Công Bổ Kiêm Thi

   TÂN GIA HOÀNG LONG THANG


Công dụng: Tư âm ích khí.

Chủ trị: Nhiệt kết lý thực, khí âm không đủ. Ðại tiện bí kết, bụng chướng đầy cứng, mệt mỏi thiếu khí, mồm họng khô, môi nứt, lưỡi đen, rêu đen(do nhiệt) vàng.


  TĂNG DỊCH THỪA KHÍ THANG


Công dụng: Tư âm tăng dịch, tiết nhiệt thông đại tiện.

Chủ trị: Bệnh ôn ở dương minh, nhiệt kết âm suy. Phân táo bón khô, ỉa không ra được

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!