Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc

Mười hai kinh chính là phần chính của học thuyết Kinh lạc, gồm:
– Ba kinh âm ở tay:
+ Kinh thủ thái âm Phế

phe_tongquat
+ Kinh thủ thiếu âm Tâm 

tam_tong_quat2
+ Kinh thủ quyết âm Tâm bào.

tambao_tongquat
– Ba kinh dương ở tay:
+ Kinh thủ dương minh Đại trường 

dai_truong
+ Kinh thủ thiếu dương Tam tiêu 

tttieu_lac_ngang
+ Kinh thủ thái dương Tiểu trường.

+ Kinh thủ thái dương Tiểu trường
– Ba kinh âm ở chân:
+ Kinh túc thái âm Tỳ 

kinh túc thái âm tỳ
+ Kinh túc quyết âm Can

Kinh túc quyết âm Can 
+ Kinh túc thiếu âm Thận. 

Kinh túc thiếu âm Thận.
– Ba kinh dương ở chân:
+ Kinh túc thái dương Bàng quang 

Kinh túc thái dương Bàng quang
+ Kinh túc thiếu dương Đởm

Kinh túc thiếu dương ĐởmA
+ Kinh túc dương minh Vị.

Kinh túc dương minh Vị.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!