CHU DỊCH HẠ KINH – QUẺ 53.QUẺ PHONG SƠN TIỆM

CHU DỊCH HẠ KINH

53. QUẺ PHONG SƠN TIỆM

Tốn trên; Cấn dưới


Quẻ này là quẻ Phong Sơn Tiệm. Cấn hạ cũng là Nội Cấn, Tốn thượng cũng là Ngoại Tốn. Tốn phong,
Cấn sơn, nên tên quẻ đọc bằng Phong Sơn Tiệm.


TỰ QUÁI


Tự quái: Cấn giả chỉ dã, vật bất khả dĩ chung chỉ, cố thụ chi dĩ Tiệm, Tiệm giả tiến dã.
序卦: 艮者止也, 物不可以終止, 故受之以漸, 漸者進也.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Cấn, tiếp lấy quẻ Tiệm là vì cớ sao?
Trên đây là quẻ Cấn, Cấn nghĩa là chỉ. Vật lí không giống gì là tuyệt đối chỉ. Hễ đã chỉ tất có lúc tiến,
chỉ mà nảy ra cũng là tiến. Vậy nên sau quẻ Cấn tiếp lấy quẻ Tiệm. Tiệm nghĩa là tiến lên, nhưng tiến
lên tất phải tiến lên lần lần, tất phải có thứ tự nên đặt tên quẻ bằng Tiệm. Quẻ này trên Tốn, dưới Cấn,
tượng là trên núi có cây. Vật lí tiến lần lần mà có thứ tự rất rõ ràng dễ thấy, không gì rõ bằng cây ở
trên núi. Vì tượng như thế nên tên quẻ đặt bằng Tiệm.


SOÁN TỪ


Tiệm, nữ quy, cát, lị trinh.
, 女歸, , 利貞.
Thông lệ trong Dịch, hễ các lời quẻ, có khi tùy mỗi thì, có khi tùy mỗi việc, có khi nói chung cả nghĩa
quẻ, có khi nói riêng một nghĩa trong quẻ. Còn như quẻ Tiệm là nói riêng một nghĩa trong quẻ.
Theo về tượng quẻ, Cấn chỉ ở dưới, Tốn thuận ở trên, có ý là tiến mà không vội tiến. Việc trong thiên
hạ tuy cũng có việc đáng tiến mau, nhân vì cơ hội đã tới nơi, hoặc vì hoàn cảnh xui giục, như những
việc hành binh, việc thông tin cũng không thể nhất luật là tiệm mới được.
Duy một việc gả con gái lấy chồng đi về nhà chồng, tất phải tiến có thứ tự mà không tiến gấp được;
nên Quái từ nói rằng:
Tiệm, nữ quy cát, nghĩa là con gái theo chồng mà làm một cách bằng tiệm thời
được cát.
Bởi vì đạo của quân tử, tạo đoan hồ phu phụ nên bắt đầu phải thẩm thận thung dung mà về phần riêng
con gái, lại càng nên tiệm tiến lắm. Nữ quy mà đúng với cách tiệm tiến thời con gái ấy mới là trinh
chính, được như thế mới là thuận lị, nên Quái từ nói rằng:
Lị trinh. Nói trái lại, nếu bất trinh thời bất
cát.

SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Tiệm chi tiến dã, nữ quy cát dã. Tiến đắc vị, vãng hữu công dã; tiến dĩ chính, khả dĩ chính
bang dã. Kì vị cương đắc trung dã. Chỉ nhi tốn, động bất cùng dã.
彖曰: 漸之進也, 女歸吉也. 進得位, 往有功也; 進以正, 可以正邦也. 其位, 剛得中也. 止而巽,
不窮也
.
Soán viết: Tiệm chi tiến dã, nữ quy cát dã.
Cách tiến lên mà tiệm tiến như quẻ Tiệm dùng vào việc nữ quy tất nhiên được cát.
Tiến đắc vị, vãng hữu công dã; tiến dĩ chính, khả dĩ chính bang dã.
Theo ở thể quẻ thời bốn hào ở giữa quẻ âm, dương tất thảy ở vào vị chính, suy vào nhân sự, hễ tiến lên
mà đúng được chính vị như thế, tất nhiên đi lên mà có công vậy.
Bởi vì lấy đạo chính mà tiến chẳng những chính được thân gia mà thôi, lại có thể chính được một
nước.
Kì vị cương đắc trung dã.
Đây lại nói riêng về Cửu Ngũ: Cửu Ngũ vẫn dương cương đắc trung mà lại ở vào vị Ngũ là vị chí tôn
trong quẻ, Tiệm như thế thời chắc là hữu công và chính bang được.
Chỉ nhi tốn, động bất cùng dã.
Lại theo về đức quẻ, Nội cấn chỉ là có đức an tĩnh, Ngoại Tốn thuận là có đức hòa thuận, người ta tiến
lên làm việc đời, an tĩnh mà không táo, hòa thuận mà không nghịch. Thế là rất đúng với nghĩa: Tiệm
tiến, chắc là tiến động mà không vấp lấy khốn cùng.
Tượng viết: Sơn thượng hữu mộc, Tiệm. Quân tử dĩ cư hiền đức, thiện tục.
象曰: 山上有木, . 君子以居賢德, 善俗.
Cấn là sơn, Tốn là mộc; trên núi có cây, từ dưới thấp lần lần lên cao, đó là tượng quẻ Tiệm.
Quân tử xem tượng ấy, lấy cách Tiệm mà tu thân thời chứa trữ đức hiền: từ lúc làm sĩ mà bắt chước
hiền, từ lúc làm hiền mà bắt chước thánh, khi đã nên thánh thời bắt chước cho đến thiên.
Lại lấy cách Tiệm mà dạy người: dầu từ trong một nhà, một họ, lại dần dần hóa đến một nước, một xã
hội, dầm nhân thấm nghĩa, tích lũy hàng năm, hàng đời, mới cách được tục hủ xưa, gây nên nền tốt mới,
như thế là dùng đạo Tiệm mà cư hiền đức, thiện tục. Cư nghĩa là chứa trữ; cư hiển đức là chứa lũy đức
hiền dần lên tới cao. Chữ thiện là động từ, tích lũy công phu dạy dỗ cho thiện được phong tục, dần lên
đến cực điểm. Đó là cách Tiệm của quân tử.
Cư hiền đức là đức Tiệm ở nhất thân, thiện tục là đức Tiệm đến thiên hạ.


HÀO TỪ VÀ TlỂU TƯỢNG TRUYỆN

1. Sơ Lục: Hồng tiệm vu can, tiểu tử lệ, hữu ngôn, vô cựu.
初六: 鴻漸于干, 小子厲, 有言, 無咎.
Hồng là một giống chim ở mặt nước, tính nó qua lại thường có mùa nhất định, mùa nóng thời nó bay
qua Bắc, mùa lạnh thời nó bay qua Nam, bay thường kết bầy, con lớn bay trước, con bé bay sau, rất có
thứ tự. Đúng vào nghĩa quẻ Tiệm nên sáu hào thảy thủ tượng bằng chim hồng.
Sơ Lục ở vị Sơ là ở dưới hết quẻ, bản chất âm nhu là tài rất yếu. vả lại ở trên không có bạn ứng viện.
Ở vào thì Tiệm mà tiến chỉ như thế, chắc không tiến được bao lăm, tượng như chim hồng vừa chỉ tiến
đến bến nước (
Can là bến sông).
Nếu những bậc đại nhân quân tử xử vào địa vị ấy, hiểu lí thức thì, xem làm một việc đương nhiên,
chưa tiến được thời an lặng cũng là thích. Duy bọn tiểu nhân lũ bé, chỉ thấy ở sự thực mà không hiểu
đến thì nghĩa nên lấy làm nguy cụ mà có giọng than thế. Tuy vậy mặc lòng, nhưng không việc gì trái với
nghĩa Tiệm nên nói rằng:
Vô cựu, nghĩa là tiến không được mau, nhưng vẫn không tội lỗi.
Tượng viết: Tiểu tử chi lệ nghĩa vô cựu dã.
象曰: 小子之厲, 義無咎也.
Tuy tiểu tử họ có lấy làm nguy lệ, nhưng theo về nghĩa thì Tiệm thời ở Sơ mà vẫn chưa tiến được vẫn
không tội lỗi gì.
2. Lục Nhị: Hồng tiệm vu bàn, ẩm thực hãn hãn, cát.
六二: 鴻漸于磐, 飲食衍衍, .
Lục Nhị cư trung đắc chính, ở trên có hào Ngũ ứng với mình, tiến được một cách rất bình ổn thong thả,
tượng như chim hồng đã xa khỏi bến nước mà lên đậu ở hòn đá lớn, thung dung tự đắc, có tượng là ăn
uống thảnh thơi (
Hãn hãn có nghĩa hòa vui). Như thế thời cát.
Tượng viết: Ẩm thực hãn hãn, bất tố bão dã.
象曰: 飲食衍衍, 不素飽也.
Hào từ nói rằng: Ẩm thực hãn hãn, thiệt xử một hoàn cảnh rất an bình. Theo về mắt thế tục, thiệt chỉ
xem làm đắc thì sung sướng mà thôi, nhưng lòng quân tử há phải thế đâu.
Lấy đạo trung chính của bản thân mình mà giúp đỡ mọi người ở trên mình, chứ không muốn ăn suông
mà không làm việc gì.
(
Tố nghĩa là không, không làm việc mà ăn no, tức là tố bão, cũng như: bất tố xan hề 不素餐兮Kinh
Thi).
3. Cửu Tam: Hồng tiệm vu lục, phu chinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung, lị ngự khấu.
九三: 鴻漸于陸, 夫征不復, 婦孕不育, , 利禦寇.
Cửu Tam ở trên Hạ Quái là Tiệm đã đến vị khá cao, tượng như chim hồng đã tiến đến đất bằng. Hồng
là chim ở nước, bây giờ tiến đến đất bằng, tuy có tiến lên, nhưng không lấy gì làm thích lắm, huống gì
ở vào thì Tiệm mà Tam lại là tính chất dương cương, chắc muốn tiến hoài mà không biết ngó cổ lại.

Như thế là phu chinh bất phục (Phu là chỉ vào bản thân Tam: chinh nghĩa là đi; bất phục nghĩa là
không quay trở lại).
Lục Tứ âm nhu ở trên, thân cận với Tam, toan dắt Tam lên, nhưng Tam, Tứ thảy là bất trung, lại không
phải chính ứng với nhau. Bây giờ lấy một cách bất chính mà cẩu hợp, tất nhiên kết quả không ra gì,
tượng như
phụ dựng bất dục (Phụ là chỉ vào Tứ; dựng nghĩa là có thai; dục nghĩa là nuôi được con).
Tứ với Tam kết hợp nhau cũng như thế, kết quả là xấu mà thôi.
Một người làm phu mà chinh bất phục; một người làm phụ mà dựng bất dục, giao hợp với nhau bằng
cách bất chính, có khác gì trộm cướp nữa đâu, nên gọi bằng khấu.
Bây giờ nghĩ một phương pháp thiện hậu cho Tam: Chỉ nên quay lại đường chính mà cản ngự món tà.
Như thế là hay biết ngự khấu thời còn lị.
Tượng viết: Phu chinh bất phục, li quần, xú dã; phụ dựng bất dục, thất kì đạo dã; lị dựng ngự khấu,
thuận tương bảo dã.
象曰: 夫征不復, 離羣醜也; 婦孕不育, 失其道也, 利用禦寇, 順相保也.
Phu chinh bất phục nghĩa là cứ theo ý riêng mình mà bỏ mất bầy bạn tốt, thiệt là xấu vậy.
Phụ dựng bất dục là vì trái mất đạo chính vậy; lị dựng ngự khấu là hai bên phải thuận theo đạo chính
để mà giữ gìn cho nhau vậy.
4. Lục Tứ: Hồng tiệm vu mộc, hoặc đắc kì giốc, vô cựu.
六四: 鴻漸于木, 或得其桷, 无咎.
Lục Tứ này bản chất âm nhu, tiến lên mà ở trên hào dương cương. Tứ ở trên Tam vẫn không phải chốn
ngồi an ổn được, tượng như chim hồng bay lên đậu ở cây cao. Hồng là chim ở nước mà lên đậu ở cây
cao, vẫn không được an, nhưng may được nhánh bằng mà đậu.
Giốc nghĩa là nhánh bằng ngang, cây
vẫn không phải chốn hồng đậu, nhưng hoặc được nhánh bằng mà đậu, cũng vô cựu.
Bởi vì Tứ cư chính mà lại tốn thuận, có lẽ ở cao mà không nguy nên tỉ dụ bằng
đắc kì gìốc.
Tượng viết: Hoặc đắc kì giốc, thuận dĩ tốn dã.
象曰: 或得其桷, 順以巽也.
Giốc là chốn đậu được bình an, Lục Tứ mà có tượng đắc giốc là chỉ vì thuận bằng cách Tốn thời có lẽ
cũng bình an được.
5. Cửu Ngũ: Hồng tiệm vu lăng, phụ tam tuế bất dựng, chung mạc chi thắng, cát.
九五: 鴻漸于陸, 婦三歲不孕, 終莫之勝, .
Ở trong thì Tiệm, Cửu Ngũ được xử vào địa vị tối cao, mà lại chính ứng là Lục Nhị. Nhị, Ngũ tuy
muốn giao hợp với nhau, nhưng mà Tam có ý ngăn đón Nhị, Tứ có ý ngăn đón Ngũ nên giao tình Nhị,
Ngũ chưa được kết quả vuông tròn, tượng như cưới vợ ba năm mà chẳng thấy công sinh dục.
Phụ
chỉ hào Nhị, Nhị chưa kết hợp được Ngũ nên ba năm mà chưa thấy chửa nghén.
Tuy nhiên, Tam, Tứ rặt là bọn bất chính, không thể địch nổi Nhị, Ngũ. Nhị, Ngũ là bạn trung chính,
chẳng qua bị ngăn đón bấy lâu mà thôi, cuối cùng thời bọn nó phải thua Nhị, Ngũ. Nhị, Ngũ kết quả
hợp nhau mà thành được công nghiệp tiệm tiến nên nói rằng:
Chung mạc chi thắng, cát. Mạc chi thắng

nghĩa là Tam, Tứ phải chịu thua.
PHỤ CHÚ: Theo về thể quẻ, Ngoại Tốn là Nữ, Nội Cấn là Nam. Theo về nghĩa hào, Ngũ ở quẻ trên là
chồng, Nhị ở quẻ dưới là vợ. Lí Dịch thường biến dịch như thế.
Tượng viết: Chung mạc chi thắng, cát, đắc sở nguyện dã.
象曰: 終莫之勝, , 得所願也.
Nhị, Ngũ trung chính, thanh ứng khí cầu, hai bên biết hợp nhau, vẫn là sở nguyện. Tuy trung gian bị
Tam, Tứ gián cách, nhưng tà bất thắng chính. Nhị, Ngũ thỉ tuy li mà chung tất hiệp, kết quả thời Tam,
Tứ phải chịu thua mà sở nguyện Cửu Nhị, Ngũ hoàn toàn viên mãn.
6. Thượng Cửu: Hồng tiệm vu quì, kì vũ khả dụng vi nghi, cát.
上九: 鴻漸于逵, 其羽可用為儀, .
Quì nghĩa là đường mây mà chốn ở giữa hư không, người ta thường bảo là vân lộ. Theo như thường lệ,
hào vị trong một quẻ thảy đến hào Ngũ là rất tôn, đến hào Thượng lại địa vị cao hơn hào Ngũ, té ra
cao nhi vô vị, tượng như chim hồng bay tới tuốt đường mây mà không chốn đậu. Nếu ở thì khác là vô
dụng, nhưng thì Tiệm thời tiến đến cực cao cũng không phải là vô dụng, chính là một hạng người siêu
nhiên xuất thế, không làm việc nhân gian, nhưng mà cao tiết thanh phong, nêu một cái gương cao
thượng cho người đời, tượng như chim hồng tuy ở trên mây vẫn không làm bạn với những món chim
lồng mà cái lông nó rơi ra còn dùng làm được những đồ hành nghi.
nghĩa là lông chim; nghi là cái
đồ dùng làm cờ quạt;
vi nghi là tỉ dụ bằng thanh giá của Thượng Cửu.
PHỤ CHÚ: Thượng Cửu là một hạng người không sụp vào lưới đời, duy có cao danh kì khí lưu ở nhân
gian. Tỉ như Ồng Phạm Viên ở nước ta, ông Thái Qua Nhĩ ở nước Ấn Độ, một người thời lấy cách thần
tiên mà khinh miệt cả vương hầu, một người thời lấy phẩm thanh thơ mà tiêu giao khắp Âu, Á, thiệt là
chim hồng bay ở đường mây mà lông rơi còn dùng được làm nghi biểu đó vậy.
Tượng viết: Kì vũ khả dụng vi nghi, cát, bất khả loạn dã.
象曰: 其羽可用為儀, , 不可亂也.
Hào từ Thượng Cửu là nói một hạng người tiến lên đến cực cao, đứng ra người địa vị của thế tục, mặc
dầu khóa lị xiềng danh không giống gì rối loạn được chí của người ấy, nên Hào từ tán cho rằng:
Kỳ vũ
khả dụng vi nghi, cát.
PHỤ CHÚ: Chúng ta đọc quẻ Tiệm mà biết rằng: Chữ thì trong Dịch, thiệt là quán thỉ quán chung; chữ
Tiệm là thì chung của Toàn quẻ, tức là thì chung của một xã hội, sáu hào là thì riêng của mỗi hào, tức
là thì riêng của mỗi người trong xã hội ấy. Vì thời đại riêng khác nhau nên Hào từ trong sáu hào, tằng
thứ tiệm có trước sau, thang bực tiệm có cao thấp. Sơ vì địa vị quá thấp nên tiệm vu can. Nhị vì địa vị
đã nhích lên mà tài lại trung chính nên tiệm vu bàn. Tam vì địa vị bán thượng lạc hạ nên tiệm tuy khá
cao mà không được an vị nên tiệm vu lục; Tứ địa vị cũng như Tam, mà tài lại thua Tam, sở xử còn
đương bấp bỏng nên tiệm vu mộc mà lại nói hoặc đắc kì giốc. Chữ hoặc đắc ở đây in như chữ hoặc
được ở hào Tứ quẻ Càn. Hoặc dược thời mong tiến mà chưa chắc đã tiến. Hoặc đắc thời mong được

mà chưa chắc đã được, chỉ vì thì còn ở chốn nguy nghi mà phải như thế. Đến Cửu Ngũ thời địa vị vừa
đắc trung vừa đắc chính mà lại gặp lúc thì Tiệm đã tối cao nên tiệm vu lăng mà chung đắc sở nguyện.
Đến Thượng Cửu là thì Tiệm đã đạt tới cực điểm, thiệt là cánh hồng bay bổng tuyệt vời nên tiệm vu
quì mà vũ khả dụng vi nghi.
Tổng chi, sáu hào thảy là hồng cả, thảy ở vào thì Tiệm cả, nhưng vì thì riêng của mỗi hào khác nhau mà
can, bàn, lục, mộc, lăng, quì cũng khác nhau mỗi hào mỗi vị trí. Đó chính là diệu dụng của chữ thì, in
như sáu hào quẻ
Càn tổng chi là long cả, vì thì riêng của mỗi hào khác nhau mà tiềm, hiện, dược, phi,
kháng
cũng khác nhau.
Nói tóm lại, thì là một vị thánh sư dạy cho ta làm việc mà cũng là cỗ xe tốt đẩy cho ta lên đường. Nếu
thì chưa tới, dầu tài đức đến thế nào, cũng khó trước thì mà làm gắng. Thì nếu đã qua thời dầu phách
lực đến thế nào cũng khó sau thì mà kéo lại.
Vậy nên, chúng ta muốn làm sự nghiệp tạo thì, cần thứ nhất là trước phải có cặp mắt xem thì, mà thì
chung với thì riêng lại cần cân nhắc lắm.
Nếu thì chung với thì riêng đã rập với nhau, dám chắc trong thiên hạ không việc gì khó.
 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!