CHU DỊCH HẠ KINH – QUẺ 54. QUẺ LÔI TRẠCH QUY MUỘI

CHU DỊCH HẠ KINH

54.QUẺ LÔI TRẠCH QUY MUỘI

Chấn trên; Đoái dưới


Quẻ này là quẻ Lôi Trạch Quy Muội. Đoài hạ cũng là Nội Đoài, Chấn thượng cũng là Ngoại Chấn.
Chấn lôi, Đoài trạch, nên tên quẻ đọc bằng Lôi Trạch Quy Muội.


TỰ QUÁI


Tự quái: Tiệm giả tiến dã, tiến tất hữu sở quy, cố thụ chi dĩ Quy Muội.
序卦: 漸者進也, 進必有所歸, 故受之以歸妺.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Tiệm, tiếp lấy quẻ Quy Muội là vì cớ sao?
Trên đây là quẻ Tiệm, Tiệm nghĩa là tiến hễ đã tiến lên, tất có chốn tới nơi, tượng như người đi đường,
tất phải có mục đích địa, nên sau quẻ Tiệm, tiếp lấy quẻ Quy Muội.
Quy Muội nghĩa là người con gái gả về nhà chồng;
muội nghĩa là người con gái nhỏ, cũng có nghĩa là
con gái em.
Quẻ này Chấn trên, Đoài dưới là thiếu nữ theo với trưởng nam. Chấn có tính động, Đoài có tính duyệt,
trưởng nam động mà thiếu nữ duyệt, thành tượng thiếu nữ gả về trưởng nam nên tên quẻ đọc bằng Quy
Muội.


SOÁN TỪ


Quy muội, chinh hung, vô du lị.
歸妺征凶, 無攸利.
Quẻ này là quẻ phản đối với quẻ Tiệm. Tiệm, vì có nghĩa là tiệm tích, theo về đức quẻ lại là chỉ mà
tốn nên Quái từ nói rằng
nữ quy cát, còn quẻ Quy Muội đây, theo về thể quẻ thời Đoài thiếu nữ ở
dưới, Chấn trưởng nam ở trên, trái với nguyên tắc việc giá thú là nam phải há nữ; vả theo về đức quẻ
thời lại duyệt mà động, động cơ chỉ có duyệt mà thôi.
Thiếu nữ với trưởng nam, đôi lứa đã không cân địch với nhau, vả lại xét trong mỗi Hào từ, hào Nhị
với hào Ngũ tất thảy là bất chính, duyệt mà bất chính đã là xấu rồi, vả lại thiếu nữ tự động mà theo
trưởng nam, lại càng xấu nữa. Quy muội mà như thế, tất nhiên
chinh hung mà lại vô du lị. Vô du lị
nghĩa là không việc gì tốt.
PHỤ CHÚ: Cảm tình rất nặng là nam nữ mà tạo đoan việc phu phụ lại là nam nữ, nhưng quẻ Hàm thời

nói rằng thú nữ cát, cớ sao quẻ Quy Muội lại nói chinh hung, vô du lị. Bởi vì có nam nữ mới thành
được phu phụ, có phu phụ mới thành được loài người. Nếu không cảm tình thời làm sao thành được
phu phụ, nhưng cảm tình tất phải chính đáng. Quẻ Hàm nam ở Hạ Quái, nữ ở Thượng Quái là nam cầu
lấy nữ, nữ thuận với nam, vả các hào thảy là chính ứng với nhau. Vì vậy Quái từ có chữ “cát” chữ
“hanh”.
Kìa như quẻ Quy Muội, thiếu nữ ở Hạ Quái là nữ trước cầu lấy nam, nam đã bị động mà theo nữ, đó là
cảm tình đã bất chính, vả lại ở trung gian hào vị tất thảy là bất chính nên Quái từ có chữ “hung”, “vô du
lị”. Cảm tình chính thời nam nữ phối hợp là đầu hết mọi việc tốt, cảm tình tà thời nam nữ phối hợp là
đầu hết mọi việc xấu. Thánh nhân muốn cho người ta hết sức thận trọng ở việc nam nữ nên Quái từ của
hai quẻ, hết sức phù chính ức tà là nghĩa như thế.


SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Quy Muội, thiên địa chi đại nghĩa dã. Thiên địa bất giao, nhi vạn vật bất hưng, Quy Muội
nhân chi chung thỉ dã. Duyệt dĩ động, sở quy muội dã; chinh hung, vị bất đáng dã; vô du lị, nhu thừa
cương dã.
彖曰: 歸妺, 天地之大義也. 天地不交而萬物不興, 歸妺人之終始也. 說以動, 所歸妺也, 征凶,
不當也
, 無攸利, 柔乘剛也.
Soán viết: Quy Muội, thiên địa chi đại nghĩa dã. Thiên địa bất giao, nhi vạn vật bất hưng, Quy
Muội nhân chi chung thỉ dã.
Soán Truyện ở đây lại lấy chữ Quy Muội mà kể cho hết nghĩa rất to lớn. Nguyên lai, sở dĩ có tạo hóa
chỉ vì nhất âm nhất dương chi vị đạo mà thôi. Vì âm dương giao cảm mà có nam nữ, vì nam nữ phối
hợp mà loài người mới sinh ra bất cùng. Vậy nên, Quy Muội là nghĩa lớn của trời đất. Nhất dương là
khí của trời, nhất âm là khí của đất, nên âm dương cách tuyệt, thế là thiên địa bất giao mà vạn vật
không bao giờ sinh dục được. Vì thiên địa giao mà âm dương hiệp tác, âm dương hiệp tác mới có nam
nữ phối hiệp nhau, đương lúc con gái gả đi lấy chồng, chính là kết quả của công việc con gái mà lại
bắt đầu làm việc sinh dục, nữ chi chung ở đó mà nhân chi thỉ cũng từ đó, nên nói rằng:
Quy Muội nhân
chi chung thỉ dã.
Duyệt dĩ động, sở quy muội dã, chinh hung, vị bất đáng dã; vô du lị, nhu thừa cương dã.
Từ đây sắp xuống là thích nghĩa Quái từ. Theo về đức quẻ, Đoài duyệt, Chấn động, chỉ vì cảm duyệt
nhau mà có cơ phát động. Đã vì duyệt mà động thời con gái theo con trai nên mới có Quy Muội. Quy
Muội là lẽ đáng tốt, cớ sao lại nói chinh hung? Là vì bốn hào ở giữa quẻ thảy xử không đáng vị. Xử
bất đáng vị tức là bất chính, đã bất chính tất nhiên hung. Chẳng những vị bất đáng mà thôi, lại còn có
cách xấu nữa.
Trong quẻ, Lục Tam, Lục Ngũ là âm nhu, Tam âm cưỡi trên Nhị dương, Ngũ âm cưỡi trên Tứ dương,
hào nhu cưỡi trên hào cương.
Lại theo thể quẻ: Nội Đoài tượng là một âm cưỡi trên hai dương, Ngoại Chấn tượng là hai âm cưỡi
trên một dương, cũng tượng là nhu thừa cương, thành ra gái áp chế trai, vợ áp chế chồng, trái thường,
loạn lí, còn có gì xấu hơn nên Quái từ lại nói:
Vô du lị là chỉ vì nhu thừa cương mà thôi.

ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Trạch thượng hữu lôi, Quy Muội, quân tử dĩ vĩnh chung tri tệ.
象曰: 澤上有雷, 歸妺, 君子以永終知敝.
Đoài trạch ở dưới, Chấn lôi ở trên, nước chằm tùy sấm mà động, dương động ở trên, âm duyệt mà
theo, chính là tượng con gái theo con trai nên đặt tên bằng quẻ Quy Muội. Quân tử xem tượng Quy
Muội nên nhận ra được: Khi tạo đoan đã bất chính như quẻ này, suy cho đến cuối cùng, chắc rồi có tệ
hại (Chữ
vĩnh ở đây là động từ, vĩnh chung là suy câu cho dài đến lúc chung).
Thường lí trong thiên hạ, chẳng việc gì là việc chẳng có chung, mà đến chung thường có tệ hại, chẳng
những việc vợ chồng mà thôi, hễ việc gì cũng thế, nhưng suy nguyên cho đến lí do sở dĩ tệ, tất phải
nghiên cứu cho đến lúc chung mới biết được có tệ. Sở dĩ tệ là vì lúc đầu không được cẩn thận. Lúc
đầu không cẩn thận thời tệ hại nhân đó mà sinh ra, muốn cho khỏi tệ hại ở lúc chung, tất phải cẩn thận
ở lúc thỉ. Quân tử xem tượng Quy Muội mà suy ra nhất thiết sự vật, phải hết sức cẩn thận từ lúc thỉ,
cho được vô tệ ở lúc chung.
PHỤ CHÚ: Tượng Truyện quẻ Tụng quân tử dĩ tác sự mưu thỉ, Tượng Truyện quẻ Quy Muội quân tử
dĩ vĩnh chung tri tệ
, hai Tượng Truyện ấy đắp đổi phát minh cho nhau.
Hễ sự lí trong thiên hạ, hay mưu ở lúc thỉ mà cầu cho hoàn toàn thời mới vĩnh được chung, hay vĩnh
đến lúc chung mà phòng khỏi tệ hại tất phải mưu ở lúc thỉ. Tượng Truyện tuy vẫn khác nhau mà nghĩa
vẫn quán hợp với nhau. Học giả nên góp xem cả hai bên thời mới biết học Dịch.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Cửu: Quy Muội dĩ đệ, phả năng lí, chinh, cát.
初九: 歸妹以娣, 跛能履, 征吉.
Hào từ sáu hào, theo về nghĩa của mỗi hào nên Quái từ thời Quy Muội chinh hung mà Hào từ thời lại
khác thế.
Sơ Cửu này có đức dương cương, thuộc về phần con gái là một người có đức hiền, nhân vì vị Sơ ở
dưới thấp mà trên không chính ứng, tượng là phận đệ thiếp, chỉ là giúp đỡ cho chính thê mà thôi, nên
nói rằng:
Quy muội dĩ đệ, nghĩa là lấy phận một người đệ mà theo người vợ chính, tuy co đức hiền,
nhưng phải dựa theo người ta, lại tượng như người chân thọt mà hay đi. Vì địa vị như thế, vẫn không
được sang trọng.
Nhưng theo về bản phận của Sơ thời cũng có lẽ tốt lành nên Hào từ lại nói
chinh cát, nghĩa là cứ như
thế mà đi thời được cát.
PHỤ CHÚ: Lệ đời xưa ở đời phong kiến, thiên tử, chư hầu, hễ cưới một người vợ đích, tất có năm ba
người hoặc em gái hay cháu gái đi theo với vợ đích, gọi bằng đệ. Sơ Cửu ở về thì Quy Muội mà phận
hèn, vị thấp phải thuận tòng với người trên nên thủ tượng bằng đệ. Chữ
chinh cát phản đối chữ chinh
hung
trên Quái từ. Thiếu nữ bị động về tư tà nên chinh thời hung. Sơ Cửu bị động vì phận vị, nếu làm
đích thê như thế vẫn không gì tốt, nhưng làm đệ thời lại xứng với thân phận, theo thì nghĩa của Sơ nên
nói rằng
chinh cát. Dịch lí biến hóa bất thường, theo
địa vị mỗi người thời khác nhau, không thể chấp nhất được.

Tượng viết: Quy muội dĩ đệ, dĩ hằng dã; phả năng lí, cát, tương thừa dã.
象曰: 歸妺以娣, 以恒也, 跛能履, , 相承也.
Theo như quẻ Quy Muội thời lẽ thường của vợ chồng mà thiếu nữ tự quy là trái thường, duy đệ thiếp
theo vợ đích mà về, lại là phận thường của nó. Hằng nghĩa là thường, vì đúng với phận thường, tuy
không được tự chuyên mặc dầu, nhưng hay giúp đỡ cho người trên, cũng là đúng với bản phận vậy, nên
nói rằng:
Phả năng lí, cát.
2. Cửu Nhị: Diếu năng thị, lị u nhân chi trinh.
九二: 眇能視, 利幽人之貞.
Cửu Nhị bản chất dương cương mà lại đắc trung, là một người con gái hiền trinh, đáng lẽ được người
chồng rất tốt; rùi gặp người chính ứng là Lục Ngũ, Ngũ lại âm nhu bất chính. Thế là người con gái hiền
mà đụng lấy chồng dở. Nhị tuy hiền đức, nhưng không thể lấy một sức mình mà làm nên công việc tề
gia, chẳng qua giữ được tròn nghĩa vụ mình mà thôi. Vậy nên Hào từ thương tiếc cho Cửu Nhị mà có
lời thí dụ rằng: Cảnh ngộ Nhị này tượng như người nheo mắt mà còn hay dòm, chỉ vừa dòm được gần
mà thôi, nhưng theo về đức tính của Nhị, cương chính u tĩnh, thỉ chung giữ được chữ trinh, cứ nên như
vậy dầu có bất ngẫu cũng chẳng thiệt hại gì.
U nhân nghĩa là người kín lặng. Có đức tính kín lặng, mới
giữ được trinh chính. Thế là lị cho Cửu Nhị.
PHỤ CHÚ: Hào từ đây ở vào thì Quy Muội mà không nói chữ Quy Muội, bởi vì Dịch lí bao hàm rộng
lớn, chứ không phải chuyên nói về chuyện nam nữ mà thôi.
Xưa nay tôi hiền chẳng gặp được vua thánh, tớ hiền chẳng gặp được thầy hay, những người trái thì bất
ngẫu mà cố giữ lấy đức kiên trinh, công nghiệp tuy chẳng lấy gì làm vẻ vang mà chi tiết vẫn đã đáng
quý trọng, thảy như hào Nhị đây, nên Hào từ nói rằng
lị u nhân chi trinh để làm gương cho những
người bất ngộ thì đó vậy.
Tượng viết: Lị u nhân chi trinh, vi biến thường dã.
象曰: 利幽人之貞, 未變常也.
Vợ tốt mà đụng lấy chồng xấu, nhưng cứ một mực giữ lấy đức trinh của u nhân. Thế là cảnh ngộ tuy
biến,mà đạo lí vẫn cứ thường. Theo đạo thường của phu phụ vẫn chẳng biến đó vậy.
3. Lục Tam: Quy muội dĩ tu, phản quy dĩ đệ.
六三: 歸妺以須, 反歸以娣.
Lục Tam ở trên hết Hạ Quái, đáng lẽ không phải là người làm đệ, nhưng vì Lục Tam âm nhu mà lại bất
trung, bất chính, bản thân lại làm chủ cho Đoài duyệt, chính là một người con gái nặng về phần cảm
tình, thấy người thời duyệt, duyệt mà cầu theo người, tính nết gái như thế nên không ai chịu cưới rước
mình, ở vào thì Quy Muội, vẫn sẵn lòng quy muội mà không biết quy vào đâu, chỉ là đợi suông (
Tu
nghĩa là chờ đợi, chờ mãi, chờ hoài mà không ai lấy, âu là trở về mà làm một người đệ thiếp, may còn
khá chăng).
Hào từ như hào này là bỉ tiện chi cực, nhưng không chỉ nói riêng về người con gái mà thôi đâu.
Hễ những hạng người xuất thân bất chính, hoặc say phú quý, hoặc mến công danh mà nóng nảy cầu theo

người, kết quả bị người ti bỉ, chỉ đứng vào vòng nô lệ mà thôi, có khác gì con gái nóng cầu chồng mà
kết quả chỉ là phần đệ thiếp.
Ngẫm nghĩ ý tứ Hào từ này, chúng ta ở đời chẳng nên thủ chính mà tự trọng lắm hay sao?
Tượng viết: Quy muội dĩ tu, vị đáng dã.
象曰: 歸妺以須, 未當也.
Lục Tam sở dĩ Quy muội dĩ tu, bởi vì tư cách làm người của Tam không gì là chính đáng vậy. Ãm nhu
mà xử vào vị cương; cầu chồng mà chỉ dùng vào cách duyệt, còn gì là kết quả tốt nữa rư?
4. Cửu Tứ: Quy muội khiên kì, trì quy hữu thì.
九四: 歸妺愆 期, 遲歸有時.
Cửu Tứ trái với Lục Tam, Tam là hạng người tự tiện mà không nên gì. Cửu Tứ là hạng người biết tự
thủ mà chắc có lẽ hay. Cửu là dương cương, dương cương thời có tính chất hiền, Tứ ở quẻ trên thời
địa vị cũng không hèn thấp, chính là ngườì con gái đã hiền lại quý, cứ lẽ thời sớm được chồng tốt là
phải, nhưng vì ở vào thì Quy Muội mà trong quẻ không có hào chính ứng với mình, thành ra
quy muội
khiên kì
(Khiên nghĩa là sai lạc; khiên kì nghĩa là quá thì rồi mà chưa về nhà chồng), nên nói rằng
khiên kì.
Tuy nhiên, vị quý đức hiền như Cửu Tứ, há lẽ không chồng hay sao? Chỉ vì ngọc lành còn đợi giá cao,
dầu chậm gả ít lâu, chắc rày mai cũng có bạn tốt duyên lành, rước mình vu quy mới phải.
Chữ thì ở đây là nghĩa hẹp, nghĩa là thì về nhà chồng. Vì khiên kì nên phải trì quy, nhưng tất có thì giờ
được gả chồng thì dầu có trì quy cũng chả ngại gì (
Trì nghĩa là chậm).
Tượng viết: Khiên kì chi chí, hữu đãi nhi hành dã.
象曰: 愆期之志, 有待而行也.
Cửu Tứ vẫn là con gái hiển, không thiếu gì người yêu chuộng; nhưng sở dĩ khiên kì, há phải vì ế hàng
đâu. Vì chí của Cửu Tứ tất chờ được người chồng tốt mà sau mới chịu đi vậy.
5. Lục Ngũ: Đế Ất quy muội, kì quân chi duệ, bất như kì đệ chi duệ lương, nguyệt cơ vọng, cát.
六五: 帝乙歸妹, 其君之袂, 不如其娣之袂良, 月幾望, .
Lục Ngũ âm nhu đắc trung, ở được vị tôn, thiệt là một người con gái rất cao quý, tượng như em vua Đế
Ất là một vị công chúa mà lại chính ứng với Cửu Nhị là người ở dưới mình, tượng như bà công chúa
mà hạ giá với bình dân. Vả lại, khi về nhà chồng chỉ tôn trọng bằng đạo đức, không cần trau dồi bằng
hình thức, thử xem cái ống áo của công chúa lại chẳng đẹp bằng cái ống áo của con đệ là con đì theo
hầu mình (Đế Ất là một vị vua đời nhà Thương. Muội là em gái mà là em vua Đế Ất).
Quân là chỉ vào Lục Ngũ, tỉ như bà chúa gọi bằng tiểu quân; duệ là ống áo, lương là tốt đẹp; đệ
nường hầu, ống áo của bà chúa, không đẹp bằng ống áo của cô hầu mình, ý là nói trau dồi ở đạo đức
mà không cần ở hình thức vậy.
Xem như ba câu trên, thiệt là một người con gái rất cao quý mà không kiêu sa; trọng đạo đức mà không
kể phục sức. Đức gái đến thế chẳng cần gì hơn, in như mặt trăng đã xấp xỉ tới rằm, chính vừa trăng
hôm mười bốn, chắc viên mãn mà lại chưa đầy, rất quang minh mà có ý bất tự tức, thiệt tốt lành không

biết chừng nào (Vọng nghĩa là đêm rằm; nghĩa là xấp xỉ).
Kinh văn không nói trăng rằm mà nói xấp xỉ rằm, hình dung thịnh đức như thế, mới có ý vị. Bởi vì
trăng đã rằm là cực điểm tròn, tất có cơ khuyết, nay chỉ nói trăng xấp xỉ rằm là thịnh mà chưa đầy, tròn
mà chưa khuyết, xử vào địa vị tôn quý mà vẫn có ý khiêm hư, hình dung được như thế, mới là văn tự
của thánh nhân.
PHỤ CHÚ: Hào từ ở đây, cốt dạy cho chúng ta xử thế, trọng đạo đức mà không trọng quyền vị, quý
tinh thần mà không quý đến vật chất. Thế vị đời sau lấy thế tục mà kiêu người, lấy văn hoa mà lòe với
chúng; đạo đức chẳng trau mà chỉ trau về y phục.
Văn minh không ruột mà chỉ lòe ở vỏ da, xin thử đọc mấy câu Hào từ đây:
Lấy một vị em gái vua, vì quý trọng đạo đức mà xuống gả với bình dân mà lại áo của mình mặc đẹp
thua áo của con hầu. Thế thời người ta sở dĩ đáng quý trọng là cái gì kia, há phải tại quyền vị với vật
chất đâu?
Than ôi! Thịnh suy là số thường, dinh hư là lẽ thường. Hoa đâu có tươi mãi rư, trăng đâu có tròn mãi
rư. Những người phú quý kiêu nhân, có nghĩ đến lưu dư địa hay không.
Tượng viết: Đế Ất quy muội, bất như kì đệ chi duệ lương dã, kì vi tại trung, dĩ quý hành dã.
象曰: 帝乙歸妹, 不如其娣之袂良也, 其位在中, 以貴行也.
Hào từ Lục Ngũ sở dĩ nguyên văn có mấy câu như thế là muốn hình dung đức trung của Ngũ, nên tỉ dụ
bằng em gái vua hạ giá mà đồ phục sức lại kém thua con hầu, thiệt là lấy thân tôn quý mà chỉ quý vì
đức trung mà không quý về thế vị nên không cần gì đồ phục sức.
6. Thượng Lục: Nữ thừa khuông vô thực, sĩ khuê dương vô huyết, vô du lị.
上六: 女承筐, 無實, 士刲羊無血, 無攸利.
Thượng Lục cuối cùng quẻ Quy Muội, tượng là bao nhiêu con gái người ta gả hết rồi, bây giờ mới tới
mình, lại khổ vì bản thân không chính ứng, muốn theo ngay với người, nhưng vì cẩu hợp thời lại vô
chung, tượng như con gái đáng đi làm vợ người cung cấp việc tế tự, nhưng vì thừa khuông vô thực thời
lấy gì làm nên được vợ rư?
Vợ không chính đáng vợ thời chồng cũng không chính đáng chồng. Vậy nên sĩ cũng khuê dương vô
huyết. Như thế là nghĩa vụ hai bên chẳng bèn nào mà xong cả, còn làm gì nên được nữa rư?
Trên đây là thích tóm cả Hào từ, bây giờ lại thích nghĩa đen từ câu:
Khuông là đồ xiểng cọ, trữ các đồ ăn vào xiểng cọ mà dâng lên tế tổ tiên là nghĩa vụ của người làm
vợ, bây giờ bưng xiểng cọ lên mà trong không để thức gì cả, ấy là thừa khuông vô thực, thôi thời nghĩa
vụ làm vợ hỏng rồi.
Khuê nghĩa là cắt cổ, cắt cổ dê lấy máu dâng lên trước bàn thờ là nghĩa vụ của người làm chồng, bây
giờ cắt cổ dê mà chỉ làm giả, kì thực không thấy huyết dê. Thôi thế là nghĩa vụ làm chồng cũng hỏng
rồi.
Ý nghĩa của Hào từ này, chỉ là một đôi trai gái cầu xằng với nhau, gái vẫn không nên vợ, trai vẫn
không nên chồng nên kết quả là vô du lị, nhưng lại vì ở thì Quy Muội, nặng tội về phía gái mà nhẹ tội
về phía trai; gái bất chính trước mà trai bất chính sau nên Hào từ nói nữ trước mà sau mới nói tới sĩ.
Tượng viết: Thượng Lục vô thực, thừa hư khuông dã.

象曰: 上六無實, 承虛筐也.
Thượng Lục chỉ có hư danh “sĩ”, “nữ” mà không thực sự bằng quy muội, vẫn không thành được phu
phụ nên chỉ bưng cái hư khuông mà thôi. Trên Hào từ thời nói rằng: Thừa khuông vô thực mà chữ vô
thực ở Tượng Truyện lại thuộc về Thượng Lục thời biết rằng: Thừa khuông ở Hào từ chỉ là lời thí dụ
mà thôi mà thâm ý cốt ở chữ vô thực.
Hễ việc trong thiên hạ, vẫn trước có thực thời sau mới có danh. Nếu chỉ có danh mà không có thực
thời cái hư danh đó cũng là vất đì.
Kìa Thượng Lục ở thì Quy Muội mà không thành được đạo phu phụ, như thế là quy muội đã vô thực,
tức là không danh bằng quy muội được.
Xem các Hào từ thảy có chữ quy muội mà Thượng Lục không có chữ quy muội thời đủ rõ.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!