HỆ THỐNG HUYỆT – SỐ HUYỆT

SỐ HUYỆT

Mở đầu thiên ‘Khí Huyệt Luận’, Hoàng Đế hỏi: ‘Ta nghe khí huyệt có 365 huyệt để ứng với 1 năm, xin cho biết rõ như thế nào ? – Kỳ Bá đáp: Về Tạng Du có 50 huyệt, Phủ Du có 72 huyệt, Nhiệt Du 39 huyệt, Thủy Du 57 huyệt…” (TVấn 58, 4 – 11). Và kết luận là “ Tất cả có 365 huyệt đều là nơi dùng để châm thích” (TVấn 58, 12). [Tuy nhiên nếu đếm kỹ các huyệt được nêu trong thiên này thì lại không đủ 365 huyệt…]

Đó là mới kể số huyệt của các kinh Chính, còn rất nhiều huyệt không nằm trong các đường kinh chính, gọi là huyệt Ngoài Kinh hoặc Biệt Huyệt, cũng như các huyệt Mới (Tân Huyệt) do các nhà nghiên cứu châm cứu đã và đang dần dần khám phá ra ngày càng nhiều. Chưa kể đến các huyệt ở tai (Nhĩ Huyệt), ở mặt (Diện Huyệt), ở bàn tay (Thủ Huyệt), bàn chân (Túc Huyệt)…

Ngoài ra, số huyệt Ngoài Kinh trong các tài liệu về Châm Cứu không thống nhất:

· Sách Trung Y Học Khái Luận 1959 : 18 huyệt.

· Sách Châm Cứu Học Thượng Hải 1974 : 208 huyệt

· Sách Châm Cứu Học HongKong 1981 : 171 huyệt

· Sách Châm Cứu Học Việt Nam 1984 : 39 huyệt…

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!