CHU DỊCH HẠ KINH – 35. QUẺ HOẢ ĐỊA TẤN

CHU DỊCH HẠ KINH

35. QUẺ HOẢ ĐỊA TẤN

Ly trên; Khôn dưới


Quẻ này là quẻ Hoả Địa Tấn. Khôn hạ cũng là Nội Khôn, Li thưởng cũng là Ngoại Li. Li hoả, Khôn
địa, nên tên quẻ đọc bằng Hoả Địa Tấn.
TỰ QUÁI
Tự quái: Vật bất khả dĩ chung tráng, cố thụ chi dĩ Tấn, Tấn giả tiến dã.
序卦: 物不可以久壯, 故受之以晉, 晉者進也.
Ý sắp đặt thứ tự quẻ. Sau quẻ Đại Tráng tiếp lấy quẻ Tấn là vì cớ sao?
Trên đây là quẻ Đại Tráng, vật lí không lẽ đến tráng mà thôi. Hễ đã tráng thịnh thời tất nhiên tiến lên
nên sau quẻ Đại Tráng, tiếp lấy quẻ Tấn. Tấn, nghĩa là tiến lên.
Theo về tượng quẻ, Li ở trên Khôn, tượng là mặt trời đã mọc lên trên đất. Mặt trời lên khỏi đất, càng
lên cao càng thêm sáng, tượng như thế là tấn mạnh lắm nên tên quẻ đặt tên bằng Tấn.


SOÁN TỪ

Tấn, khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp.
, 康侯用锡馬蕃庶, 書日三接.
Tên quẻ này là quẻ Tấn, có nghĩa là tấn thịnh. Theo tượng quẻ thời Li minh ở trên. Khôn thuận ở dưới.
Thế là xử ở đời Tấn thịnh. Người trên thời minh, người dưới thời thuận, quân thần tương đắc, như
trong nước có một vị khang hầu là một bậc có tài giúp nước an dân nên vị quốc trưởng hết lòng tín
nhậm, ân hậu lẽ sùng, trên dưới đồng tâm với nhau, dắt người trong nước lên con đường tấn thịnh nên
nói rằng:
Khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp.
Khang
nghĩa là yên; khang hầu, nghĩa là ông hầu có tài an được nước; phồn thứ, nghĩa là đông nhiều;
tích, nghĩa là cho; tích mã phồn thứ là ban thưởng cho người vừa đông vừa nhiều là ơn rất hậu đó
vậy;
trú nhật là thuộc về ban ngày; trú nhật tam tiếp là một ngày mà đến ba lần tiếp rước là lễ đại rất
trọng vọng đó vậy. Quái từ ở đây không nói những chữ:
hanh, cát, lị là cớ sao? Vì trong chữ Tấn đã
ngậm hết ý
hanh, cát, lị rồi.
Thời đại đã vào lúc Tấn thịnh, còn phải nói
hanh, cát, lị làm gì nữa, chỉ nói hiến tài giúp nước, vua
chúa trọng hiển thần thời thấy được cái đạo nhân làm nên Tấn, không cần phải nói kết quả.

SOÁN TRUYỆN


Soán viết: Tấn, tiến dã. Minh xuất địa thượng, thuận nhi lệ hồ đại minh, nhu tiến nhi thượng hành, thị dĩ
khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp dã.
彖曰: 晉進也, 明出地上, 順而麗乎大明, 柔進而上行, 是以康侯用錫馬蕃庶, 晝日三接也.
Soán viết: Tấn, tiến dã.
Đây là thích nghĩa tên quẻ. Tấn, nghĩa là tiến lên vậy.
Minh xuất địa thượng, thuận nhi lệ hồ đại minh, nhu tiến nhi thượng hành, thị dĩ khang hầu dụng
tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp dã.
Mặt trời mọc ra khỏi đất là đức sáng soi dọi khắp thế giới, cảnh tượng rất vẻ vang. Người ở dưới có
đức có thuận mà dựa vào bậc đại minh (
Đại minh là một vị quốc trưởng có đức thánh minh). Kính
Thư
nói rằng: Nguyên thủ minh tai là thế.
Trong quẻ có Lục Ngũ, nguyên hào giữa quẻ Càn biến làm hào nhu quẻ Tấn mà đi lên, ở vào địa vị
Ngũ chính là địa vị quốc trưởng. Đủ các tượng ấy thời là có vị hầu yên nước, yên dân mà được vị
nguyên thủ hết lòng kính lễ vậy, nên nói rằng:
Khang hầu dụng tích mã phồn thứ, trú nhật tam tiếp.


ĐẠI TƯỢNG TRUYỆN


Tượng viết: Minh xuất địa thượng, Tấn. Quân tử dĩ tự chiếu minh đức.
象曰: 明出地上, . 君子以自眧明德.
Chất sáng của mặt trời, tấn không bao giờ tắt, nhưng vì trái địa cầu che mất mặt trời mà buổi đêm
không thấy được tia sáng; đức sáng của lòng người vẫn không bao giờ tắt, nhưng vì vật dục che lấp nên
không thấy rõ được ánh sáng. Quân tử xem tượng quẻ Tấn mà biết được đức minh vẫn sáng như mặt
trời, duy phải ngăn cấm vật dục, khiến cho tự mình làm sáng suốt đức minh, cũng in như
minh xuất địa
thượn
g thời đức minh càng ngày càng tấn mãi.
PHỤ CHÚ: Tượng Truyện trong Dịch, duy quẻ Càn, quẻ Tấn có chữ tự, nghĩa là giữa bản thân làm
lấy. Bắt chước Càn mà
tự cường bất túc là công phu học của quân tử mà thuộc về phần trí tri, phần
hành tất phải kiện được như thiên, phần tri tất phải minh được như nhật, hai việc đó tất tịnh tấn với
nhau thời năng sự của quân tử mới là viên mãn, nhưng việc đó không phải ỷ lại vào người ngoài mà
được đâu nên Tượng Truyện nói chữ tự.


HÀO TỪ VÀ TIỂU TƯỢNG TRUYỆN


1. Sơ Lục: Tấn như, tồi như, trinh cát, võng phu, dũ, vô cựu.
初六: 晉如, 摧如, 貞吉, 罔孚, , 無咎.
Sơ Lục bản chất âm nhu mà địa vị ở dưới hết quẻ Tấn. Kẻ ứng với Sơ là Tứ lại bất trung chính, mình
đã hù hạ mà gặp bạn lại không ra gì nên muốn tấn lên mà bị ngăn chẹt. Người mà gặp hoàn cảnh như

thế thời nên thế nào? Duy kiên cố giữ lấy đạo chính thời kết quả cũng được tốt lành.
Tuy nhiên, chính hay không chính là quyền tại mình; tin hay không tin là quyền tại người. Nên cũng có
khi mình đã chính mà người chưa tin (
Võng phu: có người không tin mình).
Nếu tiểu nhân mà gặp lúc đó, nóng nảy chạy vậy để cầu người tin, hoặc đến nỗi đổi lòng biến tiết, tất
nhiên có lỗi. Duy quân tử xử hoàn cảnh ấy thời tin hay không tin thây kệ người, mình cứ khoan thai
thong thả, ra sức tự tu thân, như thế thời không tội lỗi.
PHỤ CHÚ: Mạnh Tử có nói: Ái nhân bất thân, phản kì nhân; trị nhân bất trị phản kì tri愛人不親,
反其仁; 治人不治, 反其智, nghĩa là ta yêu người mà người không thân ta thời ta trở lại trách đức
nhân của ta; ta trị người mà người không chịu trị thời ta trở lại trách đức trí của ta.
Đức Khổng Tử có nói rằng:
Nhân bất tri nhi bất uẩn, nghĩa là võng phu, dũ.
Tượng viết: Tấn như, tồi như, độc hành chính dã, dũ vô cựu, vị thụ mệnh dã.
象曰: 晉如, 摧如, 獨行正也; 裕无咎, 未受命也.
Người ta ở đời, trong một thời gian đầu, Tấn cũng chẳng lấy gì làm vui, dầu chưa Tấn cũng chẳng lấy
gì làm buồn, duy một mình làm đạo chính mới là quân tử. Huống hồ Sơ Lục ở vào vị dưới hết, mệnh
lệnh quân thủ của triều đình mình chưa nhận chịu bao giờ thời lại càng thung dụng tự tại lắm.
2. Lục Nhị: Tấn như, sầu như, trinh cát, thụ tư giới phúc vu kì vương mẫu.
六二: 晉如, 愁如, 貞吉, 受兹介福于其王母.
Lục Nhị có đức trung chính, đáng lẽ Tấn được, nhưng vì ở trên không có người ứng viện với mình, chỉ
mình tự tấn lấy thời cũng có ý khó khăn, nên lúc tấn mà không khỏi lòng riêng rầu rĩ, nghĩa là muốn tấn
mà không lấy gì làm thuận thích.
Tuy nhiên, Nhị sẵn có đức trung chính, chắc chẳng bao lâu danh vị cũng phải đến mình, chỉ duy lo giữ
lấy đạo chính thời được cát. Khi cơ hội tốt đến rồi thời bạn đồng đức với Nhị là Lục Ngũ. Ngũ ở địa
vị nguyên thủ mà có đức đại minh, tất cần đến người đồng đức là Nhị mà đem vị lộc trao cho. Nhị đến
lúc bấy giờ, in như người cháu đích tôn, đội nhờ được phúc lớn ở bà tổ mình vậy.
Giới, nghĩa là lớn,
vương mẫu, nghĩa là tổ mẫu là người đẻ ra cha mình. Quẻ này thời chỉ vào hào Lục Ngũ.
Tượng viết: Thụ tư giới phúc, dĩ trung chính dã.
象曰: 受兹介福, 以中正也.
Người ta làm điều phải chẳng lo gì không được phúc, nên đã có đức trung chính như Lục Nhị này tất
nhiên có ngày thụ tư giới phúc.
là đại danh từ, nghĩa là ấy chịu được phúc lớn ấy là vì có đức trung
chính đó vậy.
3. Lục Tam: Chúng doãn, hối vong.
六三: 衆允, 悔亡.
Hào Lục ở vị Tam, theo như lệ quẻ khác là bất trung chính. Đã bất chính lại bất trung thời đáng lẽ là
hữu hối. Duy ở thì Tấn, Tam âm ở dưới sẵn đồng lòng muốn Tấn mà Lục Tam lại ở trên hết thể Khôn
thuận, nhị âm ở dưới đểu đồng chí với Tam, tin nhau dắt nhau mà lên, thuận tòng với một bậc đại minh,

ấy là chúng doãn.
Chúng
nghĩa là đại đa số nhân; doãn nghĩa là tín cẩn. Đại đa số nhân đã tín cẩn thời có việc hối gì mà
không tiêu một nửa đâu. Người đời xưa có nói rằng:
Dân chi sở dục, thiên tất tòng chi, nghĩa là: Mưu
việc theo lòng chúng thời hợp lòng trời.
Tả Truyện có câu rằng: Dữ chúng đồng dục giả tế, nghĩa là
với quần chúng đồng một lòng muốn cả thời việc tất nên.
Tế nghĩa là nên, cũng có nghĩa là chúng
doãn, hối vong
vậy.
Tượng viết: Chúng doãn chi chí, thượng hành dã.
象曰: 衆允之志, 上行也.
Chí ý của Lục Tam mà được chúng doãn là vì ba âm đồng một lòng với nhau thảy muốn tấn lên đó vậy.
4. Cửu Tứ: Tấn như, thạch thử, trinh lệ.
九四: 晉如, 鼦鼠, 貞麗.
Hào Cửu ở vị Tứ, địa vị vẫn đã không đúng mà huống gì ở trên Tam, bầy âm ở dưới mình họ dắt nhau
tịnh tấn, thanh thế đáng ghê mà Tứ này bất chính bất trung, dám ngồi ngôi cao trên họ, đã không lòng
thối nhượng thời phải sợ tai họa mất ngôi, tham ăn mà lại sợ người, trong đời Tấn mà tấn một cách như
con chuột đồng.
Chuột đồng tính tham ăn mà hay sợ người, Tứ cũng in như nó. Nếu Tứ trung đồ biết cải quá tránh ngôi
thời đương còn được an ổn. Nhưng Tứ có biết thế đâu, cứ giữ chặt nết hư của mình, chắc nguy tới nơi.
Chữ
trinh ở đây chỉ có nghĩa trinh là bền giữ, không phải nghĩa trinh là chính.
Tượng viết: Thạch thử trinh lệ, vị bất đáng dã.
象曰: 鼦鼠貞利, 位不當也.
Cửu Tứ vẫn là người bất chính mà trộm ở vị cao, thiệt là đức bất xứng kì vị. Vị Tứ đã không đáng thời
nguy là phải rồi nên Hào từ nói rằng
thạch thử trinh lệ.
5. Lục Ngũ: Hối vong thất đắc vật tuất, vãng cát, vô bất lị.
六五: 悔亡, 失得勿恤, 往吉, 無不利.
Lục Ngũ làm chủ cho quẻ Tấn, có đức đại minh mà lại quần âm ở dưới, thảy thuận phụ với, ở thì Tấn
mà lại nhiều người đồng đức với mình làm việc gì chắc cũng phải nên, nghĩa là không việc gì phải ăn
năn.
Tuy nhiên, Lục Ngũ là âm nhu, ở vào thì Tấn, cảnh ngộ quá chừng sung sướng, e có lòng tham đắc mà
hoạn thất.
Hễ thấy đạo lí đã đúng, cơ hội lại thuận thời cứ thẳng tay làm ngay. Thất bại rư? Thành công rư? Chớ
quá lo gì.
Thất nghĩa là mất lợi; đắc, nghĩa là được công. Thất đắc, vật tuất có ý như ta thường nói
may rủi thây kệ, mà sách xưa cũng có chữ
thành bại bất kế 成敗不計. Nếu đã có đức đại minh mà lại
có lòng định tĩnh như thế thời tấn hành chắc được tốt, không việc gì là chẳng thuận lị.
Tượng viết: Thất đắc vật tuất, vãng hữu khánh dã.
象曰: 失得勿恤, 往有慶也.

Có đức đại minh như Lục Ngũ quần hạ tất thảy thuận tòng. Nếu lại hay quên hết tư tâm mà thất đắc vật
tuất thời tấn lên chẳng những đã hối vong mà lại có hạnh phúc nữa kia.
PHỤ CHÚ: Chữ tuất như nghĩa chữ ưu, nhưng vật tuất thời có hai nghĩa: Một là bất tất ưu, Cửu Tam
quẻ Thái, Cửu Ngũ quẻ Gia Nhân, Sơ Lục quẻ Tụy, thảy là thuộc về nghĩa ấy, vật tuất nghĩa là bất tất
quá lo. Lại một nghĩa nữa là bất đương ưu, Lục Ngũ quẻ Tấn này thuộc về nghĩa ấy, vật tuất chỉ là
không nên lo.
6. Thượng Cửu: Tấn kì giốc, duy dụng phạt ấp, lệ cát, vô cựu, trinh lẫn.
上九: 晉其角, 維用伐邑, , , 無咎, 貞吝.
Thượng Cửu ở trên quẻ, bản chất đã dương cương mà lại ở cuối cùng quẻ, chính là cương chi cực mà
cũng tấn chi cực. Cương cực e không khỏi mắc lỗi bằng hung mạnh, tấn cực e không khỏi mắc vạ bằng
đổ bể, ở vào thời đại Tấn mà quá cương, nhuệ tấn như thế có khác gì loài muông mạnh tấn mà chỉ tấn
bằng sừng, nên thủ tượng bằng “
Tấn kì giốc“. Giốc là một giống cứng ở trên đầu. Hào Thượng Cửu ở
trên hết quẻ nên thủ tượng bằng giốc, cương cấp quá như hào Thượng thời còn làm được việc gì lớn
đâu, chỉ duy lo tự trì lấy phần riêng của mình mà thôi. Tỉ như: Học trò thời chỉ vừa dạy riêng con em
của mình làm quan thời chỉ vừa dạy bộ thuộc riêng của mình mà dầu người có quyền trị nước thời cũng
chỉ vừa lo trừng trị những ấp riêng của mình.
Như thế thời dầu có nguy nữa nhưng kết quả cũng tốt lành mà không tội lỗi. Bởi vì cách cương cực, tấn
cực đem ra trì ngoại thời vẫn không xong, nhưng đem vào trì nội thời lại rất đúng.
Tuy nhiên, ở về thời đại Tấn, chính là thì khả đại hữu vi mà vì tài chất hào Thượng, té ra chỉ vừa làm
việc nhỏ mọn mà thôi. Như thế thời tuy đắc chính cũng đáng xấu thẹn.
Tượng viết: Duy dụng phạt ấp, đạo vị quang dã.
象曰: 維用伐邑, 道未光也.
Cảnh tượng thì Tấn chính như mặt trời đương lên mà vì Thượng Cửu thất ở quá cương, cương minh
đến lúc cuối cùng, không khỏi soi dọi đến thiên hạ, chỉ dùng vừa phạt ấp mà thôi, tiếc cho đạo Tấn
chưa lấy gì làm sáng lớn vậy.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!