CHU DỊCH HẠ KINH-QUẺ 58. QUẺ BÁT THUẦN ĐOÁI

CHU DỊCH HẠ KINH

58. QUẺ BÁT THUẦN ĐOÁI

Đoái trên; Đoái dưới


Quẻ này là quẻ Bát Thuần Đoái. Đoái hạ cũng là Nội Đoái, Đoái thượng cũng là Ngoại Đoái. Trên
dưới trong ngoài thảy Đoái, nên tên quẻ đọc bằng Bát Thuần Đoái.


TỰ QUÁI


Tự quái: Tốn giả nhập dã, nhập nhi hậu duyệt chi, cố thụ chi dĩ Đoái, Đoái giả duyệt dã.
序卦: 巽者入也, 入悅之, 故受之以兌, 兌者悅也.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Tốn tiếp lấy quẻ Đoái là vì cớ sao?
Tên ấy là quẻ Tốn, Tốn nghĩa là vào, nhân tình vật lí, hễ có vào được nhau, vậy sau mới ưa nhau mà
hòa duyệt được, vậy nên sau quẻ Tốn tiếp lấy quẻ Đoái. Đoái nghĩa là hòa duyệt.
Có tương nhập thời mới tương duyệt. Ở trong xã hội, vô luận hạng người nào, tất trước phải dần dà
ngầm thấm, có ăn vào với nhau thời mới sinh hòa duyệt mà được hiệu quả đồng tâm. Vậy nên, muốn
duyệt phục quần chúng, tất trước phải thâm nhập quần chúng. Đoái duyệt ở sau Tốn nhập, ý nghĩa rất
hay.


SOÁN TỪ


Đoái, hanh, lị trinh.
兌亨利貞.
Đoái nghĩa là duyệt. Đoái tượng là nước chằm, lại tượng là thiếu nữ, nước chằm thường duyệt được
cây cỏ sinh vật, thiếu nữ thường làm cho món trai phải duyệt. Vậy nên, Đoái có nghĩa bằng duyệt. Hễ
nhân tinh đã duyệt nhau tất vui lòng đồng lao hợp tác mà làm việc được việc hanh thông.
Tuy nhiên, cách làm ra duyệt, thường có hai lối: Một là, duyệt bằng cách quân tử, gốc ở lòng cương
chính mà tỏ rõ ra nết nhu hòa, như thế thời duyệt mà tốt. Hai là, duyệt bằng cách tiểu nhân, trong lòng
thời giả dối mà ngoài mặt thời nịnh hót, duyệt đã tà như thế thời té ra duyệt mà mắc họa nên Quái từ
răn rằng: Duyệt vẫn có lẽ hanh mà cần phải duyệt cho trinh chính.
Hoặc trai gái, hoặc bạn bầy, hoặc thầy tớ, duyệt nhau mà không phải gốc ở trinh chính, hoặc vì thế lợi
mà cấu hợp, hoặc vì ái tình mà tư giao; tuy có duyệt nhau mặc lòng, nhưng hình thức tuy hợp mà tinh
thần vẫn li, làm ơn nên oán làm bạn nên thù, có gì là hanh, lị nữa đâu.

PHỤ CHÚ: Quái từ thuộc về ba quẻ gái: Tốn nói rằng: Tiểu hanh; Li nói rằng: Lị trinh; Đoái đây
cũng nói rằng:
Hanh, lị trinh.
Ba quẻ ấy duy quẻ Tốn chỉ tiểu hanh, còn hai quẻ Li, Đoái, thảy bảo phải lị trinh mới hanh. Còn như
Quái từ ở ba quẻ trai: Chấn, Khảm, Cấn, thảy không nói chữ trinh. Bởi vì tính chất âm nhu, thì thường
hay xiêu vào đường bất chính nên thánh nhân phải răn cho chữ trinh.
Nữ tử mà đã bất trinh thời không còn gì là hanh, lị. Đó là thâm ý của thánh nhân. Vậy nên, chữ trinh chỉ
thấy ở Quái từ trong hai quẻ nữ.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Đoái duyệt dã. Cương trung nhi nhu ngoại, duyệt; dĩ lị trinh, thị dĩ thuận hồ thiên nhi ứng hồ
nhân, duyệt dĩ tiễn dân, dân vong kì lao; duyệt dĩ phạm nạn, dân vong kì tử; duyệt chi đại, dân khuyến
hĩ tai.
彖曰: 兌說也, 剛中而柔外, 說以利貞, 是以順乎天而應乎人. 說以先民, 民忘其勞; 說以犯難,
念其死
. 說之大, 民勸矣哉.
Soán viết: Đoái, duyệt dã.
Đây là thích nghĩa tên quẻ.
Cương trung nhi nhu ngoại, duyệt; dĩ lị trinh, thị dĩ thuận hồ thiên, nhi ứng hồ nhân, duyệt dĩ tiễn
dân, dân vong kì lao; duyệt dĩ phạm nạn, dân vong kì tử; duyệt chi đại, dân khuyến hĩ tai.
Theo về thể quẻ, hai hào dương ở phía trong, một hào âm ở phía ngoài, tượng là trong lòng thành thực
mà ngoài mặt nhu hòa, duyệt bằng một cách lị ở chính. Duyệt có lẽ tốt mà lại hợp với đạo chính. Vì thế
nên trên thuận với mệnh trời mà dưới ứng với tình người. Duyệt mà chính được như thế thời thiên lí đã
thuận mà nhân tâm cũng theo. Lấy cách duyệt ấy mà dẫn dắt trước cho dân, tất nhiên bảo gì dân cũng
vui làm mà dân quên sự khó nhọc, lấy cách duyệt ấy mà đem dân xông vào chốn hiểm nạn, dân cũng
vui lòng xông vào mà quên sự chết.
Ói! Dân tình ai vui gì sự khó nhọc mà vì sao dân vong kì lao? Dân tình ai chẳng sợ sự chết mà vì sao
dân vong kì tử? Chỉ vì đức cương trung, nết nhu ngoại mà lại duyệt bằng đạo trinh chính, xui nên trời
thuận người chiều. Dân gánh lấy nhọc mà không biết sự nhọc, dân xông vào chốn chết mà không sợ
chết; lớn thay đạo Duyệt như thế. Thiệt làm cho dân phải tự khuyến khích đó rồi.
PHỤ CHÚ: Soán Truyện thích chữ Duyệt, rất hay là hai chữ vong; việc khỏe mà vui làm, đường sống
mà vui đi, chưa phải là hiệu quả của Duyệt. Chỉ duy việc nhọc mà dân vui làm, đường chết mà dân vui
đi, có tinh thần hai chữ
vong, mới hình dung được hiệu quả Duyệt, nhưng há phải cưỡng bức dân mà
được thế rư? Vì tâm lí của thánh nhân, cốt làm việc lị ích cho dân mà bất đắc dĩ phải nhọc đến dân,
tạm thì tuy nhọc một mà an khỏe chắc được lâu dài, nên dân không lấy sự nhọc làm nhọc. Vì muốn gây
đường hạnh phúc cho dân mà bất đắc dĩ phải lừa dân xông vào chốn hiểm nạn; nạn ở trước mặt mà
hạnh phúc theo ở sau lưng, nên dân quên hết cả việc chết. Duyệt đạo đến thế, lị biết đường nào!!


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Lệ trạch, Đoái. Quân tử dĩ bằng hữu giảng tập.

象曰: 麗澤, . 君子以朋友講習.
Quẻ này trên Đoái, dưới Đoái, tương hai thể Đoái liên tiếp với nhau, in như hai cái chằm nước nương
tựa với nhau.
Nước chằm ở bên này dầm thấm qua bên kia mà chằm bên kia lại dầm thấm cho bên này, đắp đổi làm
ích lợi cho nhau, tượng là quẻ Đoái.
Quân tử xem vào tượng ấy mà nghĩ rằng: Việc trong thiên hạ làm lợi ích cho nhau mà lòng hai bên thảy
duyệt lạc, không việc gì bằng bầu bạn giảng tập với nhau, nên quân tử chăm làm việc bằng hữu giảng
tập.
Bằng hữu nghĩa là bầy bạn; giảng nghĩa là bàn bạc nghiên cứu; tập nghĩa là thí nghiệm thực hành.
Chữ
giảng thuộc về phần học vấn, khiến cho thêm rộng về phần tri; chữ tập thuộc về phần tác dụng,
khiến cho thiết thực về phần hành; có giảng với nhau thời chủ nghĩa gì tốt, lí luận gì cao, mục đích gì
hay, phương châm gì đúng, mới rành rõi phân minh là bổ thêm cho óc nghĩ. Tuy nhiên, giảng suông mà
không tập, thời nói không mà thành ra vô vị mà lí luận ở nơi sở giảng, không lấy gì chứng nghiệm được
phải hay chăng, không lấy gì tăng tấn được xa và rộng. Thế thời giảng suông mà có ích gì.
Vậy nên, đã giảng những điều gì, tất phải tập làm những điều ấy, nhất thiết lí luận, tất cầu kiến ở thực
hành.
Nếu cái gì không thực hành được thời những cái trước đã giảng, tất phải tinh ích cầu tinh. Thế mới là:
Lị ích của bằng hữu, cũng in như hai chằm dính dựa nhau đó vậy.
Người ta thường gọi bằng hữu bằng
lệ trạch là nghĩa như thế.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Cửu: Hòa đoái, cát.
初九: 和兌, .
Sơ Cửu có đức dương cương mà ở vào địa vị dưới hết thể Đoái, ấy là có đức tổt mà lại hay khiêm ty,
ở trên lại không tư tình dây dướng với ai. Đổi phó với người chung quanh mình, chỉ lấy một cách ôn
hòa làm duyệt mà không khiêm tư với ai. Duyệt được như thế, chắc tốt lành.
Tượng viết: Hòa đoái chi cát, hạnh vị nghi dã.
象曰: 和兌之吉, 行未疑也.
Hòa đoái mà được cát là vì Sơ này bắt đầu vào thì Đoái, chỉ thấy cách duyệt bằng chính, tính nết của
Sơ không thấy điều gì đáng nghi vậy.
2. Cửu Nhị: Phu đoái, cát, hối vong.
九二: 孚兌, , 悔亡.
Cửu Nhi gần với Lục Tam là âm nhu, chính là một tay tiểu nhân.
Nếu Nhị duyệt với Tam thời e hữu hối, nhưng Nhị há phải là người dị duyệt đâu, dương cương đắc
trung trong lòng chất chứa đức thành thực, bản thân giữ lấy cách tự trọng, tuy hòa với chúng mà sen
chẳng nhuốm bùn. Duyệt mà tỏ rõ ra cách cương trung như thế là
Phu đoái. Vậy nên được cát mà hối
vong. Chữ phu nghĩa là thành thực, có đức cương ở bề trong tức là trung trực, nên nói rằng: Phu.

Tượng viết: Phu đoái chi cát, tín chí dã.
象曰: 孚兌之吉, 信志也.
Phu đoái mà được cát là vì hào Nhị cương thực cư trung, tâm chí sẵn có đức chí thành, tà tâm chẳng
sao du dịch được.
3. Lục Tam: Lai đoái, hung.
六三: 來兌, .
Lục Tam âm nhu mà lại bất trung, bất chính là một hạng người duyệt mà không theo đạo chính, vì hoàn
cảnh của Tam chen vào giữa bốn dương, gái thấy nhiều trai mà trầm trồ, khinh thân lại cầu duyệt với
người, kết quả không ai ưa mình, thân đã hèn mà giá cũng rẻ. Lai đoái như thế, chắc phải hung.
PHỤ CHÚ: Lục Tam là một hạng tiểu nhân dị duyệt, trên thời muốn vãng duyệt với Tứ, Ngũ, dưái thời
muốn lai duyệt với Nhị, Sơ, nhưng Hào từ chỉ nói chữ
lai. Lai nghĩa là quay lại xuống dưới. Bởi vì
Tứ, Ngũ quá cao, Tam đương còn né, vừa mới cầu với Sơ, Nhị, mà thân giá đã hỏng rồi nên không
dám vãng cầu với Tứ, Ngũ; lại vì Sơ cương mà chính, Nhị cương mà trung nên không thèm duyệt với
Tam. Huống gì Tứ dương cương tiếp cận với Ngũ, Ngũ là người trung chính, Tam còn dám trọc trèm
nữa đâu. Hễ người ta tự mình không ra gì mà xu quyền phụ thế cầu làm thân với người, thiệt đáng trông
gương hào Lục Tam này vậy.
Tượng viết: Lai đoái chi hung, vị bất đáng dã.
象曰: 來兌之凶, 位不當也.
Lai đoái mà mắc hung là vì địa vị Lục Tam bất trung, bất chính; lấy tính cách âm nhu mà cầu duyệt vơ
nên nỗi đến hung.
4. Cửu Tứ: thương đoái, vị ninh, giới tật, hữu hỉ.
九四: 商兌, 未寧, 介疾, 有喜.
Cửu Tứ có chất dương cương, nhưng ở
vào vị Tứ lại là âm vị, chẳng phải là một người tuyệt đối quân
tử nên Hào từ đặt ra lời lưỡng dạng. Vả lại hoàn cảnh Cửu Tứ, trên thừa tiếp một người trung chính là
Cửu Ngũ, dưới gần gũi một đứa nhu tà là Lục Tam.
Duyệt với Cửu Ngũ hay sao? Hay duyệt với Lục Tam hay sao?
Bồi hồi giữa khoảng hai bên nên đương lúc ban đầu Tứ vẫn thương lượng nên duyệt về phía nào mà
chưa hay giải quyết (
Thương nghĩa là đong lường, cân nhắc).
Thiệt đáng may thay! Bản chất Tứ vẫn dương cương mà Ngũ lại đồng đức mới quyết nhiên theo chính
bỏ tà. Tam đã không dám trây dính đến mình thời Tứ với Ngũ lại càng tương đắc, quân thần tế hội,
nước thịnh dân yên, có việc phúc khánh về sau, thiệt đáng mừng cho Tứ đó vậy. (
Giới nghĩa là cương
quyết;
tật nghĩa là ghét bỏ; giới tật nghĩa là quyết nhiên bỏ Lục Tam).
Tượng viết: Cửu Tứ chi hỉ, hữu khánh dã.
象曰: 九四之喜, 有慶也.

Cửu Tứ mà được hữu hỉ, há phải mừng riêng cho Cửu Tứ đâu, thiệt là phúc khánh chung cho thiên hạ
quốc gia đó vậy.
5. Cửu Ngũ: Phu vu bác, hữu lệ.
九五: 孚于剝, 有厲.
Cửu Ngũ dương cương, trung chính, vẫn là một bậc quân tử nan duyệt, nhưng vì ở vào thì Đoái mà lại
mật cận với Thượng Lục. Thượng Lục là người xảo ngôn lịnh sắc, khéo mỵ duyệt mà hãm hại người
nên Hào từ phải răn cho Ngũ rằng: Thượng Lục kia là một người âm nhu, tiêu bác được dương đó.
Nếu Ngũ mà thân tín với Thượng, tất nhiên bị nguy.
Bác là chỉ vào Thượng Lục; ở trên quẻ Bác đã có câu:
Nhu bác cương. Nay Thượng Lục có ý toan
bác hào Ngũ. Nếu Ngũ mà tin nó thời bị nguy đó.
Tượng viết: Phu vu bác, vị chính đang dã.
象曰: 孚于剝, 位正當也.
Cửu Ngũ ở gần Thượng Lục có mùi hiềm nghi phu vu bác nên Hào từ phải có lời răn. Bởi vì địa vị
của Ngũ sở xử, chính là nên răn vậy.
PHỤ CHÚ: Hào từ mỗi hào tất thảy có chữ Đoái, duy hào Ngũ không chữ Đoái mà lại có chữ Bác, bởi
vì: hào Ngũ là ở vào địa vị chí tôn nên lấy duyệt âm làm đáng sợ, Hào từ không nói Duyệt mà nói Bác
là cho quân tử mà phòng bị tiểu nhân. Các hào nếu duyệt lầm thời tai hại chỉ nhất thân, đến như Ngũ
mà duyệt lầm thời tai hại đến nhất quốc, nên Hào từ có lời răn mà Tượng Truyện cũng có nói rằng:
Vị
chính đáng dã.
6. Thượng Lục: Dẫn đoái.
上六: 引兌.
Thượng Lục làm chủ cho Đoái. Bởi vì quẻ Đoái nguyên là Càn, một hào âm thay vào mà hóa làm
Thượng Lục mới thành được Đoái nên hào Thượng là duyệt chủ.
Thượng đã là duyệt chi chủ, lại ở trên hết quẻ là duyệt chi cực, duyệt đã đến lúc cực điểm rồi còn dắt
kéo dài ra, thế là dẫn đoái. Thái độ của Thượng như thế, đáng lẽ có hung, hối lẫn, nhưng Hào từ chỉ
hai chữ
dẫn đoái mà thôi.
Bởi vì Cửu Ngũ đã biết Thượng Lục là Bác mà không tin. Tứ thời thân với Ngũ, Nhị thời ứng với Ngũ.
Thượng dầu muốn dẫn Đoái, nhưng cũng chẳng dẫn được ai. Thế cũng chẳng là hại gì đến thế đạo nhân
tâm nên không cần nói đến: Hung, hối, lẫn.
Tượng viết: Thượng Lục dẫn đoái, vị quang dã.
象曰: 上六引兌, 未光也.
Duyệt đã đến cực rồi, còn kéo dài ra, chỉ là tỏ rõ cho tâm sự của tiểu nhân mà thôi, chẳng lấy gì làm
quang minh vậy.
PHỤ CHÚ: Đoái vẫn nghĩa là duyệt, nhưng Quái từ với Hào từ thời thủ nghĩa khác nhau. Quái từ là

nói đạo duyệt của thánh nhân nên có chữ hanh, lị, trinh là hoàn toàn thuộc về duyệt tốt. Duy lời sáu hào
thời theo địa vị của mỗi hào, hào có chính, bất chính thời duyệt có công, tư.
Toàn quẻ có hai hào âm, bốn hào dương, hai âm làm chủ cho duyệt là bọn tiểu nhân phỉnh hót người,
cố sức cầu duyệt với tứ dương, nhưng cầu duyệt mà làm bằng cách tiểu nhân nên Lục Tam
lai đoái mà
hung,
Thượng Lục dẫn đoái vị quang. Lai với dẫn là đồng ác tương tế. May thay! Bốn dương hay
đồng đức tương tế, không ai sụp vào bầy tiểu nhân. Vậy nên, Sơ Cửu, Cửu Nhị thời được
cát, Cửu Tứ
thời
hữu hỉ, Cửu Ngũ chỉ răn bằng hữu lệ. Thế mới biết: Quân tử với tiểu nhân, thiệt là băng thán bất
tương nhập. Dầu tiểu nhân khéo duyệt đến thế nào, nhưng quân tử chỉ theo chính đạo, không bao giờ
duyệt với tiểu nhân. Đức Khổng Tử có nói rằng: Quân tử khó duyệt lắm, duyệt mà không nhàm với đạo
duyệt thời chẳng duyệt vậy. Tiểu nhân thời dễ duyệt, duyệt mà chẳng nhằm với đạo duyệt, cũng cứ
duyệt càn.
Xem như lời ấy, duyệt đúng với đạo mới duyệt, tức là quân tử, duyệt trái với đạo mà duyệt, tức là tiểu
nhân.
Xem vào nghĩa sáu hào quẻ Đoái lại càng rõ lắm, nhưng ta muốn xét rõ tinh trạng tiểu nhân, chỉ nên
nhận kỹ hai chữ
dẫn đoái với lai đoái. Cách tiểu nhân làm duyệt người có hai lối: Một là cách gấp
mình không cầu nó mà nó tự lai với mình, đó là dùng cách gấp là
lai đoái; hai là dùng cách gấp như
trên mà duyệt được rồi thời lại có năm bảy anh dắt dây kéo nhợ, dùng bằng cách lâu dài, ấy là dẫn
đoái.
Bạn quân tử nếu không cẩn thận, lỡ một chốc sẩy chân thời sụp vào lưới duyệt của nó mà tai hại không
biết chừng nào! Vậy nên, Hào từ phải lo cho phần quân tử, hào Nhị dùng chữ
hối, hào Tứ dùng chữ
tật, hào Ngũ dùng chữ lệ mà ý tứ rất thâm thiết. Lại ở chữ phu vu bác, ý như nói rằng: Nó muốn duyệt
với mình là nó cốt đẽo xẻ mình đó. Đọc Dịch mà chịu nghĩ như thế, mới khỏi phụ khổ tâm của thánh
nhân.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!