BẢNG T RA CỨU HUYỆT VỊ ĐÔNG Y

HUYỆT VỊ ĐÔNG Y

Bảng Tra Cứu Huyệt

 

Vần A  
Âm bao

Âm cốc

Âm đô

 Âm khích

Âm lăng tuyền

Âm liêm

Âm thi

 Ân môn

Vần B  
Bạch hoàn du

Bàng quang du

Bào hoang

 Bất dung

Bế quan

Bỉnh Phong

Bô lăng

 Bộc tham

Vần C  
Cách du

Cách quan

Can du

Cao hoang

Cấp mạch

Chi âm

Chi câu

Chi chính

Chí thất

 Chiếu hải

Chính dinh

Chu vinh

Chương môn

Cơ môn

Côn lôn

Công tôn

Cư cốt

Cư liêu

Cư liêu

 Cực tuyền

Vần D  
Dịch môn

Du phủ

Dũng tuyền

Dương bạch

Dương cốc

Dương cương

 Dương giao

Dương khê

Dương lăng tuyền

Dưỡng lão

Dương phu

Dương trì

Duy đao

  

Vần Đ  
Đại bao Đại chung Đại cư Đại đô Đại đôn Đại hách  Đại lăng Đái mạch Đại nghinh Đại trử Đại trường du Đầu duy Đầu khiếu âm  Đầu lãm khấp
Vần E
Ế phong
Vần G  
Giải khê

 Gian sử

Giao tín

 Giáp xa

Vần H  
Hạ cư hư

Hạ liêm

Hạ liêu

Hạ quan

Hãm cốc

Hàm yến

Hành gian

Hậu khê

Hiệp bạch

Hiệp khê

Hòa liêu

Hoăc trung

 Hoàn cốt

Hoàn khiêu

Hoang du

Hoang môn

Hoang môn

Hoành cốt

Hoạt nhục môn

Hội dương

Hội tông

Hợp cốc

Hợp dương

Hung hương

Huyền chung

 Huyên ly

Vần K  
Khâu hư

Khế mạch

Khí hải du

Khí hộ

Khí huyệt

Khí xá

Khí xung

Khích môn

Khố phòng

Khổng tối

Khúc sai

Khúc tân

Khúc trạch

 Khúc trì

Khúc tuyền

Khúc viên

Khuyết bồn

Kiên liêu

Kiên ngoại du

Kiên ngung

Kiên tỉnh

Kiên trinh

Kiên trung du

Kim môn

Kinh cốt

Kinh cừ

Kinh môn

 Kỳ môn

Vần L  
Lạc khước

Lãi câu

Lao cung

Lâu cốc

 Lê đoài

Liệt khuyết

Linh đạo Linh khư

Lư tức

 Lương môn

Vần M  
Mục song My xu ng
Vần N  
Não không

Nghinh hương

Ngoại khâu

Ngoại lăng

Ngoại quan

Ngọc chẩm

Ngũ lý

Ngư tế

Ngũ xứ

 Nhân nghênh

Nhật nguyệt

Nhị gian

Nhĩ môn

Nhiên cốc

Nhũ căn

Nhu du

Nhu hôi

Nhũ trung

Nội đình

 Nội quan

Vần Ô  
Ốc ế Ôn lưu
Vần P  
Phách hộ

Phế du

Phi dương

Phong long

Phong môn

Phong thi

Phong trì

 Phù bạch

Phù đốt

Phù kích

Phụ phân

Phủ xá

Phúc ai

Phúc kết

Phục lưu

 Phục thố

Vần Q  
Quan môn

Quan nguyên du

Quang minh  

 Quang xung

Quy lai

Quyền liêu

Quyết âm du

  

Vần S
Suất cốc
Vần U  
U môn

Ưng song

 Ủy dương  

Ủy trung

Uyển cốt

 Uyên dịch

Vần V  
Vân môn

Vị du  

Vị Hương

 

Vần X  
Xích trạch

Xung dương

Xung môn

 

Vần Y  
Y Hy                    Ý xá
       

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!