NHÓM HUYỆT KHÍCH

NHÓM HUYỆT KHÍCH

Khích là khe hở, nơi mạch khí tụ lại nhiều.

Mỗi kinh mạch đều có 1 huyệt Khích.

Ngoài ra, mạch Dương Duy, Âm Duy, Dương Kiều, Âm Kiều cũng có 1 huyệt Khích.

Vì vậy có tất cả 16 huyệt Khích.

BIỂU ĐỒ HUYỆT KHÍCH

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!