Vitamin B2

Riboflavin (vitamin B2) là một loại vitamin B. Nó là thành phần trung tâm của cofactorFADFMN và là thành phần cần thiết cho nhiều loại phản ứng enzym flavoprotein bao gồm cả việc hoạt hóa các vitamin khác. Trước đây nó có tên là vitamin G.

Riboflavin-3d.png
Riboflavin powder.jpg
Riboflavin.svg

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!