CHU DỊCH HẠ KINH- QUẺ 56. QUẺ HỎA SƠN LỮ

CHU DỊCH HẠ KINH

56. QUẺ HỎA SƠN LỮ

Ly trên, Cấn dưới


Quẻ này là quẻ Hỏa Sơn Lữ. Cấn hạ cũng là Nội Cấn, Li thượng cũng là Ngoại Li. Li hỏa, Cấn sơn,
nên tên quẻ đọc bằng Hỏa Sơn Lữ.


TỰ QUÁI

 

Tự quái: Phong giả đại dã, cùng đại giả tất thất kì cư, cố thụ chi dĩ Lữ.
序卦: 豐者大也, 窮大者必失其所居, 故受之以旅.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Phong tiếp lấy quẻ Lữ là vì cớ sao?
Trên đây là quẻ Phong, Phong nghĩa là thịnh lớn, thịnh lớn đã cùng cực, tất đến nỗi mất chốn ở mà phải
đi ở độ. Vậy nên sau quẻ Phong tiếp lấy quẻ Lữ. Lữ nghĩa là bỏ nhà mà đi ra ngoài làm khách.
Theo về thể quẻ, trên Li là hỏa, dưới Cấn là Sơn; sơn ở một chốn mà hỏa thời không nhất định ở chốn
nào. Hỏa ở trên sơn chỉ là cách ở độ mà thôi, nên đặt tên bằng Lữ.


SOÁN TỪ


Lữ, tiểu hanh,; lữ trinh, cát.
旅小亨, 旅貞吉.
Theo về tượng quẻ, Cấn sơn thời chữ ở dưới, Li hỏa thời thột nhiên đỏ ở trên, chỉ là ở tạm trong một
lúc mà thôi.
Sơn nhờ có hỏa mà được sáng tạm trong một lúc, chỉ là hanh thông chút đỉnh. Nếu lửa tắt thời núi vẫn
tối đen, nên nói rằng:
Lữ, tiểu hanh, nghĩa là, người đã đến lúc phải đi làm khách, có làm gì được
việc lớn nữa đâu, nhưng còn mong cho người làm khách đó biết giữ lấy đạo trinh chính thời dầu không
phải đất nước mình mà những người dung trữ mình không ai chán ngán, còn có thể tốt lành được.
PHỤ CHÚ: Lữ là một cảnh ngộ đặc biệt của loài người, lìa họ hàng thân thích, bỏ mồ mả nhà cửa đi ra
làm một người lữ khách ở viễn phương, còn có lấy gì làm sung sướng đâu, nhưng cảnh đời thường có
biến, việc người có cùng có thông, ở vào cảnh cùng biến mà vẫn có một đạo lí thông thường.
Tức như: Đức Khổng tuyệt lương ở Trần Thái, Mạnh Tử bất ngộ Tề, Lương, chẳng phải là thánh hiền
cũng có lúc cơ lũ đó ru?
Nhưng đạo nghĩa ở giữa bản thân thời bao giờ cùng không thay đổi. Tuy không làm sự nghiệp lớn,

nhưng mà chính nghĩa chính đạo, tới đâu cũng vẫn làm ơn cho người. Như thế là: Lữ trinh mà vẫn
được cát. Nói tóm lại, lữ mà bất trinh như Trần Ích Tắc nước ta, đi ở độ đất nước Nguyên mà toan bán
nước cầu vinh, kết quả, chốn thân ở nước ngoài mà nhà Trần không nhận anh là người tôn thất, chẳng
phải lữ bất trinh thời trung hay sao.
Kìa ông Ky Tử ở đời nhà Thương, vì không chịu làm tôi với nhà Chu mà qua ở nước Triều Tiên, lấy
văn tự Trung Quốc dạy cho người Triều Tiên, đặt ra giáo lịnh thập điều dạy cho người Triều Tiên, tới
bây giờ người Triều Tiên còn nhận ông làm quốc tổ. Lại như ông Sĩ Nhiếp vì tránh loạn Tam Quốc mà
sang nước ta, bắt đầu lấy Hán văn dạy cho người nước ta, trọn đời ở nước ta, bây giờ người nước ta
còn gọi ông là Sĩ Vương Tiên. Như hai người ấy, chẳng phải lữ trinh mà cát hay sao?
Dịch lí là bao bọc tất thảy thiên đạo và nhân sự. Ở trong loài người năm châu bốn bể, giao thông trộn
nhau thời Lữ cũng là một việc phải có, nhưng tất phải tiểu hanh mà giữ đạo chính thời thân người lữ đã
hay mà người làm chủ cho lữ cũng cảm tình thân thiết. Đó là một đạo lí của người ở đời vậy.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Lữ, tiểu hanh, nhu đắc trung hồ ngoại, nhi thuận hồ cương, chỉ nhi lệ hồ minh, thị dĩ tiểu
hanh, Lữ trinh cát dã. Lữ chi thì nghĩa đại hĩ tai.
彖曰: 旅小亨, 柔得中乎外而順乎剛, 止而麗乎明, 是以小亨, 旅貞吉也. 旅之時義大矣哉.
Soán viết: Lữ, tiều hanh, nhu đắc trung hồ ngoại, nhi thuận hồ cương, chỉ nhi lệ hồ minh, thị dĩ
tiểu hanh, Lữ trinh cát dã.
Đây chỉ nói riêng bằng Lục Ngũ, bởi vì Lữ là không phải quẻ tốt, người gặp vào cảnh ngộ đã phải ở
đất khách quê người. Thế lực vẫn không ở giữa mình, vả sinh nhai chỉ là tác khách, quá ti thời mắc lấy
nhục làm cao thời mắc lấy họa. Người ở vào cảnh ngộ ấy, cần nhất là một chữ minh nên Soán Truyện
chỉ lấy riêng một hào Ngũ.
Ngũ ở giữa Ngoại Li, Li là thể minh, Ngũ làm chủ cho Li là minh chi cực nên biết lựa cơ chiều thế,
tiếp vật đãi nhân, dùng một cách nhu hòa mà lại đắc trung đối với bề ngoài như thế, đụng gặp cương
cường thời dùng bằng một cách hòa thuận, yên lặng mà dựa vào đức minh của mình. Lữ mà được như
thế thời trong không đến nỗi thất kỉ, ngoài không đến nỗi thất thân, chân bèo cánh bọt mặc dầu mà mình
chẳng mất danh giá. Vì thế mà được
tiểu hanh, Lữ trinh cát.
Lữ chi thì nghĩa đại hĩ tai.
Lữ là cảnh nghịch, lại là cảnh rất khó xử mà đạo lí ở thì Lữ lại khó khăn hơn mọi Thì, cương đã không
xong mà quá nhu lại càng không được, ám vẫn vô dụng mà thái minh lại sợ mất lòng người, chẳng phải
một bậc Thánh triết mà xử vào thì Lữ, tất khó đúng với nghĩa lí và hợp với cơ nghi, nên nói rằng:
Nghĩa tùy Thì của thì Lữ lớn rồi vậy thay.
PHỤ CHÚ: Soán Truyện ở quẻ Lữ không nói chữ thì dụng mà chỉ nói chữ thì nghĩa, bởi vì người đã xử
vào cảnh Lữ khốn, thiệt chẳng trông mong gì có tác dụng, chỉ lo cho khỏi trái nghĩa lí mà thôi, nên chỉ
nói thì nghĩa. Kìa như quẻ Khảm, quẻ Khuê, còn có công dụng làm được nhiều, duy đến Lữ thời chữ
nghĩa là vừa đủ. Lữ mà khỏi tránh nghĩa tức là hợp thời.


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN

Tượng viết: Sơn thượng hữu hỏa, Lữ. Quân tử dĩ minh thận dụng hình nhi bất lưu ngục.
象曰: 山上有火, . 君子以明慎用刑 而不留獄.
Tượng Truyện ở đây, không lấy nghĩa chữ Lữ mà chỉ lấy bằng tượng quẻ Lữ.
Ở trên Cấn sơn có Li hỏa, tượng là trên núi có lửa rọì sáng, quân tử xem tượng ấy bắt chước làm việc
hình luật, soi xét tình hình người, dùng bằng cách minh đoán, phán quyết tội phạm dùng bằng cách cẩn
thận, có đức minh như hỏa mà lại mau chóng cũng như hỏa, gặp có việc ngục thời xử đoán tức khắc,
không để phạm nhân lưu trệ trong ngục. Đó là bắt chước lấy tượng hỏa sơn đó vậy: Cẩn thận in như
sơn chỉ, minh đoán in như hỏa quang.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Lục: Lữ tỏa tỏa, tư kì sở thủ tai.
初六: 旅瑣瑣, 斯其所取災.
Sơ Lục bản chất âm nhu mà lại ở dưới hết thì Lữ, chính là một hạng người nhu nhược ti hạ, gặp cùng
đồ mà không biết tùy thì lựa thế.
Đã ở vào cảnh Lữ mà còn tham lam bẩn thỉu, đối đãi với Lữ chủ, kể tẳn mẳn từ một ti một hào.
Người Lữ mà tỏa tỏa như thế chỉ là tai họa vì mình tự thủ mà thôi. (Tỏa tỏa nghĩa là tẳn mẳn, tỉ mỉ).
Tượng viết: Lữ tỏa tỏa, chí cùng tai dã.
象曰: 旅瑣瑣, 志窮災也.
Người ở cảnh Lữ mà còn tỏa tỏa thủ tai là vì chí ý đã cùng bức, thành ra tiểu nhân cùng mà lạm vậy
nên mắc lấy tai vậy.
PHỤ CHÚ: Kinh Thi có câu: Người đã tẩn mẳn nhỏ nhen vậy mà lại đến lúc cuối cùng vậy, kết quả
chỉ là một anh lưu li vậy, chính đúng với hào này.
2. Lục Nhị, Lữ tức thứ, hoài kì tư, đắc đồng bộc, trinh.
六二: 旅即次, 懷其資, 得童僕貞.
Lục Nhị là một người tốt nhất trong thì Lữ. Hào Lục ở vị Nhị là có đức nhu thuận, vừa lại đắc chính
đắc trung, vẫn là một người có nhân cách mà lại chính ứng ở trên có Lục Ngũ, văn minh đắc trung, vẫn
là một người có tư cách làm thầy cho Nhị.
Ở trong thì Lữ Ngũ mà gặp được hoàn cảnh như thế nên được chốn trú nghỉ an lành (
Tức nghĩa là tới;
thứ là chốn trú nghỉ).
Khách đi đường mà đã tới chốn trú nghỉ là an thích đã xong, lại ôm giữ được tiền của, khỏi lo nỗi đói
thiếu, ở trong lúc đất khách quê người. (
Hoài nghĩa là chứa trữ; nghĩa là tiền của để làm lộ phí).
Ở đành an rồi, lữ phí sẵn rồi, lại may nữa được tên tớ theo mình đó cũng ngay thật dễ tin, khỏi lo về sự
bị người lừa gạt.
Tượng viết: Đắc đồng bộc trinh, chung vô vưu dã.

象曰: 得童僕貞, 終無尤也.
Người gặp thì Lữ mà may gặp được đồng bộc trung trinh với mình, tất kết quả không ai trách lỗi mình
vậy.
PHỤ CHÚ: Hào từ này xem với việc Tấn Văn Công ở Tả Truyện thời rất đúng. Tấn Trùng Nhĩ là một
người mất ngôi, bỏ nước chạy ra nước ngoài, lưu lạc vừa mười chín năm, thậm chí xin ăn với người
cày ruộng, chịu nhục với đại phúc nước Tào mà chỉ vì có năm người đi theo hầu, tất thảy có đủ tài
giúp việc nước, kết quả được trở về nước Tấn làm bá chư hầu. Thế mới biết, Hào từ tượng từ ở đây,
không phải là không sự thực.
Hào từ nói ba câu mà Tượng Truyện chỉ chú trọng một câu “Đắc đồng bộc trinh”, lại rất có ý nghĩa.
Dịch đến đây, thột nhớ đến chuyện vua Gia Long khi ngài bị Tây Sơn đuổi, chạy trốn lên Xiêm La.
Trung thần là Nguyễn Huỳnh Đức bị vua Quang Trung bắt sống. Quang Trung muốn thu dụng Huỳnh
Đức, hết sức dỗ dành, đêm cho vào ngủ chung một giường, nhưng Huỳnh Đức không đổi lòng, ngoài
mặt vẫn phục thuận với Quang Trung mà ngày đêm vẫn tư tưởng Cố Chúa.
Một hôm, ngủ bên cạnh Quang Trung, thột nhiên nói mớ rằng: Giết giặc Huệ, giết giặc Huệ. Quang
Trung biết được ý, sáng ngày mai hỏi Huỳnh Đức rằng: Ta hỏi thiệt ngươi, ta đối với ngươi rất tử tế,
nhưng ý thật ngươi ra thế nào?
Huỳnh Đức thưa thiệt rằng: Tôi vẫn cảm ơn Ngài, nhưng không thể nào khiến tôi quên được Chúa tôi,
hễ bao giờ tôi biết được Chúa tôi ở đâu thời tôi đi ngay. Quang Trung vui lòng mà bảo rằng: Chúa anh
bây giờ ở Mang Cốc, nay ta cho người dẫn đường đưa anh đi. Sáng ngày mai, vua Quang Trung nhóm
hết các tướng bộ hạ, dọn tiệc tiễn biệt Nguyễn Huỳnh Đức, khiến người dẫn đường đưa Huỳnh Đức
qua Xiêm. Huỳnh Đức đi đến Mang Cốc vào yết kiến vua Gia Long. Thoạt thấy nhau, ôm đầu gối vua
Gia Long khóc nghẹn một hồi lâu, không nói được một lời. Lúc bấy giờ vua Xiêm thấy mà than rằng:
Châu An Nam có tôi như thế, chẳng về được nước có lẽ gì?
Vua Xiêm nhân đó mới xuất viện binh đưa Cao Hoàng về Gia Định, đó mới biết đắc “đồng bộc trinh”
là việc rất tốt trong thì Lữ.
3. Cửu Tam: Lữ, phần kì thứ, táng kì đông bộc, trinh lệ.
九三: 旅焚其次, 喪其童僕, 貞厲.
Hào Cửu ở vị Tam là một người quá cương bất trung mà lại ở trên Nội Quái, địa vị sơ xử, lại là tớ
không phải tớ, thầy không phải thầy, rặt trái với đạo lí ở thì Lữ. Lữ là cốt nhu thuận mà Tam lại quá
cương, Lữ là cốt ý khiêm ty mà Tam lại tự cao nên nỗi Lữ chủ phải đuổi Tam, té ra mình tự đốt lữ quán
của mình. Chẳng những thế mà thôi, vì Tam cương bạo nên thầy tớ Tam cũng bỏ Tam, té ra mất cả thầy
tớ. Cách cử động của Tam như thế, nếu tâm sự của Tam có chính chăng nữa, kết quả cũng nguy mà thôi.
Phần kì thứ là mất lòng kẻ trên; táng kì đồng bộc là mất lòng kẻ dưới. Ở vào cảnh Lữ mà mất lòng
người như thế, tuy xuất thân vẫn chính mà trái thì nghịch thế không nguy được hay sao?
Tượng viết: Lữ, phần kì thứ, diệc dĩ thương hĩ; dĩ Lữ dữ hạ, kì nghĩa táng dã.
象曰: 旅焚其次, 亦已傷矣; 以旅與下, 其義喪也.
Lữ mà đến nỗi phần kì thứ, cũng đã đau đớn lắm rồi.
Ở vào thì Lữ mà đối đãi với người dưới thất cách như Cửu Tam, theo về nghĩa thì Lữ, tất nhiên phải

mất thầy tớ đó vậy.
4. Cửu Tứ: Lữ vu xử, đắc kì tư phủ, ngã tâm bất khoái.
九四: 旅于處, 淂其資斧, 我心不快.
Cửu Tứ tuy dương cương bất đắc trung, nhưng ở vào vị nhu, lại ở dưới hết Ngoại Quái, thế là thể
cương mà biết dụng nhu, thượng thể mà hay tự hạ, chính là người thiện xử ở thì Lữ, tuy không được
“tức thứ” như Lục Nhị, nhưng cũng được chốn ở tạm mà lại sẵn những đồ tiền của vật liệu, vừa đủ
phòng bị trong hồi lữ thứ (
nghĩa là tiền của để làm lữ phí; phủ là đồ võ trang để hộ thân, nghĩa đen
thời phủ nghĩa là búa, nhưng ở đây chỉ nói bằng đồ hộ thân). Có chốn ở, lại được tư phủ, ở thì Lữ như
thế, vẫn không khổ gì, nhưng vì ở trên không người giúp đỡ cho mình vì trên là Tứ, Ngũ âm nhu vô
lực, mà ở dưới cũng không người gánh việc với mình, vì Sơ là chính ứng cũng âm nhu, âm nhu ty hạ;
một mình đất khách, mình tự vệ mình nên trong lòng không lấy gì làm vui vẻ.
Tượng viết: Lữ vu xử, vị đắc vị dã, đắc kì tư phủ, tâm vị khoái dã.
象曰: 旅于處, 未得位也, 得其資斧, 心未快也.
Người lữ hành mà mục đích cốt tại đi mà bây giờ chỉ phải tạm ở là vì địa vị của Tứ còn chưa đáng đó
vậy. Địa vị hãy còn chưa được thời tuy đắc tư phủ mặc lòng mà mục đích vẫn chưa đạt nên trong lòng
không lấy gì làm sướng.
5. Lục Ngũ: Thiệc trĩ, nhất thỉ vong, chung dĩ dự mệnh.
六五: 射雉, 一矢亡, 終以譽命.
Theo thường lệ mỗi quẻ hào Ngũ là vị quốc quân nhưng vì ở vào thì Lữ nếu quốc quân mà cũng làm lữ
khách té ra ông vua mất nước, nên hào này không lấy bằng nghĩa quốc quân mà chỉ lấy nghĩa lữ nhân.
Lục Ngũ có đức văn minh nhu thuận mà lại xử được vị trung: Minh thời hiểu được nhân tình, nhu thời
hợp với thì nghĩa, đắc trung thời đối đãi với người trên, kẻ dưới thảy được bằng lòng.
Xử vào cảnh Lữ mà được hay như thế là một người khôn khéo rất mực, chắc cử động đúng lẽ, trên
kính dưới yêu, tuy tổn phí trong buổi Lữ ít nhiều, nhưng giá trị văn minh kết quả ở giữa mình được,
tượng như bắn trúng con chim trĩ, tuy có hao một mũi tên mà cuối cùng đã được tiếng khen, lại được
phúc lộc. Tri là con chim có văn thái là một vật văn minh. Bắn được chim trĩ nghĩa là chuốc được lị
ích bằng văn minh.
Nhất thỉ là một mũi tên, mất một mũi tên, ví bằng hao tổn chút đỉnh; dự là tiếng
khen;
mệnh là phúc lộc.
Kết quả được tiếng khen với phúc lộc là vi có đạo nhu trung, có đức văn minh, chính là một người rất
cao quý ở thì Lữ.
Tượng viết: Chung dĩ dự mệnh, thượng đãi dã.
象曰: 終以譽命, 上逮也.
Ở trên Lục Ngũ, còn có Thượng Cửu, thời Lục Ngũ chưa phải là vị trí cao, nhưng dự mệnh đã tóm vào
mình thời cũng chẳng bao lâu cũng tấn lên đến ngôi tột mực.
6. Thượng Cửu: Điểu phần kì sào, lữ nhân, tiên tiếu, hậu hào đào, táng ngưu vu dị, hung.

上九: 鳥焚其巢, 旅人先笑, 後號眺, 喪牛于易, .
Hễ người ăn ở đậu, không lẽ gì mà ở trên hết người ta được. Nay Thượng lại ở vào vị trên hết người,
Lữ là nghịch cảnh nên xử bằng cách nhu thuận là phải, nhưng Thượng tính chất quá cương, vị mình xử
cao, đã trái mắt người mà tính mình cương lại mất lòng người, tất nhiên ở vào đâu cũng phải trúc đổ,
chẳng khác gì chim bị cháy tổ.
Người lữ hành cốt dựa vào địa chủ, cũng như chim đậu cây cốt nhờ ở tổ, bây giờ điểu đã phần kì sào
nghĩa là bị địa chủ đuổi mình. Cách hành động của một người lữ hành mà như Thượng Cửu này, tất
nhiên lúc đầu thời hớn hở mà ra dáng cười xòa, sau lại buồn rầu mà nghe tiếng kêu khóc.
Thượng Cửu sở dĩ kết quả khốn nạn như thế là vì sao?
Bởi vì người ở vào cảnh Lữ, chỉ cốt thuận với đạo Lữ, mới được đầu đi đuôi lọt mà họa may tốt lành
chăng. Bây giờ Thượng Cửu kiêu ngạo khinh táo, bỏ mất tính nhu thuận bằng một cách khinh dị, mắc
hung họa là đáng rồi, nên Hào từ nói:
Táng ngưu vu dị, hung (Ngưu là giống rất nhu thuận, mất trâu là
ví dụ bằng mất đức thuận).
Tượng viết: Dĩ Lữ tại thượng, kì nghĩa phần dã, táng ngưu vu dị, chung mạc chi văn dã.
象曰: 以旅在上, 其義焚也; 喪牛于易, 終莫之聞也.
Lấy một người lữ khách mà ở ngôi trên hết người, theo như thì nghĩa Lữ tất đến nỗi chim cháy tổ vậy.
Táng ngưu vu dị là dùng một cách dung dị láu táu mà bỏ mất đức thuận ở thì Lữ, người ngu ám đến
thế, tất không bao giờ biết hối ngộ vậy.
Chung mạc chi văn dã nghĩa là dầu ai bày dạy cũng chẳng nghe.
PHỤ CHÚ: Đọc suốt Quái từ, Hào từ quẻ Lữ mà phát sinh một mối cảm tưởng. Xử cảnh rất khốn nạn,
không gì bằng Lữ, thiệp thế rất khó khăn cũng không gì bằng Lữ. Tạp quái nói rằng: Lữ là ít người thân
yêu là đường cùng khốn của người vậy.
Lữ nghĩa là ở gửi, địa vị đã là chấn động. Lữ là khách đi đường, tình hình lại là cánh chắp. Đối với
ngoài mà thái ti thời đến nỗi thủ nhục, tự thị mình mà thái cao thời đến nỗi mang vạ.
Thái ti như Sơ Lục nên nỗi tỏa tỏa mà thủ tai, thái cao như Thượng Cửu nên nỗi phần sào mà táng
ngưu. Cao hơn ở Nội Quái như Cửu Tam mà mắc tội quá cương đến nỗi phần thứ táng bộc. Tuy lên
Ngoại Quái như Cửu Tứ nhưng vì không ứng viện nên dầu có đắc tư phủ mà tâm bất khoái.
Ở thì Lữ khó trọn vẹn như thế thời chúng ta nên thế nào? Nên xem ở Hào từ Nhị với Ngũ, hai hào ấy
thảy đắc trung và nhu thuận.
Vì có đức trung nên tự xử trong mình bất cao cũng bất ti, vì có tính nhu thuận nên ứng phó với hoàn
cảnh không kiêu cũng không lẫn. Cách xử thì Lữ của Cửu Nhị, Ngũ là như thế nên Lục Nhị thời “tức
thứ hoài tư” mà lại “đắc đồng bộc, trinh”, Lục Ngũ thời được dự mệnh ở lúc chung. Ở vào cảnh ngộ
chân đăng cánh chắp mà muốn cho ba vuông bảy tròn, thiệt không gì hơn chữ trung với chữ nhu nữa
vậy.
Lại một ý nữa, toàn sáu hào không một chữ cát, chữ hanh nào cả là ý đặc biệt trong Dịch.
Chúng ta phải biết, dở sinh gặp hồi đen rủi, đứng vào bước lưu li, gửi thân ở đất quê người, dựa bóng
vào chân núi khách, may khỏi tai họa là hạnh phúc đã lớn rồi. Vậy nên trung chính như Lục Nhị, văn
minh nhu trung như Lục Ngũ mà Hào từ không cho chữ cát, hanh.
Huống gì quá cương bất trung như Cửu Tam, Thượng Cửu nữa rư? Vậy nên người ở vào thì Lữ nên
mang chặt lấy hai chữ nhu, trung làm bùa hộ thân.
Tuy nhiên, theo về Dịch lí cùng thông đắp đổi, họa phúc cặp kè, có người nào mà Lữ mãi rư? Có Lữ

nào mà khôn mãi rư? Nên ở đầu Quái từ có chữ “tiểu hanh”, chữ “trinh cát”, nhưng hanh chỉ tiểu mà
thôi, cát lại phải có trinh mới được; đạo lí ở thì Lữ thiệt không sót một tí gì.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!