NHÓM HUYỆT LẠC

NHÓM HUYỆT LẠC

Lạc huyệt là những huyệt có nhánh nối từ kinh đường kinh này sang đường kinh khác.

Thí dụ: Thiên ‘Kinh Mạch’ ghi: “Kinh thủ Thái âm Phế, khởi từ trung tiêu, đi xuống dưới lạc với Đại trường …”

Như vậy, giữa 2 đường kinh này có sự liên hệ với nhau, sự liên hệ này thông qua huyệt lạc.

Tác dụng của huyệt Lạc, xin xem ở mục ‘Nguyên Tắc Xử Dụng Huyệt’.

BẢNG NGUYÊN – LẠC HUYỆT

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!