CHU DỊCH HẠ KINH – QUẺ 57. QUẺ BÁT THUẦN TỐN

CHU DỊCH HẠ KINH

57. QUẺ BÁT THUẦN TỐN

Tốn trên; Tốn dưới


Quẻ này là quẻ Bát Thuần Tốn. Tốn hạ cũng là Nội Tốn, Tốn thượng cũng là Ngoại Tốn. Trong ngoài
trên dưới thảy Tốn, nên tên quẻ đọc bằng Bát Thuần Tốn.


TỰ QUÁI


Tự quái: Lữ nhi vô sở dụng, cố thụ chi dĩ Tốn, Tốn giả nhập dã.
序卦: 旅而無所用, 故受之以巽, 巽者入也.
Ý sắp đặt thú tự quẻ. Sau quẻ Lữ tiếp lấy quẻ Tốn là vì cớ sao?
Trên đây là quẻ Lữ, Lữ là khách ở độ, trong lúc ở độ thường sợ không chốn dung mình tất phải dùng
bằng cách Tốn thuận, có Tốn thuận mới nhập được người. Vậy nên sau quẻ Lữ tiếp lấy quẻ Tốn. Tốn
nghĩa là thuận, lại nghĩa là nhập là vào.
Do Tốn thuận mà vào, chính là phương pháp trong lúc Lữ.
Theo về thể quẻ, nhị dương ở trên, chế phục được nhất âm khiến cho nhất âm phải thuận tòng với nhị
dương, nên đặt tên quẻ bằng Tốn.


SOÁN TỪ


Tốn, tiểu hanh, lị hữu du vãng, lị kiến đại nhân.
巽小亨, 利有攸往, 利見大人.
Theo về đức quẻ, Tốn tính chất nhu thuận, nhất âm chịu phục tòng nhị dương, tượng là tiểu nhân phục
tòng quân tử.
Tiểu nhân mà biết như thế thời có lẽ hanh thông được, nhưng vì âm nhu dụng sự, không được hanh
thông cho lớn, chỉ tiểu hanh mà thôi, vả cần phải có việc tiến hành nên kén chọn bậc đại nhân mà hết
lòng tín ngưỡng vào người ấy. Rằng:
Lị hữu du vãng nghĩa là không phải ngồi an mà được tiểu hanh.
Rằng:
Lị kiến đại nhân nghĩa là không phải trung nhân, tiểu nhân mà làm nên hanh.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Trùng tốn dĩ thân mệnh, cương tốn hồ trung chính, nhi chí hành, nhu giai thuận hồ cương, thị
dĩ tiểu hanh. Lị hữu du vãng, lị kiến đại nhân.

彖曰: 重巽以申命, 剛巽乎中正而志行, 柔皆順乎剛, 是以小亨, 利有攸往, 利見大人.
Soán viết: Trùng tốn dĩ thân mệnh.
Quẻ này trên dưới thảy Tốn, tượng là kẻ trên lấy đạo trung chính mà phát mệnh lệnh, kẻ dưới được
mệnh lệnh mà thuận tòng kẻ trên, lấy vào tượng trùng Tốn mà cẩn thận kỹ càng, xuất phát mệnh lệnh
(Trên một lần Tốn, dưới một lần Tốn nên gọi bằng Trùng Tốn;
thân mệnh là bắt chước bằng cách
Trùng Tốn, phát mệnh lệnh một lần, rồi lại một lần nữa, đinh ninh phản phúc gọi bằng thân, chữ
thân
cũng nghĩa như chữ trung).
Cương tốn hồ trung chính, nhi chí hành, nhu giai thuận hồ cương, thị dĩ tiểu hanh. Lị hữu du vãng,
lị kiến đại nhân.
Đây là lấy hào Nhị, hào Ngũ trong quẻ mà thích lời quẻ. Tốn vẫn là thuận, nhưng há phải một mực
thuận đâu! Tất phải dương cương như hào Ngũ, hào Nhị, thuận bằng đạo trung chính thì chí mới phát
triển được.
Hai hào âm nhu như Sơ với Tứ tất thảy thuận tòng với đức dương cương (Cương chỉ vào Nhị, Ngũ,
nhu chỉ vào Sơ, Tứ).
Vì tài quẻ như thế nên được
tiểu hanh lị hữu du vãng lị kiến đại nhân. Đại nhân chỉ vào Cửu
Ngũ.


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Tùy phong, Tốn. Quân tử, dĩ thân mệnh hành sự.
象曰: 隨風, . 君子以申命行事.
Tốn có tượng là gió; trên Tốn, dưới Tốn là tượng là hai luồng gió tiếp tục theo nhau (
Tùy nghĩa là tiếp
nhau).
Quân tử xem tượng ấy thời tiếp tục xuất phát mệnh lệnh với thì hành chính sự.
Tốn phong mệnh lệnh của trời, Thân mệnh là đức gió của quân tử. Thiên hạ phục tòng mệnh lệnh cũng
in như vạn vật phục tòng gió trời. Vậy nên bắt chước Tốn mà thân mệnh, nhưng sau khi thân mệnh, tất
phải hành sự, hễ đã phát mệnh lệnh gì, tất phải làm chính sự ấy, để cho tỏ mệnh lệnh là tin thật.
Như thế thời trên thuận đạo mà dưới thuận tòng, chính là cách Tốn của quân tử.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Lục: Tấn thối, lị võ nhân chi trinh.
初六: 進退, 利武人之貞.
Nguyên quẻ Tốn gốc là quẻ Càn. Vì hào Sơ thay vào, nhất dương hóa làm nhất âm, mới thành được
Tốn, nên hào Sơ là Tốn chi chủ, âm nhu ở dưới hết quẻ mà lại làm chủ cho Tốn là một hạng người tốn
thái quá nên ý chí thành ra uy khiếp, tiến mà không dám tiến, thối mà không dám thối, hồ nghi do dự,
không thể hữu vi được việc gì.
Tuy nhiên, quá nhu vẫn không phải tốt, nhưng mà bổ trợ cho người quá cương thời lại lấy nhu mà chế

cho cương, cũng có lẽ hay, nên Hào từ nói rằng: Lợi võ nhân chi trinh.
Nghĩa là, ti tốn như Sơ Lục này, chỉ duy dụng vào một hạng người võ nhân, thêm vào chí khí cương
trinh. Thế thời chữa được bệnh quá nhu mà cũng bớt được bệnh quá cương. Thế mới có lị ích mà thôi.
Tượng viết: Tấn thối, chí nghi dã, lị võ nhân chi trinh, chí trì dã.
象曰: 進退, 志疑也; 利武人之貞, 志治也.
Sơ Lục mà tấn thối không quả quyết là vì ý chí đa nghi vậy. Nếu biết dùng bằng một cách cương quyết
như võ nhân chi trinh thời chí khí mới tự lập nổi.
Trước kia chí nghi mà bây giờ hóa ra chí trì (Chữ
trì nghĩa là chữa được bệnh nghi hoặc mà ý chí
chẳng loạn đó vậy).
2. Cửu Nhị: Tốn tại sàng hạ, dụng sử vu phân nhược, cát, vô cựu.
九二: 巽在床下, 用史巫紛若, , 无咎
Hào dương mà ở vào vị âm, lại ở vào thì Tốn nên cử động một cách quá ti, tượng như người ti tốn mà
đến nỗi nép dưới giường. Nếu theo về thì khác, vẫn không lấy gì làm tốt, nhưng ở về thì Tốn thời ti tốn
cũng hợp với thì nghĩa. Huống gì bản thân Nhị vẫn là dương cương đắc trung là một người có nhân
cách. Tuy vì đối phó với hoàn cảnh mà quá chừng ti tốn, nhưng không phải tà siểm, chỉ là một hạng
người trung tín chí thành, có thể đem lòng thành cảm động được người. Tượng như nhà tế tự vì cầu
thần quá thành thiết mà đụng đến quan sử thầy vu làm bằng một cách phân nhược (
Sử là chức quan coi
về việc tế;
vu là chức quan coi về việc nhương trừ tai họa; phân nghĩa là rối ren).
Cầu thần mà phân phiền như thế, chính tỏ rõ được ý chí thành, nên thí dụ bằng Cửu Nhị chí thành cảm
nhận mà không phải ra cách siểm ngụy, như thế thời được cát mà không tội lỗi gì.
PHỤ CHÚ: Toàn văn hào này chỉ nói thí dụ, Tốn tại sàng hạ thí dụ bằng cách quá tốn; đó là thủ đoạn
của Cửu Nhị ở thì Tốn.
Sách
Lão Tử có câu: Cách người ở đời, rù rò vậy, ý như mùa đông đi trên giá, ngại ngùng vậy, như
hình sợ láng giềng tứ bề.
Lại có câu: Biết cách làm trống nhưng chỉ giữ cách làm mới, để làm cái hang sâu cho thiên hạ sụp vào.
Tốn tại sàng hạ, chính là thủ đoạn của Lão Tử; sàng hạ nghĩa là dưới giường nằm người ta.
Câu:
Dụng sử vu phân nhược là thí dụ bằng chí thành cầu người. Đó là hình dung tinh thần của Cửu
Nhị. Thầy Hàn Xương Lê bị đày ở Triều Châu, đi đến núi Hành Sơn, mây tuyết lấp cửa núi, không thấy
đường đi, thầy thành tâm mật đảo, bỗng chốc mây tan, tuyết vữa. Triều Châu thường có tai vạ cá sấu,
nhân vật bị hại rất nhiều, dân Triều Châu lúc ấy còn quá dã man, nó bảo sáu là thần, không dám động
đến, thầy sức dân phu sắm cung tên, sẽ bắn nó. Khi toan đánh cá sấu, trước làm bài hịch văn gieo
xuống sông, hẹn cho bầy cá sấu, nếu phải là thần thời trong ba ngày phải đi ra bể hết, nếu không thế
thời quan thái thú phải giết sạch. Sau hai ngày, thình lình giữa các mặt sông, gió sấm dữ dội, bao nhiêu
cá sấu theo gió triều lui ra bể hết. Từ ấy, dân Triều Châu mất hẳn họa ngạc ngư. Bấy giờ
Đường sử
chép bài văn
Khu Ngạc Ngư của thầy. Dụng sử vu phân nhược, cát in như chuyện ấy. Chúng ta học
Dịch chớ nhận lầm chính văn hào Nhị là sự thiệt.
Tượng viết: Phân nhược chi cát, đắc trung dã.
象曰: 紛若之吉, 得中也.

Cửu Nhị chỉ lấy thành ý mà cảm động được thần minh, tượng như dụng sử vu bằng phân nhược mà kết
quả được cát là vì Nhị có đức đắc trung, tuy tI tốn mà không phải quá độ vậy.
3. Cửu Tam: Tần Tốn, lẫn.
九三: 頻巽, .
Ở về thì Tốn nhưng Tốn cũng cốt cho đắc trung. Cửu Tam trùng cương bất trung mà địa vị lại ở trên
hết Nội Quái, vẫn là hạng người không làm xong Tốn, khi đã đụng lấy thất bại thời lại tốn một cách
quá phiền, tốn đi, tốn lại, tốn rày, tốn mai, tốn mà không phải tự trị không ngần nghĩ ra, đụng đâu cũng
tốn, càng tốn càng khiến người sinh chán, thiệt đáng xấu thẹn vậy, nên Hào từ nói rằng:
Tần Tốn lẫn.
Sách Luận Ngữ có câu: Cung kính mà vừa gần với lẽ phải thời xa tránh được việc xấu thẹn. Tần tốn
như Cửu Tam là cung mà chẳng cận ở lễ, mắc phải sỉ nhục là đáng rồi.
Tượng viết: Tần Tốn chi lẫn, chí cùng dã.
象曰: 頻巽之吝, 志窮也.
Tài chất Cửu Tam vẫn không biết đạo Tốn, chí Tam vẫn là cương táo, nhưng vì thất bại luôn luôn mà
cuối cùng phải làm bộ ti tốn luôn, trước kiêu ngạo mà sau ti tốn, đó là ý chí Tam đến lúc cùng rồi, nên
mắc lấy nhục bằng tần Tốn.
4. Lục Tứ: Hối vong, điền hoạch tam phẩm.
六四: 悔亡, 田獲三品.
Lục Tứ tài chất âm nhu, dưới lại không ngườì ứng viện. Người ở trên dưới mình rặt là phường dương
cương, đáng lẽ phải có việc hối, nhưng may vì Tứ vẫn âm nhu mà lạì đắc chính, ở thể trên mà hay tự ti
nên được hối vong, vả lại trên yêu dưới kính, chẳng những hối vong mà thôi, vả lại những việc công
thưởng cũng có phần đến mình, tượng như theo quân đội đi săn mà được chia công cho mình có ba
thức.
Điền là lệ đi săn của nhà nước, lệ đời xưa đi săn về được đồ gì chia ra làm ba thức, mỗi một
thức là một phẩm, một thức làm đồ tế, một thức đãi tân khách, một thức giao cho nhà bếp; chia phần
mà đủ cả ba thức là hạng có công khá lớn. Hào từ như thế là khen cho Tứ được chính đạo của thì Tốn
mà kết quả thành công nên nói thí dụ bằng
điền hoạch tam phẩm.
Tượng viết: Điền hoạch tam phẩm, hữu công dã.
象曰: 田獲三品, 有功也.
Lục Tứ vì tốn thuận mà đắc chính nên Tam, Ngũ, hai dương thảy bằng lòng kết quả thời hữu công mà
phần thưởng chiếm được nhiều, nên nói rằng: Điền hoạch tam phẩm.
5.Cửu Ngũ: Trinh cảt, hối vong, vô bất lị. Vô sơ hữu chung, tiên Canh tam nhật, hậu Canh tam
nhật, cát.
九五: 貞吉, 悔亡, 無不利, 無初有終, 先庚三日, 后庚三日, .
Hào Cửu ở vị Ngũ làm chủ cho thì Tốn, cơ quan xuất phát mệnh lệnh, chính giữa tay Ngũ mà ra làm

một vị chủ xuất lệnh ở thì Tốn, há có lẽ chỉ nhu tốn mà làm nổi công việc nguyên thủ rư. Duy vì Ngũ
cương kiện, trung chính, tuy ở thì Tốn mà không phải một mực Tốn, Tốn mà đắc chính, Tốn mà đắc
trung, tất nhiên được trinh mà cát, tuy ở thì Tốn e không khỏi hối, nhưng kết quả thời hối vong mà vô
bất lị.
Lúc đầu vì có hối là Sơ, vẫn không hay gì, nhưng cuối cùng hối đã vong rồi mà lại trinh cát. Thế là vô
sơ mà hữu chung. Hào từ bốn câu như trên đây, thiệt là tốt nhất trong thì Tốn, nhưng sở dĩ được tốt, há
phải dễ dàng đâu. Cứ lẽ, tất phải có quy mô cho hữu thỉ hữu chung, có kế hoạch cho đúng kinh đúng
quyền mới mong được cát mà lợi, nên Hào từ lại mượn tên số thập can mà hình dung cho minh bạch,
nguyên trong số thập can: Giáp, Ất, Bính là đoạn đầu; Tân, Nhâm, Quý là đoạn sau; Đinh, Mậu, Kỉ là
đoạn chính giữa là thập can chi trung, đến chữ Canh là quá trung.
Hễ việc đã quá trung, tất phải thay đổi nên chữ Canh có nghĩa như chữ Canh là đổi, cũng học là biến
canh.
Xuất mệnh lệnh ở thì Tốn, lúc bắt đầu đã hữu hối, tất phải biến canh, nhưng trong lúc biến canh, tất
phải ở trước khi chưa canh ba ngày mà đinh ninh cần nhắc cho kĩ càng. Lại ở sau khi đã canh ba ngày
mà so đọ khảo nghiệm cho chu mật. Làm việc biến canh mà công phu chu đáo được như thế, vậy nên
được cát.
Hào từ sở dĩ mượn tên thập can mà thí dụ bằng tiên Canh tam nhật, hậu Canh tam nhật (Chữ
Canh
thông với chữ canh nghĩa là thay đổi). Tiên Canh tam nhật, tức là ngày Đinh; Đinh, có nghĩa là đinh
ninh. Trước khi biến Canh mà Đinh ninh là cẩn thận ở lúc đầu. Hậu Canh tam nhật là ngày Quý; Quý,
có nghĩa là quỵ đạc. Sau lúc biến Canh mà quỵ đạc là đo lường kĩ lưỡng đến lúc sau.
Nói tóm lại, Hào từ Cửu Ngũ cũng tượng như Quái từ quẻ Cổ. Tổng chi là bắt đầu làm việc Canh cách
phải có kế hoạch thời cuối việc mới có thành công, khác nhau chỉ chữ Giáp với chữ Canh. Giáp là tính
toan ở đầu việc, đề phòng trước sự cổ hoại; Canh là biến canh ở đoạn quá giữa việc, để gây nghiệp
duy tân. Tham khảo cả hai bên thời biết được tác dụng của Dịch lí, rất tinh tường và chu đáo.
Tượng viết: Cửu Ngũ chi cát, vị chinh trung dã.
象曰: 九五之吉, 位正中也.
Cửu Ngũ sở dĩ được cát là vì địa vị sở xử đúng vào vừa chính vừa trung nên ở vào thì Tốn, không gì
lầm lỗi vậy.
6. Thượng Cửu: Tốn tại sàng hạ, táng kì tư phủ, trinh, hung.
上九: 巽在床下, 喪其資斧, 貞凶.
Thượng Cửu ở cuối cùng quẻ Tốn là Tốn chi cực, tượng như ti tôn mà nấp ở dưới giường. Vì thế mà
bản năng của mình là dương cương cũng đến nỗi mất ráo.
Tư phủ là thí dụ bằng đức dương cương. Đã
bỏ hết đức dương cương còn gì mong được tốt nữa.
Nhưng nếu quá nhi năng cải, còn có lẽ hay. Thượng này lại không được như thế, cố giữ lấy thói xấu
của mình, ti tốn càng quá thêm thời tai họa càng nhiều thêm, thiệt là trinh hung mà thôi vậy.
Chữ
trinh ở đây chỉ học nghĩa trinh là bền giữ, khác với chữ trinh ở mọí nơi, xem ở Tượng Truyện
thời hiểu.
Tượng viết: Tốn tại sàng hạ, thượng cùng dã; táng kì tư phủ, chính hồ hung dã.
象曰: 巽在床下, 上窮也; 喪其資斧, 正乎凶也.

Tốn tại sàng hạ, Cửu Nhị cũng có thí dụ như thế, nhưng cớ sao Cửu Nhị thời cát mà Thượng Cửu thời
hung? Bởi vì Cửu Nhị ở hạ thể mà đắc trung, tuy quá ư ti tôn mặc lòng nhưng vừa đúng với nghĩa lí
nên
tốn tại sàng hạ mà vẫn được cát. Còn như Thượng Cửu thời địa vị ở trên hết Tốn là Tốn đã cùng
cực rồi. Đã cùng cực rồi mà không biết biến, còn làm một cách quá ti nên
tốn tại sàng hạ mà mắc lấy
xấu.
Tượng Truyện sợ rằng người ta nhận lầm chữ trinh ở Hào từ nên lại thích cho rõ rằng: Thượng này có
tài dương cương đủ làm tư phủ cho mình mà vì nết ti siểm nên nỗi mất trớt tư phủ. Như thế, còn bảo
được chính nữa rư, chỉ là một cách xấu đó vậy.
Tư phủ là đồ dùng để hộ thân, nghĩa đã thích ở trên quẻ Lữ.
Chính hồ là lời nghi để cho thấy được chữ trinh trên Hào từ, chẳng phải chữ trinh là chính.
Hung dã là lời đoán quyết nghĩa là chẳng phải chính, chỉ là hung mà thôi.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!