ sao Sơ mắc chữ
lẫn, Nhị mắc chữ xú? Bởi vì Cửu Ngũ là dương cương quân tử, Sơ, Nhị là âm nhu tiểu nhân, nên thái
độ hành vi của quân tử không bao giờ mắt tiểu nhân dòm thấu được.
Sơ thời như đứa bé con dòm đùa, Nhị thời như gái trinh dòm lén. Quan mà quan như thế, lẫn với xú là
đáng rồi.
3. Lục Tam: Quan ngã sinh, tiến thối.
六三: 觀我生, 進退.
Lục cư Tam là ở vị bất chính, lại là vị bán thượng lạc hạ, may ra thời có thể được, lỡ rủi thời e phải
lui; nhưng ở về thời đại quẻ Quán nên thánh nhân vẽ cho rằng: Đường tiến thối của Tam không cần
phải xem ở ai, chỉ cốt xem giữa bản thân mình, nhắm cách hành vi của đời mình, mình lượng tài sức
của mình đủ ứng phó với hoàn cảnh thời mình tiến lên mà theo đòi với Lục Tứ. Nếu lượng tài sức
mình không ứng phó được nổi hoàn cảnh thời nên an phận, may mà khỏi trụt lui như Lục Nhị.
Tiến rư! Thối rư! Chỉ hỏi ở giữa bản thân Tam (Chữ
sinh: thân mình, hoặc đời mình, như ta thường nói
bình sinh, nhất sinh là nghĩa ấy).
Tượng viết: Quan ngã sinh tiến thối, vị thất đạo dã.
象曰: 觀我生, 進退, 未失道也.
Hào này tuy không được như bậc thánh nhân, đại hiền, nhưng biết lường xem sức mà tiến, thối, Thế
thời, quyền tiến thối chỉ tại kỷ mà bất tại nhân, chưa đến nỗi thất đạo vậy (
Thất đạo: sai đường lối).
4. Lục Tứ: Quan quốc chi quang, lị dụng tân vu vương.
六四: 觀國之光, 利用賓于王.
Cửu Ngũ là chủ cho tuyền Quái mà bốn hào dưới thảy quan vào Ngũ: Quan có được gần, mới được
sáng suốt mà thân thiết. Lục Tứ âm nhu đắc chính kể cạnh Cửu Ngũ, quan Ngũ được rất thân thiết,
tượng như vị hiển thần gặp được thánh nhân, thấy rõ ràng vẻ vang của đời trị nên nói rằng:
Quan quốc
chi quang,
nghĩa là xem được ánh sáng của nước vậy. Quốc chi quang vẫn chỉ vào Ngũ, nhưng không
nói bản thân Ngũ mà lại nói chữ
quốc, tức có ý nghĩa hay lắm. Bởi vì Ngũ là quốc trưởng, nhất ngôn,
nhất động, tất thảy ảnh hưởng đến một nước. Trong nước mà có ảnh hưởng vẻ vang rực rỡ, tuy là văn
minh cả một nước mà thực là nhờ có văn minh của vị quốc trưởng mà nảy nở ra, nên nói rằng:
Quan
quốc chi quang.
Quan quốc tức là quan Ngũ đó vậy.

Lục Tứ đã quan Ngũ được thân thiết như thế thời chắc được quốc vương tín nhậm, được hưởng đặc lệ
thù vinh làm một vị quý khách ở cương triều.
Tượng viết: Quan quốc chi quang, thượng tân dã.
象曰: 觀國之光, 尚賓也.
Hào từ là nói một người có bạo phụ, có tài đức, há phải độc thiện kì thân mà thôi đâu, vẫn muốn đắc
thì hành đạo, đem tài đức mình mà giúp đỡ cho đời, đã gặp được quốc quân như Cửu Ngũ thời chí Tứ
vẫn ưng hiến thân ở vương triều, để phát triển tài đức của mình, nên Tượng từ nói rằng:
Thượng tấn
(Thượng: chí hướng ưng muốn).
5. Cửu Ngũ: Quan ngã sinh, quân tử vô cựu.
九五: 觀我生, 君子無咎.
Cửu Ngũ ở về địa vị quốc trưởng mà lại có đức dương cương, trung chính, bốn âm ở dưới, thảy trông
ngóng vào minh, người đương quan vào Ngũ, Ngũ càng phải tự quan ở bản thân là
quan ngã sinh
cách hành động ở bản thân, xuất hiện thì lịnh, hành chính, lập giáo, thảy hợp với đạo quân tử. Như thế
thời vô cựu.
PHỤ CHÚ: Nghĩa Hào từ này lại có một nghĩa: Bốn chữ quân tử vô cựu đọc làm một câu. Vì ở thời
đại quẻ Quán, bốn âm đương trưởng, hai dương lần tiêu, chính là thì tiểu nhân đắc chí mà nguy hiểm
cho quân tử lắm. Nên Hào từ nói rằng: Những người quân tử ở đời này tất phải quan ngã sinh, có đức
dương cương trung chính như Cửu Ngũ, quân tử có như thế mới khỏi tội lỗi.
Thầy Bình Am thích nghĩa
Kinh Dịch theo nghĩa: Tri thì thức thế, học Dịch chi đại phương 知时識
势學易之大方
thời theo nghĩa ấy cũng đúng.
Tượng viết: Quan ngã sinh, quan dân dã.
象曰: 觀我生, 觀民也.
Lời Tượng Truyện lại phát minh thêm nghĩa Hào từ nói rằng
: Hào từ nói quan ngã sinh, há phải bảo
chỉ quan ở giữa mình mà thôi đâu. Bởi vì Cửu Ngũ là đứng vào địa vị nguyên thủ của một nước, dân
trong một nước, đức dân tối hay sáng, tục dân tốt hay xấu quan hệ ở bản thân Ngũ. Ngũ tốt thời dân tốt,
Ngũ xấu thờí dân xấu, nên Ngũ muốn xem tốt xấu ở bản thân, tất phải xem gương tốt xấu ở nơi dân.
Sách
Trung Dung có câu: Bản chư thân, trưng chư dân本諸身, 徵諸民, nghĩa là: Gốc ở giữa bản
thân mà chứng nghiệm ở nơi nhân dân (
Trưng: nghĩa là chứng).
Kinh Thư có câu: Đang ư dân giám 當於民監, nghĩa là: Muốn biết mình tốt hay xấu nên soi gương ở
nhân dân. Đó là nghĩa chữ
quan dân.
6. Thượng Cửu: Quan kì sinh, quân tử, vô cựu.
上九: 觀其生, 君子無咎.
Hào từ Thượng Cửu cũng tượng như Cửu Ngũ, khác nhau chỉ chữ
với chữ ngã. Vì hào Ngũ đối với
Tứ âm mà nói thời Ngũ là ngã, còn Thượng Cửu thời chỉ nói ở bản thân Thượng Cửu,

nên nói chữ kì, kì là chỉ Thượng Cửu.
Xem ở đạo đức hạnh nghĩa của mình mà đúng với quân tử, thế thời vô cựu.
Thượng Cửu có đức dương cương, ở vào vị trên hết quẻ, nên Hào từ có chữ quân tử, có ý nói rằng:
Nếu tiểu nhân thời không đang được.
Tượng viết: Quan kì sinh, chí vị bình dã.
象曰: 觀其生, 志未平也.
Trong Quẻ này, chỉ hai hào dương ở ngôi cao để cho chúng nhân trông xem vào, hào Thượng Cửu và
hào Ngũ, nên
Tượng Truyện nói rằng: Quan kì sinh làm phải để ý xem ở bản thân lo cho được nhân
cách hoàn toàn để cho đúng tư cách được người ta xem, chí ý mình không lẽ thản nhiên vô sự được
(
Bình: im lặng, không lo gì).
PHỤ CHÚ: Nguyên nghĩa quẻ là bốn âm đuổi hai dương, tượng là người tiểu nhân hại quân tử, nhưng
đến Hào từ thời chỉ thủ nghĩa bằng bốn âm xem hai dương, gần hai dương thời được tốt, nên Hào từ
Tam, Tứ có chữ tân, chữ lị; xa hai dương thời mắc xấu nên Hào từ Sơ, Nhị có chữ lẫn, chữ xú. Đó
cũng là ý phù dương, ức âm, phù quân tử ức tiểu nhân mà cũng là lệ biến hóa ở trong Dịch.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!