HỆ THỐNG HUYỆT – PHÂN BỐ HUYỆT

PHÂN BỐ HUYỆT

Thiên ‘Khí Phủ Luận’ ghi: “ Mạch khí của túc Thái Dương phát ra 78 huyệt… Mạch khí của túc Thiếu Dương phát ra 62 huyệt…Mạch khí của túc Dương Minh phát ra 68 huyệt… Cộng 365 huyệt” (TVấn 59, 1-14).

Số Huyệt Theo 1 Số Sách Kinh Điển

Hiện nay, các nhà châm cứu đều thống nhất cách phân bố huyệt của các đường kinh như sau:

Đứng về mặt cơ thể học, các huyệt của 12 đường kinh Chính và 2 mạch Đốc, Nhâm được phân bố như sau:

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!