CHƯƠNG III: Tôn Chỉ & Giáo Lý Căn Bản

Giáo thuyết của Mật Pháp được ghi chép lại trong nhiề u bộ kinh khác nhau. Tất cả được tập thành trong phần “Mật Bộ” thuộc bộ Đại Tạng Kinh của Trung Hoa và bằng các loại chữ khác. Tuy thế phần Mật Giáo được ghi chép bằng chữ Hán do các vị Pháp Sư vâng chiếu của các vị vua Trung Hoa sùng đạo dịch t ừ chữ Phạn sang chữ Hán được coi là có tính cách truyền thống và đầy đủ hơ n cả. Trong đó phải kể 3 bộ kinh được coi là quan trọng hơn hết vì nó trình bày gần đầy đủ những tôn chỉ và giáo lý căn bản của Mật Giáo. Đó là kinh Đại Nhật (MAHAVAIROCANA SUTRA) thuyế t về Mandala được truyền bá mạnh nhất tại miền Nam Ấn, và tông đồ lậ p thành phái Thai Tạng Giới và bộ kinh Kim Cang Đảnh (VAJRASEKHARA SUTRA) l ập thành phái Kim Cang Giới được truyề n bá tại mạn Đông và bộ thứ ba là kinh “Tô Tất Địa” để chỉ bày chơn ngôn, đàn pháp, luật tắc cho hành giả tu tập để đắc thành tất địa. Ngoài ra hằng trăm bộ kinh khác của Mật Giáo cũng đã đượ c đúc kết trong Mật Tạ ng trên cả ngàn năm nay, tuy thế ít phổ biến về giáo thuyết mà lại thuyế t minh nặng về phần phươ ng cách thực hành và oai lực của thần chú do kinh tuyên thuyết. Các bộ kinh này có thể kể một ít như sau: Bí Mật Tạng Đarani, Kinh Bảo Tị nh Đarani, Thủ Hộ Quốc Giới Chủ Đarani Kinh, Diệp Y Quán Tự Tại B ồ-tát Kinh, Kinh Tô-bà-ha Đồng Tử, Kinh Bồ-đề Trường Trang Nghiêm Đarani, Kinh Tối Thắng Tổng Trì, Kinh Đại Bảo Quả ng Bác, Kinh Mạt Pháp Nhất Tự Chú, Kinh Thánh Lục Tự, Kinh Phổ Hiền Đarani, Kinh Văn Thù Nhất Tự Chú, Kinh Diệu Tý Đồng Tử, Kinh Bất Không Quyến Sách, Kinh Bạch Tán Cái Đarani, Kinh Thiên

 

Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-ra-ni, Kinh Như Ý Bảo Luân, Kinh Đại Phậ t Đảnh, Kinh Nhất Thập Diện Quan Thế Âm, Kinh Quán Tự Tại Nghi Quỹ, Kinh Nhất Tự Đảnh Luân, Thần Biến Sớ, Mâu Lê Chú Kinh, Kinh Cầ u Tức Đắc Đarani, Kinh Vô Cấu Tịnh Quang, Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Bí Mật Tạng Thần Chú, Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Vương, Kinh Trì Minh Tạng Nghi Quỹ, Kinh Bát-nhã Sớ, Kinh Mạn- đà-la Sớ, Bạch Tán Cái Tụng, Phật Đảnh Tụng, Phật Đảnh Sớ, Kinh Ngũ Tự Đarani, Kinh Đại Giáo Vương… Để tìm hiểu tổng quát Mật Giáo không gì hơn là tham chiếu hai bộ kinh quan trọng là Đại Nhậ t và Kim Cang Đảnh cũng như sẽ khảo sát sơ lược toàn bộ các bản kinh khác trong Mật Tạng.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!