CHU DỊCH HẠ KINH- QUẺ 61. QUẺ PHONG TRẠCH TRUNG PHU

CHU DỊCH HẠ KINH

61. QUẺ PHONG TRẠCH TRUNG PHU

Tốn trên; Đoái dưới


Quẻ này là quẻ Phong Trạch Trung Phu. Đoái hạ cũng là Nội Đoái, Tốn thượng cũng là Ngoại Tốn.
Tốn phong, Đoái trạch, nên tên quẻ đọc bằng Phong Trạch Trung Phu.


TỰ QUÁI


Tự quái: Tiết nhi tín chi, cố thụ chi dĩ Trung Phu.
序卦: 節節信之, 故受之以中孚.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Tiết tiếp lấy quẻ Trung Phu là vì cớ sao?
Trên đây là quẻ Tiết, Tiết nghĩa là mỗi việc phải có tiết chế. Đã định ra tiết chế, tất phải người trên tín
thủ, người dưới tín tòng. Tiết chẳng phải giả dối mà xong. Vậy nên sau quẻ Tiết, tiếp lấy quẻ Trung
Phu. Trung Phu nghĩa là đức tín chứa trong lòng vậy.
Quẻ này Nội Quái hai hào dương, Ngoại Quái hai hào dương thảy là trung trực, chính giữa hai hào âm
lại là trung hư.
Trung hư là trong lòng không trộn vào tư dục, trung thực là trong lòng đầy chứa những chân tính.
Vì trung hư nên không có tiên nhập vi chủ mà làm được gốc cho tín. Vì trung thực nên không hư ngụy
trộn vào mà làm được chất có tín. Đủ cả hai tên ấy mới đặt nghĩa quẻ bằng Trung Phu.
Phu nghĩa là tin mà gốc trong lòng thời đức tin mới chắc chắn, cũng in như nghĩa chữ Chí thành.


SOÁN TỪ


Trung Phu, đồn ngư cát, lị thiệp đại xuyên, lị trinh.
中孚, 豚魚吉, 利涉大川, 利貞.
Chữ Trung Phu ở Quái từ này kể tên quẻ mà nói luôn cả nghĩa quẻ, trong lòng có đức chí thành, ấy là
Trung Phu.
Hễ chí thành thời không gì chẳng cảm động được. Ví dầu ngu táo như con heo, minh ngoan như loài cá
là một vật rất khó cảm động, nhưng nếu phu tín chi cực thời đầu
đồn ngư cũng cảm động được (Đồn
heo,
ngư là cá).
Tín thành mà đến nỗi heo cá cũng phải nghe theo, còn tốt gì hơn. Vả lại, hiệu quả vì thành tín mà được
đó, chẳng những lúc bình thường vô sự mà thôi, dầu đến lúc nguy hiểm gian nan, tượng như vượt qua
sông lớn, cũng có thể cậy vào tín thành mà dẹp được sóng gió, công dụng của Trung Phu chẳng lớn lắm

hay sao.
Nhưng mà gọi bằng Trung Phu đó, há phải thì gian ngắn ngủi, đường lối sai lầm mà được rư. Tất phải
tin nhau bằng việc chính, và lại tin thật cho hữu hằng, chính là hữu hằng, tức là trinh, trinh mới là
Trung Phu mà Trung Phu tất nên như thế.
PHỤ CHÚ: Nghĩa chữ Trung Phu gộp cả trung hư với trung thực. Trung có hư thời mới đặt thành tín
vào được. Trung có thực thời giả dối mới không lọt vào. Nói tắt lại, chỉ hai chữ trung tín, nhưng mà lại
kết thúc lấy chữ trinh. Bởi vì trong loài người có một hạng người trung tín mà không phải chính, tỉ như:
Đạo tặc vì tư lợi mà tin nhau, nam nữ vì tà dâm mà tin nhau, họ chẳng phải là chẳng trung tín, nhưng
cách trung tín đó lầm đường lạc lối, kết quả thời hữu thỉ vô chung; thường thường vì tạo nhân đã ác mà
kết quả cũng ác. Đó chính là phu mà bất trinh, cũng không gọi bằng Trung Phu được.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Trung Phu, nhu tại nội, nhi cương đắc trung, duyệt nhi tôn, phu, nãi hóa bang dã. Đồn ngư,
cát, tín cập đồn ngư dã. Lị thiệp đại xuyên, thừa mộc chu hư dã. Trung Phu dĩ lị trinh, nãi ứng hồ thiên
dã.
彖曰: 中孚, 柔在內而剛得中. 說而巽, 孚乃化邦也, 豚魚吉, 及豚魚也, 利涉大川, 乘木舟虛也,
中孚以利貞, 乃應乎天也.
Soán viết: Trung Phu, nhu tại nội, nhi cương đắc trung.
Quẻ này sở dĩ gọi bằng Trung Phu là vì theo toàn thể quẻ thời hào Tam, hào Tứ là âm nhu mà ở chính
giữa là nhu tại nội. Cửu Nhị là dương cương mà ở giữa Hạ Quái, Cửu Ngũ là dương cương mà ở giữa
Thượng Quái là cương đắc trung.
Nhu tại nội là trung hư, cương đắc trung là trung thực. Vậy nên, tên quẻ gọi bằng Trung Phu.
Duyệt nhi tốn, phu, nãi hóa bang dã.
Theo như thể quẻ, trên Tốn dưới duyệt, tượng là kẻ trên có chí thành mà thuận tốn với kẻ dưới mà
dưới có chí thành phục tòng với kẻ trên. Thượng hạ giao phu mới cảm hóa được tất thảy bang quốc.
Đồn ngư cát, tín cập đồn ngư dã.
Đồn là một giống chí ngu, ngư là giống chí xuẩn mà thành tín còn cảm động tới nơi, thời trong thiên hạ
không giống gì chẳng cảm động được. Vậy nên nói rằng:
Đồn ngư cát.
Câu tín cập dồn ngư là hình dung hiệu lực của tín thành. Ngày xưa, ông Hàn Xương Lê làm bài hịch tế
cá sấu mà cá sấu phải bỏ đi. Ông Hồ Ba đánh đờn sắt mà cá bơi chung quanh lại nghe, cũng tương tự
như Quái từ đây.
Lị thiệp đại xuyên, thừa mộc chu hư dã.
Thuyền không rỗng trong lòng mà cưỡi qua sông thời không lo gì chìm đắm, người hư minh trong lòng
mà ứng phó với nguy hiểm thời dầu chốn nguy hiểm cũng hóa ra an bình, nên nói:
Lị thiệp đại xuyên,
thừa mộc chu hư dã.

Trung Phu dĩ lị trinh, nãi ứng hồ thiên dã.
Đã Trung Phu mà hợp với chính đạo thời chẳng những ở gần hợp với nhân đạo mà thôi, dầu xa lớn đến
như thiên đạo cũng thuận ứng được.
Sách
Trung Dung có câu: Thành giả thiên chi đạo誠者天之道也, đạo trời cũng chí thành mà thôi
nên nói rằng: Trung Phu dĩ lị trinh, nãi ứng hồ thiên.


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Trạch thượng hữu phong, Trung Phu. Quân tử, dĩ nghị ngục hoãn tử.
象曰: 澤上有風, 中孚. 君子以議獄緩死.
Trên chằm có gió, gió cảm động được nước, tượng như lòng thành thực cảm động được người nên gọi
bằng Trung Phu. Quân tử xem tượng ấy nên lấy tấm lòng trung thành mà xử việc trong thiên hạ, mà việc
lớn thứ nhất là việc hình ngục, gốc ở tấm lòng hiếu sinh, muốn cho người tất thảy khỏi chịu tử hình, gặp
khi cực bất đắc dĩ mà mình phải dụng tử hình, cũng hết sức bàn đi thẩm lại, trong chồn tử mà cầu cho
nó được sinh.
Nghị nghĩa là bàn; ngục chưa quyết thời phải nghị mà cầu được cách khoan giảm; hoãn nghĩa là
khoan;
ngục là quyết rồi, nhưng còn hoãn là mong cho gặp được dịp ân xá.
Tổng chi, chí thành thương xót, chỉ cầu cho người khỏi thác oan, mới được đành lòng. Đó là một việc
Trung Phu của quân tử.
PHỤ CHÚ: Sách Chu Lễ ở thiên Thu Quan: Hễ có những hình ngục nặng, trước hết vua thẩm đoán, lại
ủy quyền cho quan Tư Khấu thẩm đoán lần thứ hai, lại ủy quyền cho quan Tam Công thẩm đoán lần thứ
ba. Đó là nghị ngục.
Một việc ngục mà thẩm nghị đến ba lần, ngục đã quyết định rồi, nhưng còn phải hoãn lại một tuần mà
hội đồng cả toàn thể hình quan thẩm đoán lại, nhưng chưa thành hình liền, lại trải qua hai tuần nữa mà
hội đồng toàn thể hình quan thẩm đoán lại, đến ba tháng mới tâu lên vua quyết định ngày hành hình,
một cái án tử hình mà hoãn lại trải qua ba lần thẩm nữa, chỉ trông mong cho người bị tội đó khỏi bị
chết oan, tỏ rõ lòng nhân ái, trung hậu. Vì vạn bất đắc dĩ mà phải có tủ hình, không bao giờ lấy việc
giết người làm oai.
Hiện đời bây giờ, các học giả Âu Châu đã nhiều người xướng ra thuyết bỏ tử hình, nhưng xem tình
hình xã hội ở hiện thì, nhà ngục tối hơn mây mù, mạng người rẻ hơn rơm cỏ, biết bao giờ thực hiện
được học thuyết bỏ tử hình. Chỉ trông mong cho những nhà cầm quyền chính trị, được tâm lí nghị ngục
hoãn tử khá nhiều, cũng đã may lắm.
Trong Dịch, Tượng Truyện nói về hình ngục gồm có năm quẻ: Quẻ Phệ Hạp thời nói rằng
Minh phạt
sắc pháp;
quẻ Bĩ thời nói rằng Vô cảm chiết ngục; quẻ Phong thời nói rằng Chiết ngục trí hình; quẻ
Lữ thời nói rằng
Minh thận dụng hình, nhi bất lưu ngục.
Bôn quẻ ấy thảy thủ tượng bằng lị minh là lấy chữ minh làm trọng. Duy đến quẻ Trung Phu thời nói
rằng
Nghị ngục hoãn tử thời chuyên trọng ở chữ thành.
Tóm xem cả Tượng Truyện năm quẻ thời nhà làm việc hình ngục nên có lòng chí thành thương người
như tượng quẻ Trung Phu, mà đến khi thẩm đoán, tất phải có đức minh như bốn quẻ trên. Lấy thành làm
căn bản, lấy minh làm thủ đoạn thời dầu chưa đến ngày bỏ sạch tử hình, nhưng loài người may cũng
bớt được số người chết oan, chính là ơn các bậc thành và minh đó vậy.

Thánh nhân vì bốn quẻ trên chuyên chú trọng đức minh, nên ở quẻ Trung Phu lại chú trọng đến đức
thành.
Minh mà chẳng thành tâm, e sức minh có khi lạm dụng, thành mà không minh sát, e thành có lúc mắc
lừa. Thành với minh thảy được hoàn toàn viên mãn, việc hình ngục mới chắc được công bình. Đọc hết
mấy bộ sách hình luật, trước xin đọc đến năm Tượng Truyện ấy.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1.Sơ Cửu: Ngu, cát, hữu tha, bất yên.
初九: 虞吉, 有他, 不燕.
Sơ Cửu bắt đầu vào Trung Phu mà lại chính ứng với Lục Tứ. Tứ âm nhu đắc chính là một người đáng
tin của Sơ, nhưng mà người làm việc thiên hạ, ai chẳng hay ở lúc đầu mà ít người hay ở lúc cuối.
Vậy nên khi bắt đầu như hào Sơ, tất phải tường tận thẩm sát, người mình tin đó, đạt chắc đáng tin thời
mình mới tin mà đã tin rồi chắc phải chuyên nhất, như thế là ngu thời cát.
Ngu nghĩa là đong lường. Đong lường đã chắc chắn thời tín cần phải chi thành. Nếu rày đây mai đó, xu
hướng lại xoay về ngả khác. Tâm trí đã bất định như thế, phương châm đã hỏng thời mục đích cũng
chẳng tới làm sao mà an thân được (
Yên nghĩa là an).
Đại Học có câu: Biết được chốn nên chỉ mà sau mới có định, định mà sau mới hay tĩnh, tĩnh mà sau
mới hay an (
Tri chỉ nhi hậu hữu định. Định nhi hậu năng tĩnh. Tĩnh nhi hậu năng an. An nhi hậu
năng lự. Lự nhi hậu năng đắc
止而後能定. 定而後能靜. 靜而後能安. 安而後能慮. 慮而後能
).
Ý nghĩa Hào từ đây cũng như Kinh văn
Đại Học, Ngu mà cát là tri chỉ mà được định, tĩnh, an.
Hữu tha thời bất yên là không tri chỉ mà định được, tất nhiên không được tĩnh mà an. Còn như Sơ với
Tứ ứng nhau, chẳng qua theo tượng bản hào mà nói cho có chứng cớ, chứ như Dịch lí thời chẳng cần
câu nệ vào tượng.
Kì thực đạo lí trong thiên hạ, vô luận việc gì cũng phải tất phải cẩn thận thương xác từ lúc đầu, mưu
thỉ đã chắc chắn vững vàng thời lại nên nhất định cho tới lúc an, chính là ý nghĩa của Hào từ này vậy.
Tượng viết: Sơ Cửu ngu cát, chí vi biến dã.
象曰: 初九虞吉, 志未變也.
Sơ Cửu sở dĩ được Cát là vì chí Trung Phu đã chắc chắn từ lúc đầu mà không thay đổi thời khỏi được
lỗi, vì hữu tha bất yếu.
PHỤ CHÚ: Chữ ngu có hai nghĩa: Một nghĩa, ngu là đong lường, tức là ngu đạc; một nghĩa, ngu là
ngăn ngừa, tức là ngu phòng.
Ở quẻ Tụy đã có câu “giới bất ngu” là thuộc về nghĩa sau. Chữ ngu ở đây kiêm cả hai nghĩa, ngu là
đạc, cũng ngu là phòng.
Việc nhà phải đề phòng từ lúc đầu nên hào Sơ quẻ Gia Nhân thời nói “nhàn hữu gia”.
Lòng người cũng phải đề phòng từ lúc đầu, đầu đã không Trung Phu, còn gì tin được, nên hào Sơ đây
nói “ngu cát” mà Tượng Truyện lại có câu “chí vị biến” là vì đề phòng chí nó có biến chăng nên phải
dùng bằng cách ngu.

2. Cửu Nhị: Minh hạc tại âm, kì tử họa chi, ngã hữu hảo tước, ngô dữ nhĩ mị chi.
九二: 鳴鶴在陰. 其子和之, 我有好爵, 吾與爾靡之.
Cửu Nhị là làm thực cho Trung Phu, trên ứng với Cửu Ngũ, cũng là làm thực cho Trung Phu, hai bên
thảy có đức dương cương, chất chứa lòng thành thực trong, bên này đem chí thành mà cảm, bên kia lấy
chí thành mà ứng, tâm lí tương đắc, xuất ở tự nhiên, nên Hào từ mới đặt lời thí dụ để hình dung tinh
thần ấy. Tỉ như, con hạc mẹ gáy ở chốn bóng nhâm mà con nó ở ngoài nghe tiếng mẹ liền gáy mà họa
lại ngay, vì đồng thanh với nhau nên ứng thanh cũng chóng.
Lại tỉ như, ta có chén rượu ngon, tuy ta chưa mời tới mày mà đã chắc ta với mày thảy ríu rít với nhau,
in như uống chung chén rượu ngon đó là vì ý muốn in nhau thời ta cũng như mày mà thôi.
Hào từ chỉ dùng bằng cách thí dụ nên nói rằng:
Hạc minh tại âm, kì tử họa chi, ngã hữu hảo tước,
ngô dữ nhĩ mỵ chi
.
Còn như chân ý nghĩa thời Hệ tử đã giải thích rõ ràng, xin tiện dịch ra đây:
Hệ tử nói rằng: Làm một người quân tử, dầu chỉ trong nhà mình chưa cần đi tới đâu, nhưng lời nói của
mình nhả ra, đúng vào lời lành thời bỗng chốc người ngoài thiên lí đã ứng vào ngay, huống gì kẻ ở gần
chung quanh mình nữa rư?
Ỏ trong nhà mình mà tiếng nói mình nhả ra, trái với lẽ lành thời bỗng chốc người ngoài muôn dặm đã
chống cãi ngay, huống gì người ở chung quanh mình nữa rư?
Lời nói giữa mình xuất ra thời tức khắc gác vào nhân dân, công việc làm của mình, tự ở chốn gần tuyên
bố ra thời tức khắc ảnh hưởng đến chốn xa.
Lời nói, nết làm là cái máy chốt của quân tử, cậy đó mà khép mở khắp trong ngoài. Máy chốt dùng
được đúng, thời danh dự tới mình, cái máy chốt dùng đã sai, thời ác danh tới mình, cái máy chổt chỉ
phát ra thiệt là chủ chốt cho vinh hay nhục vậy.
Lời nói nết làm ra tinh thần tác dụng của quân tử, để mà cảm động đến trời đất đó, vậy há lẽ chẳng cẩn
thận mà được rư?
PHỤ CHÚ: Hệ tử thích nghĩa, ngó với nghĩa đen của Hào từ, toàn không dây dính. Nếu chúng ta chỉ
đọc lời Đức Khổng, vẫn đạo lí đã rất hay, nhưng đem giải thích với Hào từ thời lại rất có thứ vị.
Tiếng gáy tỉ dụ bằng tiếng nói, tiếng nói mà thích vào tai người nghe, tức là đồng thanh tương ứng, có
khác gì minh hạc mà kì tử họa đâu.
Nết làm mà thuận với lòng người, tức là sở dục dự tụ, có khác gì hữu hảo tước mà ngô dữ nhĩ mỵ chi
đâu.
Lấy chữ ngôn, tỉ dụ bằng minh; minh nghĩa là tiếng gáy. Lấy chữ hạnh, tỉ dụ bằng tước; tước nghĩa là
chén rượu ngon. Lấy chữ ứng, chiếu vào chữ họa, chữ mị. Họa nghĩa là gáy theo; mị nghĩa là ríu rít,
cũng có ý là say mến.
Nói trái lại, tiếng gáy không phải tiếng loài nó thời nó không họa theo, rượu của mình vẫn dở thời chắc
không ai thèm. Ngôn hạnh mình đã bất thiện thời ai chịu ứng cho; trên mặt chữ tuy khác nhau mà tinh
thần đạo lí vẫn in nhau.
Nên sách Khổng Tử với sách Chu Công, văn tự thường không giống nhau mà ý nghĩa thời tuyệt đối in
nhau, chúng ta đọc Dịch nên học lấy bộ óc ấy. Nếu Chu Công nói hạc, nói tước mà Khổng Tử cũng nói
hạc, nói tước, còn có thú vị gì nữa.
Tượng viết: Kì tử họa chi, trung tâm nguyện dã.
象曰: 其子和之, 中心愿也.

Minh hạc tại âm mà kì tử tại ngoại, nghe tiếng gáy mà họa ngay, tượng là tấm lòng Trung Phu sẵn muốn
như thế nên không ai chống cãi. Cửu Nhị đắc trung, Cửu Ngũ cũng đắc trung lại ở vào thì Trung Phu,
sở dĩ nói rằng: trung tâm.
3. Lục Tam: Đắc địch, hoặc cổ, hoặc bãi, hoặc khấp, hoặc ca.
六三: 得敵, 或鼓或罷, 或泣或歌.
Hào Lục ở vị Tam là âm nhu bất chính, lại chính ứng với Thượng Cửu là người đối địch với mình.
Nhưng Thượng lại cương mà bất trung, mà theo về thể quẻ thời Tam là duyệt chi cực, Thượng là tốn
chi cùng, Tam bất trung chính làm bạn với Thượng bất trung chính. Tam duyệt cực mà làm bạn với
Thượng tốn cùng, hai anh ăn ở với nhau không chút gì tinh thành chân thực mà chỉ là hình thức thay đổi
luôn, hoặc khi dóng múa lung tung (
Cổ nghĩa là dóng múa), hoặc khi rụng rời như chết (Bãi nghĩa là
rụng rời), hoặc khi khóc ù, hoặc khi hát bướng.
Cách ăn ở như thế, tổng chi là hoảng hốt bất thường, khi vui mừng đã vô lí mà khi thương khóc cũng
không đúng gì, chỉ là tội tại bất trung, bất chính. Chữ “bất yên” ở hào Sơ, đem tặng cho hào Tam đúng
lắm (
Địch nghĩa là người đối địch với mình, chi vào hào Thượng; hoặc nghĩa là tình cờ, có ý là gặp
sao làm vậy).
Tượng viết: Hoặc cổ, hoặc bãi, vị bất đáng dã.
象曰: 可鼓或罷, 位不當也.
Vui buồn vô thường như cách Lục Tam là vì địa vị Lục Tam xử lấy chốn bất chính, mình đã bất trung
chính mà bạn lại bất trung chính, thảy là vị bất đáng nên hai anh tin nhau mà hiện ra quái trạng như thế.
4. Lục Tứ: Nguyệt cơ vọng, mã thất vong, vô cựu.
六四: 月几望, 馬匹亡, 無咎.
Lục Tứ làm chủ cho trung hư mà thành ra quẻ Trung Phu, ở được vị chính lại thân cận với quốc trưởng
là hào Ngũ, Ngũ hết sức tín nhậm Tứ, Tứ là vị cực nhân thần, vinh thịnh ngó đã gần cực rồi, tượng như
mặt trăng đã gần đến hôm rằm.
Vì Tứ là âm nhu đắc chính, không dám tự xử lấy phần dinh mãn nên chỉ cơ vọng mà thôi; nếu Tứ mà
dinh mãn thời trăng đã rằm rồi, lại là việc đáng nguy cho Tứ. May Tứ không thế, chỉ gần đến mặt trăng
vừa rằm thời đã tri chỉ tri túc, điều đó là rất hay cho Tứ.
Chẳng những thế mà thôi, Tứ vẫn chính ứng với Sơ, hai anh cặp kè nhau, tượng như một cặp ngựa,
nhưng Tứ biết thời thế, biết phục tòng với đạo lí nên nhất tâm tín tòng với Ngũ, mà bỏ mất Sơ, tượng
như ngựa bỏ mất con cặp đôi (
Thất nghĩa là cặp đôi, mất con ngựa cặp đôi, ý là bỏ mất Sơ).
Vì Tứ đã tín Ngũ, mà tuyệt giao với Sơ thời nghĩa Trung Phu được chuyên nhất mà viên mãn, như thế
thời không tội lỗi gì.
Mã thất vong ở đây, cũng tượng như thất tiểu tử ở quẻ Tùy. Thất tiểu tử cũng là bỏ Sơ, thất chính sở dĩ
làm ra đắc; mã thất vong cũng là bỏ Sơ, vong chính sở dĩ làm ra tồn.
Dịch biến thông là như thế.
PHỤ CHÚ: Hào từ ở đây, theo về sử nước Tàu thời như ông Y Doãn, trả chính quyền cho vua Thái
Giáp mà trở về cày ruộng. Theo về sử nước ta như ông Trần Hưng Đạo chỉ làm đến Thượng Quốc

Công, không nghe lời An Sinh Vương giành lấy ngôi vua. Đó là giữ nghĩa câu nguyệt cơ vọng. Lại như
đảng Thôi, Trần rất mạnh ở nước Tề, khuyên Án Tử vào mà Án Tử không chịu vào. Như sử nước ta
thời đời nhà Mạc đương thịnh mà ông Phùng Khắc Khoan không chịu theo. Kết quả thời Thôi, Trần bại
mà Ái Tử thời được hiển danh; Mạc thị vong mà Phùng thời nên được sự nghiệp. Đó nghĩa là câu:

thất vong.
Trung Phu lị trinh mới được cát. Dịch há phải nói dối với ai đâu.
Tượng viết: Mã thất vong, tuyệt loại, thướng dã.
象曰: 馬匹亡, 絕類, 上也
Tứ bỏ Sơ, tuyệt bè riêng mình mà lên theo Ngũ, thiệt là ra khỏi u cốc mà lên kiều mộc, nên Hào từ
khen cho rằng: Mã thất vong.
5. Cửu Ngũ: Hữu phu loan như, vô cựu.
九五: 有孚攣如, 無 咎.
Cửu Ngũ cương kiện lại trung chính, sẵn có thực đức Trung Phu mà lại ở được vị chí tôn làm chủ cho
đời Trung Phu, ở dưới lại có Cửu Nhị, đồng tâm đồng đức mà giúp đỡ với nhau.
Vì vậy nên tấm lòng chí thành của Ngũ thắt buộc được lòng thiên hạ, lòng người tin phục Ngũ bằng một
cách rất gắn bó, không thể nhả ra. Được như thế thời vô cựu.
Loan nghĩa là trói buộc, trói buộc bằng đây chí thành càng bền chặt hơn đây thế lực, hiệu quả của
Trung Phu, thiệt có như hào Cửu Ngũ.
Chữ “Hữu phu loan như” trong Dịch, chỉ thấy ở hai nơi, thảy vì dương cương, trung chính mà được
nghĩa ấy. Một là ở Cửu Ngũ quẻ Tiểu Súc, một là Cửu Ngũ quẻ này.
Tượng viết: Hữu phu loan như, vị chính đáng dã.
象曰: 有孚攣如, 位正當也.
Hào Ngũ có đức dương cương, trung chính mà lại ở được vị trung chính nên Hào từ nói rằng: Hữu phu
loan như.
6. Thượng Cửu: Hàn âm, đăng vu thiên, trinh, hung.
上九: 翰音登于天, 貞凶.
Chữ trinh hung ở đây, cũng in như chữ trinh hung ở hào Thượng quẻ Tiết.
Thượng Cửu tính chất đã dương cương, quá trung mà lại ở vào cuối cùng thì Trung Phu. Trung Phu đã
đến lúc cực, tín chi cực thời tín phải suy, trong ruột đã mòn mà chỉ lòe loẹt ở ngoài vỏ, tượng như
tiếng loài chim bay, nghe côi trồi mà không rõ hình thật.
Có hư danh bằng tín mà không thực đức bằng tín. Đó là đã xấu rồi, huống gì Thượng lại tính chất
cương táo, ở vào thì Trung Phu chi cực mà không biết biến, thấy tín mà tín, không biết cân nhắc ở
nghĩa lí, cố thủ lấy cách tín của mình mà trái mất nghĩa biến thông, như thế, tất kết quả phải hung.
PHỤ CHÚ: Hào này hai câu chia làm hai tiệt: Hàn âm đăng vu thiên là tiệt trên; trinh hung là tiệt
dưới.

Thầy Mạnh Tử có nói: Tiếng tăm quá hơn sự thực, quân tử lấy làm xấu.
Thượng Cửu ở về thì Trung Phu, trong đời đương suy trọng người tín. Thượng lại bó buộc về hoàn
cảnh mà cố sức trau dồi giữ lấy danh tín, danh đã quá lớn mà thực không đủ xứng đáng, nên thủ tượng
bằng hàn âm đăng vu thiên, đó là nửa tiệt trên của Thượng Cửu. Nhưng còn mong Thượng biết lấy học
vấn mà bỏ thêm trí thức cho mình, dành bỏ vứt hư danh của mình mà nghiên cứu cho được chân lí làm
một người
ngôn bất tất tín, hành bất tất quả, duy nghĩa sở tại言不必信, 行不必果, 惟義所在, như
trong sách Mạnh Tử.
Nhưng Thượng có được thế đâu! Tính chất cương táo mà lại xử vào địa vị Trung Phu chi cùng dở
mình đã có danh tín nên cứ cố thủ lấy danh tín hoài.
Đạo lí phải hay chăng, sự lí trúng hay trật, toàn không cần lượng mà cứ làm một cách tín, như tín của
Vị Sinh
[21].
Thiệt đúng như câu Đức Khổng dạy: Ham tín mà không ham học, kết quả mắc một bệnh hại là một
người tặc. Thượng Cửu này chính trúng vào bệnh ấy, biết tín mà không biết biến thông, e có lúc vì tín
mà mang vạ nên kết lại chữ trinh hung. Đó là nửa tiệt dưới của Thượng Cửu.
Tượng viết: Hàn âm đăng vu thiên, hà khả trường dã.
象曰: 翰音登于天, 何可長也.
Ham hư danh mà lấy tín làm cao, vẫn cũng có hư danh trong một lúc, nhưng giữ đến cùng cực mà
không biết biến thông thời thế nào lâu dài được.
PHỤ CHÚ: Đọc quẻ này nên tham khảo với quẻ Tiết. Tiết là đạo lí rất hay ở sau thì Hoán. Trung Phu
là đạo rất hay ở sau thì Tiết.
Thánh nhân có bao giờ dạy cho người bất tiết, bất tín đâu, nhưng Tiết với Phu, thảy cần phải đắc trung,
nên Soán Truyện hai quẻ thay có câu:
Cương đắc trung.
Quẻ Tiết, cương, nhu phân, nhi cương đắc trung. Quẻ Trung Phu, nhu tại nội, nhi cương đắc trung. Vì
vậy, tiết cho đắc trung thời tiết hanh, phu cho đắc trung thời phu cát. Nếu trái lại, quá tiết mà bất trung
thời tiết hóa ra tiết khổ, quá tín mà bất trung thời tín hóa ra tín cùng.
Vậy nên, Hào từ hào Thượng ở hai quẻ: Một bên thời khổ tiết, trinh hung mà Tượng Truyện nói rằng

đạo cùng dã
; một bên thời hàn âm đáng vu thiên, trinh hung mà Tượng Truyện nói rằng Hà khả trường
dã.
Chúng ta học Dịch nghiên cứu cho đến ý nghĩa hai quẻ, mới biết rằng Dịch lí đủ kinh, đủ quyền, có
thường, có biến, có chính, có kì, chẳng phải như hạng người
bả trì bất định 把持不定 , cũng chẳng
phải như hạng người
cố chấp bất thông 固執不聰.
Nếu nhận lầm hai chữ trinh hung mà nghĩ rằng bất tiết, bất tín cũng được, hay là bỏ qua hai chữ trinh
hung mà nghĩ tín gì, tiết gì cũng hay thảy là oan uổng cho Dịch học lắm.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!