CHU DỊCH THƯỢNG KINH – 19. QUẺ ĐỊA TRẠCH LÂM

CHU DỊCH THƯỢNG KINH

19. QUẺ ĐỊA TRẠCH LÂM


Khôn trên; Đoái dưới


Quẻ này là quẻ Địa Trạch Lâm Đoài hạ cũng là Nội Đoài, Khôn thượng cũng là Ngoại Khốn. Khõn vi
Địa, Đoài vi Trạch, nên tên quẻ đọc bằng Địa Trạch Lâm.


TỰ QUÁI


Tự quái: Cổ giả sự dã, hữu sự nhi hậu khả đại, cố thụ chi dĩ Lâm. Lâm giả đại dã.
序卦: 蠱者事也, 有事而後可大, 故受之以臨. 臨者大也.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ cổ tiếp lấy quẻ Lâm là vì cớ sao?
Cổ nghĩa là việc, hễ có việc mà sau mới làm đến lớn được. Đã có việc thời lớn. Vậy nên sau quẻ Cổ
tiếp lấy quẻ Lâm, Lâm nghĩa là lớn.
Theo về thể quẻ, nguyên đầu là quẻ Khôn vì đem lại hai nét dương thay vào hào Sơ, hào Nhị, thế là
dương cương tiệm trưởng mà tới ngày thịnh lớn, nên đặt tên quẻ bằng Lâm. Lại ở trên Đoài trạch có
Khôn địa, tượng là bờ đất bức cận với nước, nên cũng gọi bằng Lâm.
Lâm, lại nghĩa là bức gần, chúng ta thường hay nói “lâm dân”, “lâm hạ” là thuộc về nghĩa ấy.


SOÁN TỪ


Lâm, nguyên hanh, lị trinh, chí vu bát nguyệt, hữu hung.
臨元亨利貞, 至于八月有凶.
Quẻ Lâm này là quẻ tháng Mười Hai, hai hào dương đã trưởng lần, bức áp bốn âm, từ đó sắp đi,
dương càng trưởng, âm càng tiêu là thế đạo đã gần lúc thông thái mà lại theo về tài quẻ thời Cửu Nhị
cương trung ứng với Lục Ngũ nhu trung, quân thần đông đúc, xoay đổi cuộc đời, nhân sự cũng có chiều
vui vẻ nên thánh nhân mừng cho xã hội đến thì Lâm này, chắc được thông thái lớn lắm.
Tuy nhiên, lẽ trong thiên hạ, có đâu trị mãi mà chẳng loạn, có đâu thịnh mãi mà chẳng suy. Đạo quân tử
tuy đương trưởng mà đã chắc đâu đạo tiểu nhân thiệt tiêu hết rư?
Hễ người ta xử vào thì Lâm, chớ nên kiêu xa, phóng tứ, phải lo vun đắp chính đạo cho thiệt vững bền.
Nếu chẳng thế thời e họa loạn chẳng bao lâu tới ngay, ước chừng đến tám tháng nữa, tất có điều hung
họa. (
Bát nguyệt, có nghĩa là tám tháng, lại có nghĩa học là tháng Tám).
Nguyên nét dương ở quẻ Lâm, bắt đầu sinh từ quẻ Phục là quẻ tháng Mười Một, bắt đầu kể từ quẻ
Phục là một tháng mới có một nét dương, đến hai nét dương mà thành quẻ Lâm. Lâm là quẻ tháng

Mười Hai là được hai tháng; ba dương sinh ra quẻ Thái, quẻ tháng Giêng là được ba tháng; trung gian
trải qua bốn dương là quẻ Đại Tráng, quẻ tháng Hai là được bốn tháng, năm dương là quẻ Quải, quẻ
tháng Ba là được năm tháng, sáu dương là quẻ Càn, quẻ tháng Tư là được sáu tháng. Bỗng chốc nhất
âm sinh mà làm quẻ Cấu
[16], quẻ tháng Năm, dương trưởng chỉ mới sáu tháng mà đã có cơ tiêu. Lại tấn
lên quẻ Độn, quẻ tháng Sáu thời Nhị âm đã trưởng lần mà tứ dương đã có thể nguy.
Kể lại từ tháng nhất dương sinh đến nay, vừa được tám tháng. Thế là dương đã rõ ràng thế tiêu, âm đã
rõ ràng thế trưởng, chẳng phải hữu hung hay sao?
Xem lí tự nhiên ở trong
Kinh Dịch thời cơ họa phúc thịnh suy, chẳng ghê tởm lắm hay sao? thánh nhân
đương lúc dương trưởng mà lo sẵn đến lúc dương tiêu, chính giữa lúc âm tiêu mà ngừa trước đến lúc
âm trưởng nên có câu:
Chí vu bát nguyệt hữu hung.
Lại có một nghĩa: Bát nguyệt là tháng Tám, kể ra cũng thông. Bởi vì nhất âm sinh từ quẻ Cấu[17] là quẻ
tháng Năm. Đến Nhị âm sanh là quẻ Độn là quẻ tháng Sáu. Tam âm địch với tam dương là quẻ Bĩ là
quẻ tháng Bảy, âm trưởng đến bốn hào mà dương chỉ còn hai hào, âm có thể đánh đổ dương, chính là
quẻ Quán là quẻ tháng Tám. Dương tiêu đến đó, âm trưởng đến đó, thế đạo còn gì tốt nữa đâu, nên nói
rằng: Đến tháng Tám thời hữu hung nghĩa ấy, cũng thông, nhân vì tháng Tám là tháng quẻ Quán vậy.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Lâm, cương tẩm nhi trưởng, duyệt nhi thuận, cương trung nhi ứng. Đại hanh dĩ chính, thiên
chi đạo dã; chí vu bát nguyệt hữu hung, tiêu bất cửu dã.
彖曰: , 剛浸而長, 説而順, 剛中而應. 大亨以正, 天之道也; 至于八月有凶, 消不久也.
Soán viết: Lâm, cương tẩm nhi trưởng, duyệt nhi thuận, cương trung nhi ứng.
Thông lệ Dịch, âm là tiểu, dương là đại, âm tính nhu, dương tính cương.
Quẻ này, hai nét dương lần lần mà tấn lên hoài nên nói rằng:
Cương tẩm nhi trưởng. Nội Đoài là có
đức tính duyệt, Ngoại Khôn là đức tính thuận. Nhị dương mừng được tấn là duyệt, tứ âm chẳng dám cự
là thuận. Cửu Nhị dương cương đắc trung mà ứng với Lục Ngũ, đức quẻ, thể quẻ như thế. Vậy nên nói
rằng: nguyên, hanh, lị, trinh (
Tẩm: lần lần).
Sách
Phù Kinh có câu: Thiên địa chi đạo tẩm, cũng theo nghĩa chữ Tẩm này.
Đạo lí ở trong trời đất, trưởng không bỗng chốc trưởng, tiêu không bỗng chốc tiêu, tất phải từ lúc mảy
may mà lần lần tấn đến lúc thực hiện. Đó là nghĩa chữ Tẩm.
Đại hanh dĩ chính, thiên chi đạo dã.
Theo về đức quẻ, tốt như thế nên được nguyên, hanh, lị, trinh, chính là hợp với đạo trời vậy.
Chí vụ bát nguyệt hữu hung, tiêu bất cửu dã.
Quẻ Lâm mà lật trái lại là quẻ Quán. Tuy bây giờ dương trưởng, nhưng chẳng bao lâu thời đến quẻ
Quán, phút nữa thời là quẻ Bác, quẻ Khôn là dương tiêu hết rồi.
Thánh nhân muốn cho chúng ta phòng bị trước, chớ thấy dương trưởng mà mừng nên nói rằng:
Tiêu bất
cửu dã.

ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Trạch thượng hữu địa, Lâm. Quân tử dĩ giáo tứ vô cùng, dung bảo dân vô cương.
象曰: 澤上有地, . 君子以教思无窮, 容保民无疆.
Quẻ này Khôn trên, Đoài dưới là trên chằm có đất, dưới đất là bờ chằm, bờ chằm áp tận mặt nước
thành ra tượng Lâm. Địa lâm với Thủy, tượng như kẻ trên lâm với kẻ dưới.
Quân tử xem tượng ấy đem làm việc lâm dân, việc lâm dân tuy nhiều, nhưng nói tóm lại chỉ cốt giáo
với dưỡng, lấy cách giáo hóa mà lâm dân thời lo cho khai dân trí, hưng dân đức, ý tứ dạy không bao
giờ cùng. Lấy cách dưỡng dục làm lâm dân thời lo bênh vực những người bần cùng, vun đắp ra nền
phú thứ, dung nạp bảo tồn hết thảy loài người không ngần nào là đủ.
PHỤ CHÚ: Chẳng những nói chữ giáo mà thôi, lại nói thêm chữ tứ. Tứ là thuộc về tình thần, giáo
chẳng những ở hình thức mà cốt ở tinh thần nên nói rằng
giáo tứ, nghĩa là dùng ý tứ sâu xa mà bày đặt
ra cách giáo dục, tượng như đức nước thấm ngầm sâu xa. Đó là thủ tượng bằng hạ Đoài, chẳng những
nói bảo dân thôi mà còn nói
dung bảo là có đức lượng “đại công vô tư”, sẽ bao dung cho hết thảy loài
người, tượng như lượng đất chở muôn vật. Đó là thủ tượng bằng Thượng Khôn, nên nói:
Dung bảo
dân vô cương.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Cửu: Hàm lâm, trinh, cát.
初九: 咸臨, 貞吉.
Trong quẻ này duy hai dương lâm bức một âm mà Sơ Cửu bắt đầu vào thì Lâm, dương vừa vùn vụt mà
lên, âm vẫn có chiều thối nhượng, nhưng vì số âm còn nhiều hơn nên hai dương phải hiệp lực với nhau
mới chiến thắng được âm.
Sơ Cửu, dương cương đắc chính, lại được bạn mình là Cửu Nhị dương cương đắc trung, đồng tâm
hiệp lực lên mà áp bức quần âm, ấy là
hàm lâm.
Sơ Cửu rập với Cửu Nhị mà lâm tứ âm, vẫn là một việc đáng mừng cho dương loại, nhưng tòng lai:
Phân bằng kết đảng thời hay dính vào tư tà nên thánh nhân mừng cho Sơ Cửu, vì Sơ Cửu đắc chính tất
chẳng đến nỗi vì tư tà mà mắc tiếng xấu nên nói rằng:
Trinh cát.
Hàm:
đều, cũng có nghĩa là rập nhau; trinh cát: vừa chính vừa lành.
Bốn chữ ở Hào từ này có ý vui mừng cho quân tử mà cũng ngậm ý răn cho quân tử:
Hàm lâm trinh
mới được cát.
Tượng viết: Hàm lâm trinh cát, chí hành chính dã.
象曰: 咸臨貞吉, 志行正也.
Hào từ nói rằng:
Hàm lâm trinh cát là chí ý của hào Sơ chỉ cốt ở làm đạo chính, chẳng bao giờ ỷ
mình dương trưởng mà quên đạo chính mình vậy.
2. Cửu Nhị: Hàm lâm cát, vô bất lị.
九二: 咸臨, , 无不利.

Chữ Hàm lâm ở hào này nghĩa cũng giải thích như Sơ Cửu. Cửu Nhị lấy đức dương cương đắc trung,
rập sức với Sơ Cửu mà lâm áp quần âm. Theo về đạo lí vẫn chính đáng, theo về cơ hội vẫn thuận lị,
gặp thì vận dương trưởng mà tấn hành việc dương thăng, xem như hiện tại vẫn tốt lành mà tương lai lại
chẳng việc gì chẳng thuận lị.
PHỤ CHÚ: Bắt đầu vào thì vận dương trưởng mà âm có thể tiêu lần, nhưng xem Hào từ của thánh
nhân: Sơ, Nhị chỉ chung nhau hai chữ
hàm lâm. Há phải thánh nhân sợ tốn chữ mà không làm được
chữ khác rư? Ở trong ngậm ý tứ rất sâu xa.
Tòng lai, việc trong thiên hạ, tiểu nhân hại quân tử thường dễ mà chóng thành, quân tử ngự tiểu nhân
thường khó mà hay bại. Cùng nhiều lúc quân tử chia làm hai đảng, nhân đó mà gây nên họa tiểu nhân
hại mình.
Tỉ như đời Đông Hán, Từ Trĩ Trần Phồn với Khoách Thái, Lí Ung, thảy là quân tử, chỉ vì quần hiền
không rập nhau nên Thập Thường Thị mới đắc chí mà họa đảng cố gây nên thiệt lớn.
Lại như đời Tống Triết Tôn, Tô Đông Pha với Trình Y Xuyên, thảy là quân tử mà té ra lại chia làm
Lạc Đảng, Thục Đảng nên nỗi chúng quân tử phải sụp vào tay Thái Kinh, Thái Xác.
Xem như các gương ấy thời biết được nghĩa chữ “hàm lâm” ở hai hào này, chính là thủ đoạn quân tử
ngự tiểu nhân. Ý tứ hay nhất là chữ
hàm, tâm đồng mà lực bất đồng là chẳng phải hàm, lực đồng mà
tâm bất đồng cũng chẳng phải
hàm.
Sơ với Nhị đồng tâm hiệp lực cùng nhau mới là hàm lâm. Vì thế mà hai hào thảy được chữ cát.
Nói tóm lại, hàm thời cát, bất hàm thời hung là lẽ tất nhiên. Thông lệ
Kinh Dịch mỗi một hào có khi
chỉ về một người, cũng có khi chỉ về một phe, cũng có khi chỉ về một quốc gia, một xã hội, tức như hai
hào này nếu nhận làm hai phe rập nhau cũng có thể được. Học Dịch phải biến thông rộng lớn như thế,
nếu câu nệ chấp nhất thời còn gì là học Dịch đâu.
Tượng viết: Hàm lâm, cát, vô bất lợi, vị thuận mệnh dã.
象曰: 咸臨吉, 無不利, 未順命也.
Hào từ Cửu Nhị tuy nói rằng
cát, vô bất lị, thiệt lấy làm vui mừng, nhưng thánh nhân còn lo cho người
ỷ vào mệnh trời mà không lo tận nhân sự. Ý ngài nói rằng: Tất phải hàm lâm mới được cát,
vô bất lị
lấy nhân sự để giúp đỡ thiên mệnh, chứ không phải ngồi im mà chờ mệnh trời.
Nghĩa chữ
vị ở đây cũng như chữ phi, không học vị là chưa mà học vị là chẳng phải.
Mệnh là mệnh trời là lí số tiêu trưởng; thuận mệnh là chỉ ngồi nghe số trời.
Theo số trời, vẫn đến lúc dương trưởng đáng không phải lo gì tiểu nhân, nhưng thiên số cũng cần phải
có nhân sự, có lẽ gì thuận thính mệnh trời mà được rư? Nên Nhị dương phải hàm lâm. Thế là không
phải ngồi nghe mệnh trời vậy.
Trên kia đã nói rằng:
Tiêu bất cửu là lo sẵn đến ngày dương tiêu. Ở đây lại nói rằng: vị thuận mệnh là
bảo chớ ỷ thế bằng dương trưởng. Hai ý đó nên đắp đổi mà xem với nhau.
3. Lục Tam: Cam lâm, vô du lị, kí ưu chi, vô cựu.
六三: 甘臨, 無攸利, 既憂之, 無咎.
Lục Tam âm nhu bất trung chính là một tay tiểu nhân ở thì Lâm. Tam ở trên hết Nội Quái hạ lâm với nhị
dương. Tam thấy nhị dương đương trưởng, toan dùng cách ngon ngọt a dua để sập nhị dương.

Nhưng mà nhị dương là quân tử, có lẽ đâu vì Tam ngon ngọt mà bị sụp. Lục Tam dầu cam lâm đến thế
nào, cũng chỉ bày tỏ nết xấu để thêm người ta ghét mà thôi, có ích lị gì đâu.
Tuy nhiên, Lục Tam mới bắt đầu vào cửa tiểu nhân, thánh nhân chưa nỡ cự tuyệt nên lại răn rằng: Cách
cam lâm của Tam vẫn không ra gì. Nếu Tam biết cải quá thiên thiện, lo bỏ điều xấu mà bỏ một cách
thiệt thà, Tam hồi tâm như thế thì quân tử cũng không trách móc gì mà Tam cũng khỏi tội lỗi.
Tượng viết: Cam lâm, vị bất đáng dã, kí ưu chi, cựu bất trưởng dã.
象曰: 甘臨, 位不當也; 既憂之, 咎不長也.
Lục Tam cam lâm là vì địa vị Tam bất trung chính, không đáng với vị ở trên người vậy, nhưng đã biết
lo mà cải quá thời tội lỗi cũng đến nỗi lớn vậy.
PHỤ CHÚ: Chỉ một chữ cam mà vẽ hết tinh thần của tiểu nhân.
Xưa Lí Lâm Phủ làm tướng đời Đường là một đứa tiểu nhân làm hại vô số quân tử. Người đời có câu
nhạo nó rằng:
Khẩu mật phúc kiếm 口密腹劍là miệng nó như mật ngọt mà trong bụng nó có gươm.
Lại như thằng Lô Khỉ hễ nó cười với ai thời người ấy rồi bị nó giết, người ta bảo
Lô Khỉ tiếu trung
hữu đao
盧起笑中有刀là nói trong miệng cười Lô Khỉ cổ cái dao, nên chúng ta phòng bị tiểu nhân
phải phòng bị ở chốn ngon ngọt.
Tiên triết có câu:
Kì ngôn thái cam, kì trung tất khổ 其言太甘, 其中必苦, nghĩa là: Nghe lời nói quá
chừng ngon ngọt, tất nhiên ở trong ấy có cái rất đắng.
4. Lục Tứ: Chí lâm, vô cựu.
六四: 至臨, 無咎.
Lục Tứ này cũng âm nhu, cũng tiểu nhân ở thì Lâm, nhưng vì hào Lục ở vị Tứ là đắc chính lại hạ ứng
với Sơ Cửu là được người bạn hiền, chính với chính giúp nhau, vì hoàn cảnh mà biến hóa được Tứ,
nên Tứ biết lấy một cách thành thực thâm thiết mà lâm với Sơ, như thế thời không tội lỗi gì đến Tứ.
Tượng viết: Chí lâm, vô cựu, vị đáng dã.
象曰: 至臨無啓, 位當也.
Tứ sở dĩ chí lâm vô cựu là vì vị Tứ xử vào vị đắc chính vậy.
5. Lục Ngũ: Trí lâm, đại quân chí nghi, cát.
六五: 知臨, 大君之宜, .
Ngũ là vị chí tôn, lại ở vị dương cương, Lục là âm nhu xử vào vị ấy, vẫn là cảnh khó xử, nhưng vì Ngũ
có đức trung lại ở thể Khôn có tính thuận, ở vị cương nhờ có một bậc hiển thần cương trung là Cửu
Nhị thượng ứng với mình. Ngũ có đức trí tri nhân, thiện dụng, biết tín nhậm Cửu Nhị, bao nhiêu việc
thiên hạ thảy kí thác cho Cửu Nhị, tự mình chỉ lấy đức trí của mình lâm thiên hạ. Như thế thời tai mắt
của người, tất là tai mắt mình, thông minh của thiên hạ nhóm góp làm thông minh của mình, thiệt đúng
tư cách người nguyên thủ trong một nước. Kết quả chắc được tốt lành.
(
Đại quân: nguyên thủ; nghi: đúng tư cách).

PHỤ CHÚ: Hào này tốt nhất ở trong quẻ, nhưng sở dĩ được tốt nhất thời vì có đức trí (Trí là khôn), mà
đức trí lớn nhất là trí hay biết người.
Sách
Trung Dung có câu: Thông minh duệ trí, túc dĩ hữu lâm 聰明睿知足以有臨, nghĩa là: Có đức
thông minh khôn sáng mới đủ lâm được người, chính đúng với nghĩa
trí lâm ở hào này.
Tượng viết: Đại quân chi nghi, hành trung chi vị dã.
象曰: 大君之宜, 行中之謂也.
Lục Ngũ âm nhu đắc trung, Cửu Nhị dương cương cũng đắc trung, hai bên thảy có đức trung, vậy nên,
thanh ứng khí cầu, chí đồng đạo hợp, chỉ cốt phát triển đức trung mà thôi.
Hào từ Lục Ngũ sở dĩ nói rằng:
Đại quân chi nghi, cũng chỉ nói hành trung đó vậy.
6. Thượng Lục: Đôn lâm, cát, vô cựu.
上六: 敦臨, , 無咎.
Theo thông lệ ở các quẻ thời hào Thượng thường hay không tốt. Bởi vì vật cực tất biến là lẽ tự nhiên.
Duy quẻ Lâm này thủ nghĩa đặc biệt thời lại lấy cực làm tốt, bởi vì Thượng ở cuối cùng quẻ Lâm là
Lâm chi chung, lại ở trên hết Ngoại Khôn là thuận chi cực, xử vào thời đại Lâm chính là lúc quân tử
đạo trưởng, nhưng cứ lẽ việc trong thiên hạ há phải một phía quân tử mà làm được xong rư? Chỉ mong
cho tiểu nhân phục tòng với quân tử là được, Thượng Lục thể Khôn, tính thuận, ở cuối cùng thì Lâm,
chân tâm phục tòng với nhị dương, lại ở trên hết bốn âm, chính là anh đầu bầy ở trong tiểu nhân, dắt cả
bầy tiểu nhân mà thành tâm phục tòng quân tử, thiệt là trung hậu rất mực mà lâm với đời, ấy là “
đôn
lâm
” (Đôn, cũng như chữ hậu, nghĩa là dày dặn).
Âm nhu lâm dương mà lại hết sức thuận tòng với dương, tượng như đức dày chở được muôn vật nên
nói rằng: Đôn lâm, như thế thời cát mà vô cựu.
Tượng viết: Đôn lâm chi cát, chí tại nội dã.
象曰: 敦臨之吉, 志在内也.
Thượng Lục sở dĩ được cát bằng đôn lâm là vì tinh thần ý chí của Thượng chỉ thuận tòng với hai
dương ở Nội Quái vậy.
PHỤ CHÚ: Chữ Lâm có hai nghĩa: Một nghĩa là lâm ấp; một nghĩa là lâm tiếp. Ở trong sáu hào theo
địa vị mà khác nhau.
Chữ Lâm ở hào Sơ và hào Nhị là nhị dương lâm ấp tứ âm, trông cho quân tử đồng chí.
Chữ Lâm ở Tam, Tứ, Ngũ, Thượng là tứ âm lâm tiếp với nhị dương, lại trông cho tiểu nhân phục tòng
với quân tử. Vậy nên, lời hào Sơ, hào Nhị sợ quân tử có chia bề mà phải nói
hàm lâm. Đến như: Tam,
Tứ, Ngũ, Thượng thảy trông cho tiểu nhân cảm cách, nhưng duy hào Tam
cam lâm là một tay gian xảo
nên nói
vô du lị.
Hào Tứ chí lâm, hào Ngũ trí lâm, thảy là hạng người biết thân quân tử nên được chữ vô cựu, chữ cát.
Đến hào Thượng đôn lâm là hết lòng trung hậu mà lâm tiếp với bậc quân tử; trong một nước, một xã
hội nếu được như thế thời hạnh phúc không biết bao. Bởi vì quân tử mà quân tử là sự thường, tiểu nhân
mà hóa ra quân tử mới là hạnh phúc cho nhân loại. Vì vậy, Hào từ q

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!