CHU DỊCH HẠ KINH – 42. QUẺ PHONG LÔI ÍCH

CHU DỊCH HẠ KINH

42. QUẺ PHONG LÔI ÍCH

Tốn trên; Chấn dưới

Quẻ này là quẻ Phong Lôi Ích. Chấn hạ cũng là Nội Chấn, Tốn thượng cũng là Ngoại Tốn. Tốn phong,
Chấn lôi, nên tên quẻ đọc bằng Phong Lôi ích.
TỰ QUÁI
Tự quái: Tổn nhi bất dĩ, tất ích, cố thụ chi dỉ Ích.
序卦: 损而不已, 必益, 故受之以益.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Tổn tiếp lấy quẻ Ích là vì cớ sao?
Trên đây là quẻ Tổn, tổn ích thịnh suy là như cái vòng xây tròn, Tổn đã cùng cực tất nhiên phải ích.
Vậy nên sau quẻ Tổn tiếp lấy quẻ Ích.
Theo về tượng quẻ, Tổn là phong, Chấn là lôi, lôi với phong là hai giống làm ích cho nhau. Gió mạnh
thời sấm càng hung, sấm choảng thời gió càng dữ, gió sấm phụ ích cho nhau nên gọi bằng Ích.
Còn theo về nghĩa quẻ bớt hào dương ở quẻ trên, thêm cho hào âm ở dưới, quẻ trên nguyên là quẻ Càn,
bớt một hào dương thành ra Tốn; quẻ dưới nguyên là quẻ Khôn, thêm vào một hào dương thành ra
Chấn, thế là bớt của kẻ trên, thêm cho người dưới đã dày thời trên thêm vững nên đặt tên quẻ bằng Ích.


SOÁN TỪ

Ích, lị hữu du vãng, lị thiệp đại xuyên.
, 利有攸往, 利涉大川.
Ở về thời đại Ích là công dụng cốt làm lị ích cho thiên hạ, thiên hạ thảy đã được thụ ích cả thời việc gì
to lớn chắc cũng làm xong, dầu có gian nan nguy hiểm gì, chắc cũng cứu vớt được lanh chóng.
Nói tóm lại, vô luận quốc gia nào, xã hội nào, muốn làm nên công việc lớn, muốn tiêu trừ được hoạn
nạn lớn, tất trước phải hết sức làm những việc lị ích chung. Tức như mở mang đường kinh tế cho lị
khắp nhân dân, mở rộng đường giáo dục cho phổ cập xã hội, thảy là việc tổn thượng ích hạ, lúc bấy
giờ hữu du vãng hay thiệp đại xuyên, thảy kết quả được viên mãn.


SOÁN TRUYỆN

Soán viết: Ích, tổn thượng ích hạ, dân duyệt vô cương, tự thượng há hạ, kì đạo đại quang, lị hữu du
vãng, trung chính hữu khánh, lị thiệp đại xuyên, mộc đạo nãi hành. Ích động nhi tốn, nhật tiến vô
cương, thiên thí địa sanh, kì ích vô phương, phàm ích chi đạo, dữ thì giai hành.
彖曰: , 损上益下, 民説無疆, 自上下下, 其道大光, 利有攸往, 中正有慶, 利涉大川, 木道乃行.
益動而巽, 日進無疆, 天施地生, 其益無方, 凡益之道, 與時偕行.
Soán viết: Ích, tổn thượng ích hạ, dân duyệt vô cương, tự thượng há hạ, kỉ đạo đại quang.
Quẻ này sở dĩ đặt tên bằng quẻ Ích là theo thể quẻ với đức quẻ mà đặt ra. Nguyên lí của vũ trụ ba nét
dương ở trên làm Càn là trời, ba nét âm ở dưới làm Khôn là đất, bây giờ bớt hào dương quẻ trên mà
ích cho hai hào âm ở quẻ dưới, tất nhiên dân tình hòa thỏa, vui vẻ không biết chừng nào.
Tự mình là địa vị trên, chịu lún mình khuất phục với kẻ dưới thời đạo của mình càng rõ rệt hung.
Bôn câu này là tóm thích nghĩa chữ Ích.
PHỤ CHÚ: Tổn hạ ích thượng thời thượng vẫn được ích, cớ sao tên quẻ gọi bằng Tổn; tổn thượng ích
hạ thời kẻ trên vẫn có phần tổn, cớ sao tên quẻ gọi bằng Ích, chẳng phải là vu khoát viển vông lắm hay
sao?
Ôi! Lí thuyết đến thế, thiệt là đúng lắm, đúng lắm. Xưa Lão Tử nói rằng: Muốn sang tất lấy người hèn
làm gốc, muốn cao tất lấy đám thấp làm nền.
Vậy nên xem lấy phía trước thời phía trên phải lung lay, thế là Tổn hạ thời kết quả kẻ trên cũng phải
tổn; ích hạ thời kẻ trên cũng được ích, trên chỉ lo làm ích cho mình, té ra dưới bị tổn mà mình cũng
chịu tổn nên đặt tên quẻ bằng Tổn.
Trái lại, trên chỉ biết lo làm ích cho dưới thời dưới đã thụ ích mà cuối cùng mình cũng thụ ích nên đặt
tên quẻ bằng Ích, chỉ xem ở hai chữ tên quẻ mà đạo lí vạn cổ bất dịch. Xem ở Soán Truyện đây thích
nghĩa lại càng minh bạch lắm, há phải vu khoát rư?
Xưa Đường Huyền Tông làm vua nước Trung Hoa nói rằng: Hình dáng ta tuy gầy, nhưng có thể thiên
hạ tất béo, chính là đúng câu
Tổn thượng ích hạ, dân duyệt vô cương đó vậy.
Lị hữu du vãng, trung chính hữu khánh.
Quái từ nói lị hữu du vãng là vì trong quẻ hào Ngũ có đức dương cương, trung chính, hào Nhị lại thấy
đức trung chính mà ứng với Ngũ, đó là lấy đạo trung chính làm ích cho thiên hạ mà thiên hạ được nhờ
phúc khánh đó vậy.
Lị thiệp đại xuyên, mộc đạo nãi hành.
Quái từ sở dĩ nói rằng lị thiệp đại xuyên, nghĩa là đã ở thời đại Ích, có đến lúc nguy hiểm gian nan,
mới tỏ rõ ra một cách tấn hành thuận lí, trên mặt chữ đáng nói Ích đạo, nhưng vì tượng quẻ, Chấn, Tốn
thảy có tượng mộc, mộc làm được thuyền tàu là đồ dùng thiệp đại xuyên nên nói rằng:
Mộc đạo nãi
hành.
PHỤ CHÚ: Hiệu quả của ích hạ nếu ở lúc bình thường vô sự thời ích còn nhỏ nhen, duy đến lúc hiểm
trở gian nan, mới thấy được ích rất lớn. Xưa Mạnh Thường Quân làm thủ tướng nước Tề, phát nợ cho
dân huyện Triết vay, kể có hàng mấy vạn, đến khi sai người đi thâu tiền lại, khách là Phùng Hoan xin
lĩnh khoán đi thu. Lúc ra đi, hỏi Mạnh Thường Quân rằng: Tớ thu được nợ thời nên mua gì đem về?

Mạnh Thường Quân bảo rằng: Anh cứ xem trong nhà ta cái gì không sẵn, tùy ý anh liệu mua. Phùng
Hoan ra đi, mang giấy khế nợ đầy một xe, vừa tới huyện Triết, thấy dân huyện gặp năm mất mùa đói
kém, sinh kế tiêu điều, Phùng Hoan tức thì nhóm dân huyện mà nói rằng: Quan thủ tướng bảo ta ra đây
là cốt để ý thăm dân tình, chở không phải cốt ra đòi nợ đâu. Bây giờ dân tình khốn khổ thế này, ta thể
lòng thủ tướng, tha ráo nợ cho dân, lập tức đốt bao nhiêu khế ước ở trước mặt dân. Phùng Hoan rũ hai
tay trắng về phục mệnh với Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân hỏi rằng: Sao anh về tay không
chứ? Phùng Hoan thưa rằng: Tôi thấy dân huyện đói khổ quá nên khế ước tôi đốt ráo, vả xem trong nhà
Ngài, bao nhiêu đồ sang vật lạ sẵn thấy thừa cả rồi, duy có một giống còn thiếu là giống nghĩa, tôi mua
giống nghĩa ấy đem về hiến Ngài. Mạnh Thường Quân có ý không bằng lòng, nhưng cũng mặc nhiên
mời Phùng Hoan ra nhà khách.
Chẳng bao lâu, Tề Vương mất, vua con tức vị, các quý thích đại thần, thảy ghét thế lực Mạnh Thường
Quân, dèm với vua, kể hết những việc xấu của Mạnh Thường Quân, vua giận lắm, cách chức thủ tướng,
hạ lệnh đuổi Mạnh Thường Quân không được ở kinh đô nữa.
Mạnh Thường Quân kinh hoàng e tính mạng khó toàn. Phùng Hoan vào bàn với Mạnh Thường Quân
gấp gấp trở về huyện Triết. Mạnh Thường Quân nghe lời, nửa đêm thình lình lùa xe ngựa chạy mau về
huyện Triết, tới địa giới chính vừa nửa ngày, dân huyện biết nghe Mạnh Thường Quân về, già trẻ trai
gái đổ ra hết để đón xe Mạnh Thường Quân, xúm nhau trước ngựa và hô lớn lên rằng: Cha huyện ta đã
về, hai bên xe dân bọc có hàng mấy vạn.
Mạnh Thường Quân ngó lại nói với Phùng Hoan rằng: Ngày nay tôi mới biết cái lị mà tiên sinh mua
nghĩa hữu hiệu lớn như thế.
Vua Tề nghe việc ấy, sợ Mạnh Thường Quân quá đắc nhân tâm mà e có ngày làm phản chăng, lập tức
mời Mạnh Thường Quân trở về nước, phục vị thủ tướng như xưa, lại nghiêm trách những bọn lúc xưa
dèm Mạnh.
Chúng ta thử xem việc ấy, mới biết
Tổn thượng ích hạ lị thiệp đại xuyên chẳng phải là lời nói
suông đâu.
Íc
h động nhi tốn, nhật tấn vô cương
.
Ở vào thì Ích mà làm công việc ích, tất phải động như Chấn, tính thuận như Tốn, hễ động làm việc gì,
tất thuận với đạo lí, thuận với thời thế thời những công việc ích ngày càng tiến lên mãi mà không chừng
mực.
Thiên thí địa sanh, kì ích vô phương.
Bây giờ lại nói đạo ích cho được thiệt rộng, ích trong thiên hạ có gì lớn hơn công trời đất, vì rằng trời
lấy khí dương làm ích cho đất cũng là bớt trên làm ích cho dưới, đất lại nhờ ơn trời mà sinh dục được
vạn vật, vạn vật lại nhờ phần ích đó rộng lớn mênh mông, không thể hạn định được phương hướng nào.
Vô phương, nghĩa là không có hạn lượng, cũng như chữ vô cương, chỉ là hình dung ý quang đại.
Phàm ích chi đạo, dữ thì giai hành.
Đây lại nói tóm hết nghĩa quẻ Ích, hễ những đạo làm được cho ích, thiên địa cũng vậy, thánh nhân cũng
vậy, vẫn không thì nào mà không làm việc ích, nhưng mà cái phương pháp làm cho nên ích, cái đường
lối lên cho tới ích, cũng phải rập với thì mà cặp nhau đi làm đúng với thì tức là ích làm trái với thì tức
là vô ích. Tỉ như: đương mùa cày cấy mà bảo dân đi làm đường, đương mùa bão lụt mà bảo dân đi

đào sông, đương hồi tật dịch mà cấp đồ ăn uống cho dân, dân đương lúc đói khổ mà cưỡng bách giáo
dục cho dân, há phải không làm ích đâu, nhưng vì trái với thì thời chẳng những đã vô ích mà lại tổn
nữa kia.
PHỤ CHÚ: Ở vào thì Tổn là tổn hạ ích thượng, ở vào thì Ích là tổn thượng ích hạ, nhưng mà Soán
Truyện thảy có câu:
Dữ thì giai hành, chữ thì ở hai quẻ rất có thú vị.
Lí vẫn nhất định mà thì không nhất định. Thì có thường, có biến mà đạo lí nhân đó mà có kinh, có
quyền. Tổn hạ vẫn không phải là hay, nhưng gặp khi quyền biến cũng phải tùy thì mà tổn hạ. Tỉ như
trong nước gặp lúc binh trận, mộ của dân giúp cho chính phủ, chẳng phải là tổn hạ hay sao, nhưng
chẳng qua tạm thì mà thôi. Vì thì đáng tổn mà tổn là thuộc về nghĩa quyền biến.
Còn như thì đáng ích mà ích thời tổn thượng ích hạ, chính là đạo
kinh thường, dầu thì nào cũng phải
như thế. Thánh nhân sợ ta không hiểu nghĩa ấy, vậy nên trong hai quẻ, chung có một chữ thì.


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Phong Lôi Ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải.
象曰: 風雨益, 君子以見善則遷, 有過則改.
Phong, lôi hợp nhau lại mà giúp thêm thế lực cho nhau, ấy là tượng quẻ Ích, quân tử xem ở tượng ấy
mà cầu việc ích ở nơi tu thân. Hễ mình thấy được việc lành mà mình chưa làm tới thời phải gấp gấp xê
xích cho tới nơi chốn lành. Hễ mình biết được mình có những điểu gì lầm lỗi, phải gấp gấp sửa đổi
ngay, hai câu ấy, nói tắt thời chỉ có bổn chữ: Dời mình vào sự lành là
thiên thiện; chữa đổi sự lầm lỗi
cải quá.
Thiên thiện, cải quá là việc ích to lớn nhất trong thân mà tinh thần lại ở một chữ tắc, chữ tắc có hàm ý
nhanh chóng và quả quyết, nhưng cải quá lại khó hơn thiên thiện. Thiên thiện, tỉ dụ như: Việc gì mình
làm chưa được thiệt khéo, thấy người ta khéo hơn, mình lo nhích lên cho khéo bằng người; cải quá, tỉ
dụ như: Mình có cái vết đen bây giờ mình cố mài đánh cho hóa trắng, nên công phu cải quá tất phải hết
sức dũng cảm, mới làm được xong.
PHỤ CHÚ: Thánh nhân làm Dịch cốt khiến cho chúng ta đúc nên nhân cách, mà muốn đúc nên nhân
cách thời chỉ xem Tượng Truyện ở hai quẻ Tổn, Ích là công việc hoàn toàn rồi. Trừng phẫn, trất dục là
công phu tổn lớn nhất trong mình, Thiên thiện cải quá là công phu ích lớn nhất trong mình, chúng ta nếu
làm được công phu ấy thời nhân cách đã thập phần cao thượng, suy rộng ra mà làm việc quốc gia xã
hội chắc cũng đúng với đạo Tổn, Ích, nhưng chỉ tám chữ mà công phu thiệt khó hoàn toàn, ai học Dịch
xin thể nhận cho kĩ.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Cửu: Lị dụng vi đại tác, nguyên cát, vô cựu.
初九: 利用為大作, 元吉, 無咎.
Sơ Cửu có đức dương cương, lại làm chủ cho Nội Quái là có thể chấn động được. Vả lại, ở vào thì
Ích, ở trên có bạn chính ứng với mình là Lục Tứ, Tứ ở ngôi tôn lại sẵn lòng làm ích cho Sơ, như thế là
một người có tài lại gặp thì, gặp chủ, tuy nhiên địa vị còn thấp, không thể tự mình hữu vi được.

Nhưng người trên đã tín dụng mình mà ích với mình, há lẽ ngồi không mà chẳng làm việc báo hiếu rư,
tất nhiên phải hết sức đem tài dương cương của mình chia vai với Tứ mà làm việc đại ích cho thiên
hạ, nhưng hiềm Sơ là người ở dưới mà đỡ lấy gánh quá to, e có lúc đổ bể chăng, nên lại cần phải có
đởm đại, tâm tiểu, hạnh phương trí viên, thủ đoạn cho thiệt khôn khéo, kế hoạch cho được hoàn toàn,
những việc mình sở vi cầu cho được hoàn thiện, nguyên cát, tất như thế, mới được vô cựu. Chữ
nguyên cát đây không phải nói bằng kết quả, chỉ có nghĩa là làm cho được tốt lành. Thế thời nguyên
cát
chỉ là tạo nhân mà vô cựu mới là kết quả.
Tượng viết: Nguyên cát, vô cựu, hạ bất hậu sự dã.
象曰: 元吉無咎, 下不厚事也.
Nguyên cát, vô cựu, nghĩa là làm cho được rất phải mới khỏi tội lỗi. Hào từ như thế là răn cho Sơ
Cửu, bởi vì Sơ Cửu là địa vị còn ở dưới thấp, không nên gánh lấy những việc nặng lớn vậy.
Hậu nghĩa là to lớn nặng nề làm kẻ dưới mà dám gánh việc to, nếu không nguyên cát thời làm sao
được vô cựu.
2. Lục Nhị: Hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc vi, vĩnh trinh cát, vương dụng hưởng vu đế,
cát.
六二: 或益之十朋之龜, 弗克違, 永貞, , 王用亨于帝, .
Lục Nhị âm nhu xử vào vị trung chính, bản thể lại nhu thuận; trung chính mà lại nhu thuận, nhân cách
như thế, ở vào thì Ích hạ, chắc người trên ích cho rất nhiều, e có người đem cái ích thiệt to mà trao cho
mình mà mình không thể từ chối được, được ích to lớn như thế vẫn không gì là xấu, nhưng còn sợ Lục
Nhị âm nhu hoặc vì quá mềm mà có lúc thay đổi, nếu đổi đức trung chính thời còn ai làm ích cho nên
lại răn cho rằng: Phải thường lâu dài trình độ, giữ chặt đức trung chính thời mới được cát.
Nhị mà quả nhiên được vĩnh trinh thời đem lòng thành kính trung trực mà cầu ích với trời, chắc trời
cũng vui giúp cho, huống gì người nữa rư? Nên lại thiết lời giả phỏng mà nói rằng:
Vương dụng
hưởng vu đế, cát,
nghĩa là: Giả như Nhị mà làm đến vương thời đức trung chính đó dùng lên tế thần,
Thượng đế, thần cũng hưởng cho mà được phúc cát.
Thích tóm lại,
hoặc ích chi, thập bằng chi quy, phất khắc vi cũng in như Lục Ngũ quẻ Tổn. Xem
nghĩa trên kia thích đã đủ hiểu.
Vĩnh trinh, cát là lời cảnh giới, nhị vương dụng hưởng vu đế, cát
lời giả thiết, ý như nói rằng: Có đức trung chính mà lại vĩnh trinh thời chẳng những người ích cho mà
trời cũng làm ích cho nữa vậy.
Tượng viết: Hoặc ích chi, tự ngoại lai dã.
象曰: 或益之, 自外來也.
Tư cách một người đã trung chính, lại vĩnh trinh, như hào Lục Nhị tất nhiên người ích cho rất nhiều,
bao nhiêu việc ích rặt là tự ngoài đưa đến cho mình, nên nói
hoặc ích chi, tự ngoại lai dã. Chữ Hoặc
là có ý nói không nhất dinh người nào. Ngoại là chỉ ở Ngoại Quái, người ở phía trên.
3. Lục Tam: Ích chi, dụng hung sự, vô cựu, hữu phu trung hành, cáo công dụng khuê.
六三: 益之, 用凶事, 無咎, 有孚, 中行, 告公用圭.

Hào này bản chất đã âm nhu mà lại bất trung, bất chính, nhân cách như thế, vẫn không đáng được ích,
nhưng vì ở về thì Ích, nhờ hoàn cảnh đó làm lị ích cho Tam, mà Tam cũng đương được một phần thụ
ích. Theo về bản chất của Tam nên ích cho Tam một cách lấy họa làm phúc, gieo thân vào vòng hoạn
nạn, thử sắt lấy than, thử vàng lấy đá, khiến cho anh đổi lòng sửa nết, thành ra một người có giá trị
trong đời, như thế, gọi bằng
ích chi, dụng hung sự; dụng hung sự nghĩa là dùng những việc răn đe
trừng trị. Dùng những việc răn đe trừng trị, mà làm ích cho Tam, Tam cũng nhờ được những việc làm
ích cho mình nên Tam động tâm nhẫn tính, tăng ích những việc sở bất năng, mà không đến tội lỗi.
Tuy nhiên, bản chất Tam nguyên không được tốt, nếu miễn cưỡng vi thiện, chỉ yểm sức ở mặt ngoài
thời cũng không ra gì, nên Hào từ răn rằng: Tam đã nhờ được hung sự mà làm ích cho mình rồi thời
Tam phải hết sức chân thành, cực đoan tu tỉnh làm sao cho đúng với đạo trung. Nếu đi suốt đường lối
ấy, kết quả tất lòng thành tín thông đạt đến người bậc trên mình mà mình thụ ích hoài hoài.
Câu này giả thiết bằng một việc dùng ngọc khuê cáo với vương công, khuê là một thứ ngọc trắng mà
trong.
Cáo công dụng khuê là ý thông đạt lòng thành lên bậc trên, vì ở vào thì Ích là thế tổn thượng
ích hạ, nếu Tam đã
hữu phu, trung hành, tất nhiên được lòng người trên mà người trên vui lòng làm
ích cho, cũng ví như dùng ngọc khuê cáo với công mà công vui lòng nhận vậy.
Tượng viết: Ích chi, dụng hung sự, cố hữu chi dã.
象曰: 益之, 用凶事, 固有之也.
Ích dụng hung sự là cốt muốn cho Tam thể lấy tấm lòng kẻ ích cho mình mà giữ lấy lòng trung chính
cho bền vững. Hai chữ cố hữu có ý ngậm bốn chữ
hữu phu trung hành.
Rằng: Hữu phu thời là thiệt lòng không dối.
Rằng:
Trung hành thời cân kéo chuông chỉnh không chếch lệch đổ bể, như thế, mới là cố hữu chi.
PHỤ CHÚ: Năm chữ ích chi, dụng hung sự, dầu mới đọc qua thiệt là khó hiểu, hung sự là việc xấu,
cớ sao lại nói ích chi? Chúng ta nghĩ cho thiệt kĩ, mới biết là rất hay.
Nguyên lai, tính người ai cũng có thể làm việc lành làm được việc lành tất nhiên được phúc, được
phúc tất nhiên là thụ ích, nhưng khí chất người ta có
trí, ngu, minh, ám khác nhau thời cách làm ích
cho người có khác nhau. Nếu gặp lấy người ngu ám như Lục Tam mà lại làm ích cho những việc bình
thường, thuận thản, chắc nó lại kiêu dâm thủ họa, chẳng phải là yêu nhau mà lại bằng mười phụ nhau
hay sao? Vậy nên, muốn làm ích cho nó, tất phải dụng hung sự, hung sự là những việc khốn khó gay go.
Tục ngữ ta có câu: “Thương con cho đòn”. Lại người xưa có câu: “Thuốc độc đắng miệng”, nhưng lị ở
thôi bệnh. Dịch đến Hào từ này lại nhớ đến lời thầy Mạnh và thầy Trương. Thầy Mạnh nói rằng: Trời
toan trao sự nghiệp lớn cho người nào, tất trước làm khổ mệt tâm chí, đau mỏi xương gân, đói rét thân
thể; nó toan làm việc gì thời bắt buộc cho trái lòng nó là cố khiến cho phát động những lòng lành, nín
nhịn những tính xấu, mà những việc nó không hay làm được càng ngày càng tăng ích lên.
Cố thiên tương giáng đại nhậm ư thị nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngã kỳ thể
phu, không phạp kỳ thân, hành phật loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất
năng.
故天將降大任於是人也, 必先苦其心志, 勞其筋 骨, 餓其體膚, 空乏其身, 行拂亂其所為;
以動 心忍性
, 曾益其所不能
Động tâm nghĩa là cảm động được lương tâm. Nhẫn tính nghĩa là nín nhịn tính xấu.
Thầy Trương có nói: Nghèo hèn khốn khổ, trải bao những cảnh gay go, chính là trời báu quý mày, rèn
luyện mày làm cho mày nên tư cách một con người.

Hai chữ ngọc thành đó chính là ích chi bần tiện ưu thích, tức là hung sự, lấy ưu thích bần tiện để ngọc
thành cho mày, tức là
ích chi, dụng hung sự, tham hợp với câu nói thầy Mạnh. Giáng đại nhậm
việc ích rất lớn mà trước phải bắt cho khốn tâm hành lự, chẳng phải dụng hung sự hay sao? Nghĩa hào
Lục Tam này chớ đọc qua mà bảo là khó hiểu.
4. Lục Tứ: Trung hành, cáo công tòng, lị dụng vi y thiên quốc.
六四: 中行, 告公從, 利用為依, 遷國.
Hào này ở về thì Ích mà lại ở quẻ trên, chính là trách nhậm phải ích cho dưới. Vả lại, địa vị mình, tuy
không phải nguyên thủ của một nước nhưng thân cận với nguyên thủ thời trách nhậm lại càng nặng hung,
mà hiềm vì Tứ âm nhu lại kém đức trung nên Hào từ mới dạy cho rằng: Địa vị Tứ đã quá cao, trách
nhậm Tứ lại quá nặng, thời bao nhiêu việc ích hạ thì ích, chẳng Tứ ghé vai mà ai nữa.
Tứ phải hết sức sắp đặt sửa sang làm những việc gì tất phải hợp với trung đạo, giữa bản thân Tứ đã
hoàn toàn được chữ trung thời chẳng những người dưới tin mà người trên cũng tín nhậm, cáo với
vương công mà vương công cũng tin theo.
Tuy ở về thì ích hạ cần phải làm ích cho nước, vẫn chẳng phải dung dị đâu, nhưng cứ theo một lối
trung hành, dầu việc lớn lao như việc dời quốc đô cũng có thể lị dụng đạo trung của Tứ làm một tay
nương tựa mà cất nổi việc ấy.
Thiên quốc nghĩa là đời quốc đô từ xứ này qua xứ khác. Như sử ta, vua Lê Thái Tổ, nghe lời Lê Chích
mà thiên đô vào Nghệ An, Trần Đế gặp nạn Mông Cổ mà thiên đô vào Thanh Hóa.
Lị dụng vi y thiên quốc ý nói việc Dầu to lớn như thế cũng làm nổi, thời việc nhỏ không cần phải nói,
ý Kinh không phải hạn định một việc thiên quốc mà thôi đâu.
Tượng viết: Cáo công tòng, dĩ ích chí dã.
象曰: 告公從, 以益志也.
Đem tâm sự cáo với công mà công nghe theo là vì tâm chí mình chỉ cốt làm lị ích cho thiên hạ mà thôi.
Íc
h chí
phải cắt nghĩa ngược, nghĩa là chí mình chỉ ở nơi làm ích cho thiên hạ.
5. Cửu Ngũ: Hữu phu, huệ tâm, vật vấn, nguyên cát hữu phu, huệ ngã đức.
九五: 有孚, 惠心, 勿問, 元吉, 有孚, 惠我德.
Cửu Ngũ có tài dương cương, có đức trung chính mà địa vị sơ xử lại là quốc trưởng, địa vị ấy mà
người tài đức ấy ở vào thời lòng sốt sắng làm lị ích cho người, thiệt là xuất ở chí thành mà không giả
dối nên nói
hữu phu, huệ tâm.
Hữu phu, huệ tâm
nghĩa là có lòng chí thành làm ơn đức. Phu là chí thành; huệ là ơn đức. Ngũ đã có
lòng phu huệ, thành tắc trứ, trứ tắc minh, chắc là một người rất lành, chẳng cần hỏi cũng biết là nguyên
cát. Tòng lai, lẽ trong thiên hạ, tự mình lấy chí thành cảm động người, tất nhiên người cũng lấy chí
thành thân yêu mình. Lúc bây giờ trong thiên hạ ai cũng tin ngưỡng vào đức Ngũ làm ơn cho mình.
Hai chữ
phu huệ trên là chỉ vào bản thân Ngũ, hai chữ phu huệ dưới là chỉ vào những hạng yêu mến
Ngũ; chữ
ngã là chỉ vào những người nhờ Ngũ làm ích cho; chữ huệ trên, chữ huệ dưới chiếu ứng với
nhau.
Huệ tâm là tâm của bản thân Ngũ; huệ ngã đức là đức của Ngũ làm ơn cho các hạng người, chữ hữu
phu
thời nói chung cả hai bên xuất ở chí thành. Nói về phần Ngũ thời là không giả dối, nói về bên

người thụ ích thời là không nghi ngờ.
Tượng viết: Hữu phu, huệ tâm, vật vấn chi hĩ, huệ ngã đức, đại đắc chí dã.
象曰: 有孚, 惠心, 勿問之矣. 惠我德, 大得志也.
Lòng thành huệ ích cho người mà đã xuất ở chí thành thời còn gì phải nghi vấn nữa.
Huệ ngã đức là đức mình làm ơn cho mọi người mà người tín ngưỡng, như thế là ý chí của Ngũ được
thỏa thích lắm vậy. Câu
huệ ngã đức vẫn hứng đỡ câu trên nên không cần thêm chữ hữu phu. Giả sử,
huệ ngã đức mà không phải hữu phu thời lấy gì đại đắc chí được. Hễ đọc Kinh văn nên hiểu ý ấy.
PHỤ CHÚ: Câu đại đắc chí ở Thương Cửu quẻ Tổn với Cửu Ngũ quẻ Ích văn tuy đồng nhau mà ý
nghĩa khác nhau. Thượng Cửu quẻ Tổn sở dĩ đắc chí là vì ở thì Tổn mà được việc làm ích hạ nên quân
tử cho là đắc chí vậy. Cửu Ngũ quẻ Ích sở dĩ đắc chí là vì ở thì Ích mà được làm ích cho tất thảy loài
người nên quân tử càng đắc chí lắm. Người xưa có nói rằng: Chí của người đời có ba hạng: một là chí
ở phú quý là hạng thấp nhất, cũng gọi bằng hạ lưu; hait là chí ở công danh là bậc cao hơn, cũng gọi
bằng trung cửu. Duy một hạng chí ở đạo đức mới là người cao tột mực, mới gọi bằng thượng cửu.
Nhưng mà đạo đức cực điểm, tất phải phù trì tất thảy nhân loại, che chở hết thảy đồng bào, như thế
thời chí đạo đức của mình, mới thập phần như nguyện. Tâm sự hào Thượng quẻ Tổn và hào Ngũ quẻ
Ích thảy như thế, vậy nên Tượng Truyện chung một câu:
Đại đắc chí dã.
6. Thượng Cửu: Mạc ích chi hoặc kích chi, lập tâm vật hằng, hung.
上九: 莫益之, 或擊之, 立新勿恆, .
Hào này có tính dương cương mà ở hào cuối cùng quẻ Ích là ích đến cùng cực nên lòng tham cầu ích
càng không mực không chừng.
Đức Khổng có câu: Người mà cứ nhè vào đường lợi mà đi thời tất nhiên người oán.
Thầy Mạnh cũng có nói: Nếu cứ mục đích ở làm lị mà không nghĩ đến nghĩa thời không cướp hẳn
không chán. Tính cương như Thượng Cửu mà lại tham ích quá chừng, tất nhiên ai cũng ghét, còn ai
chịu làm ích cho mình, chẳng những không ai làm ích cho mà thôi, e lại có kẻ choảng cho Thượng nữa.
Vì sao nên thế? Bởi người ở đời quý nhất là hằng tâm, bây giờ thượng lập tâm đã bất hằng, tất mang
lấy xấu (
Hằng tâm nghĩa là người có lòng thường tốt luôn luôn).
Hào từ này, Hệ tử thích nghĩa rất kỹ mà ý tứ rất bao la, xin biên dịch dưới đây:
Hệ tử nói rằng: Quân tử trong đời, đối phó với hoàn cảnh, chỉ cần thiết có ba điều: Một là cách hành
động; hai là lời nói phô; ba là lời yêu cầu.
Ba điều đó vẫn chung một mục đích, nhưng muốn cho mục đích tới nơi, tất trước phải có chương trình,
phương châm. Chương trình và phương châm thời như thế nào, tất phải như ba câu sau này:
Làm sao cho thân mình được an ổn mà sau mới hành động, Làm sao cho lòng mình được thản dị êm
đềm mà sau mới nói phô. Làm sao cho giao tình được cố kết chắc chắn mà sau mới yêu cầu.
An kỳ thân nhi hậu động, dị kỳ tâm nhi hậu ngữ, định kỳ giao nhi hậu cầu.
安其身而後動 , 易其心而後語, 定其交而後求.
Quân tử vì tu tập ba điều ấy nên được hoàn toàn. Nếu thân mình còn xử vào cảnh nguy hiểm mà vội
hành động, tất nhiên dân không tin theo. Nêu trong lòng mình còn nấp cái cơ sợ hãi mà đã vội nói phô
thời tất nhiên dân không hưởng ứng, không có giây dao động kết cho thân mật mà đã vội yêu cầu thời
tất nhiên dân không bênh vực. Đã không ai biểu đồng tình với mình thời những kẻ làm hại mình tới

ngay.
Thân chẳng an mà động, ấy là táo động, tâm chẳng dị mà ngữ, ấy là vọng ngữ, giao chẳng định mà cầu,
ấy là si cầu; đủ cả
táo, vọng, si chính là hạng người vô hằng tâm, còn có ai thương tới mình đâu, nên
Dịch nói rằng:
Mạc ích chi, hoặc kích chi, lập tâm vật hằng, hung. Chữ nguy phản đối với chữ an,
chữ cụ phản đối với chữ dị, chữ vô giao phản đối với chữ định. Trong ba câu ấy rất khó hiểu là câu:
Dị kì tâm, nhi hậu ngữ. Ngữ là có ý như giảng diễn khuyên dạy, cốt tác dụng bằng khẩu thiệt, cớ sao
thánh nhân bảo cho
dị kì tâm. Chữ dị là có ý bằng phản hòa dị.
Bởi vì lấy ngôn ngữ cảm nhân là việc đã rất thiển cận. Vậy nên ở khi trước chưa nói phô tất phải chứa
sẵn một tấm lòng hòa bình thản dị, khiến cho người ta tin mình ở trước khi nói. Trái lại, trong tâm mình
còn nấp một cái cơ nguy hiểm, hoặc hở một cái mui khuynh trắc, thời trước khi nói mà dân đã hoài
nghi rồi, còn lấy gì cảm động được dân nữa rư?
Xem câu:
Cụ dĩ ngữ tắc dân bất ứng thời càng hiểu lắm.
Tượng viết: Mạc ích chi, thiên từ dã, hoặc kích chi, tự ngoại lai dã.
象曰: 莫益之, 偏辭也, 或擊之, 自外來也.
Đạo lí là cốt ở chí công, không thể thiên về phía nào, múi lị là của chung cả công chúng, không thể
thiên về một phe nào, nếu không tấm lòng công ích mà chỉ thiên về lị kỉ thời những lời lẽ nhả ra rặt là
thiên từ (
Thiên: mếch; từ: lời lẽ). Lời lẽ mà chỉ ra mếch về phía mình thời tất nhiên người ghét mà ai
chịu làm ích cho, vả lại, những người ở ngoài còn xúm nhau lại đánh nữa kìa.
PHỤ CHÚ: Quẻ Tổn và quẻ Ích, chỉ theo về nghĩa tên quẻ thời Tổn là xấu mà Ích là tốt, nhưng Hào từ
Thượng Cửu quẻ Tổn rất tổt, Hào từ Thượng Cửu quẻ Ích lại rất xấu, chúng ta xem tới đó thời biết
được Dịch đạo là biến hóa vô cùng, ở vào thì tổn hạ ích thượng mà đến hào Thượng Cửu là tổn chi
cực thời quay lại lấy tự tổn ích hạ làm tốt nên nói rằng
phất tổn ích chi, đó là biết tổn đã cực mà quay
buồm chiều gió nên được cát lị.
Ở vào thì tổn thượng ích hạ nhưng đến hào Thượng Cửu thời lại lấy việc cầu ích làm xấu, bởi vì thì
Ích đã cực, há lẽ cứ cầu ích hoài, vì Thượng Cửu không biết thì nghĩa ấy mà cứ gạn nước chẳng trừ
cợn. Vậy nên mặc lấy hung.
Mới biết rằng: Tổn cùng thời biến, phải chịu tổn mình mà rước lấy ích; ích cùng thời biến, chớ nên
quá cầu ích mà mang lấy Tổn.
Kinh Thư có câu: Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích, nghĩa là, tràn đầy tất
nhiên bị đổ mà mang lấy tổn. Khiêm hư thời nhiều người giúp mà thụ được ích. Xem gương ở hai hào
Thượng Cửu quẻ Tổn, quẻ Ích sẽ biết đạo lí ấy rất đúng.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!