NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU LẠC MẠCH

NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU LẠC MẠCH

+ Nếu là Lạc Ngang

* Thực chứng: Tả Lạc huyệt kinh Chính + bổ Nguyên huyệt của kinh có quan hệ Biểu Lý với kinh bệnh.

* Hư Chứng : Bổ Nguyên huyệt kinh Chính + tả Lạc huyệt của kinh có quan hệ Biểu Lý với kinh bệnh.

(Chi tiết điều trị: xem thêm ở từng đường kinh).

+ Nếu là Lạc Dọc

* Thực chứng: Tả Lạc huyệt của kinh Chính.

* Hư Chứng : Tả Nguyên huyệt của kinh Chính + Bổ Lạc huyệt của kinh có quan hệ Biểu Lý với kinh bệnh.

(Chi tiết xin xem ở từng đường kinh).

+ Nếu là Tôn Lạc, Huyết Lạc, Phù Lạc

Theo thiên ‘Kinh Mạch’ (LKhu 10), chủ yếu là châm cho ra máu (xuất huyết).

BIỂU ĐỒ NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU KINH BIỆT, KINH CÂN VÀ LẠC MẠCH

a- ĐIỀU TRỊ LẠC THỰC

Thiên ‘Căn Kết’ (LKhu 5, 40 – 45) có nêu lên các huyệt được dùng trong các đường kinh Dương khi Lạc bị thực:

Khi có dấu hiệu ‘Thực’ ở Lạc của đường kinh nào, dựa theo bảng trên để chọn huyệt cho phù hợp.

Thí dụ: Mụn nhọt ở môi miệng, bụng trướng là dấu hiệu Lạc dọc của Túc Dương Minh Vị bị rối loạn. Chọn cách phối huyệt trên – dưới. Theo bảng trên, có thể chọn huyệt Lệ Đoài (Vi. 45) + Nhân Nghênh (Vi.9)…

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!