IV. CÁC KÝ HIỆU TẠO PHÁP THUẬT: ĐARANI – PHÁP ẤN – LINH PHÙ

IV. CÁC KÝ HIỆU TẠO PHÁP THUẬT: ĐARANI – PHÁP ẤN – LINH PHÙ

 

1. Đarani: Có nghĩa là trì (giữ), tổng trì (giữ tất cả) hay năng trì (khả năng gìn giữ). Gìn giữ ở đây là gìn giữ mọi thiện duyên, thâu hoạch những pháp lành, bảo vệ những chủng tử tốt. Bền tâm vững chí trước mọi thử thách của kiếp này cũng như của những kiếp sắp đến là ý nghĩa chánh của chữ Đarani. Đarani còn có một ý nghĩa khác là năng già: Có sức che lấp những chủng tử xấu, những điều chẳng lành, mọi ác niệm đều bị chặn đứng không thể khởi xa được. Đarani như vậy là một trợ lực, một phương tiện thiện xảo giúp chúng ta tham thiền dễ dàng khỏi bị vọng-động. Đarani có 4 loại:

-Văn Đarani: Giúp chúng ta luôn nhớ đến Phật pháp.

-Nghĩa Đarani: Giúp chúng ta nhớ nghĩa lý của Phật pháp.

-Chú Đarani: Hay chơn ngôn giúp chúng ta trừ khử các sự độc ác cùng vớ i mọi phiền não chướng hay sở tri chướng. Chú Đarani thường đi chung với Pháp-Ấn và Linh-Phù. Đarani là ngữ mật, Pháp-Ấn là thân mật, còn Linh-phù là ý mật.

-Nhân Đarani: Hay Đarani cao nhất của Mật Giáo, chính ngay mình biến thành thậ t t ướng của các pháp: nhẫn-nhục, an-trụ, thân-tâm siêu thoát, ở đây phương tiện Đarani đã biến thành cứu cánh Niết-bàn.

 

Chú và Nhân Đarani là phương tiện của Mật Giáo, còn Văn và Nghĩa Đarani là phương tiện của Hiển Giáo.

Người tu theo Mật Giáo, Khẩu thì đọc những câu chơn ngôn. Chú Đarani có sức huyền diệu vô cùng tận, vốn của chư vị thành đạ o, Phậ t, Bồ-tát, và các Thánh Thần truyền trao cho loài người. Chơn ngôn tông rất chú trọng về huyền lực của những câu chơn ngôn, tức là câu phép tóm tắ t và yếu lược. Đarani gốc ở Thiên-Trước, được lưu truyền từ ngàn xưa. Người ta không dịch chú Đarani ra tiếng bản xứ, e mất sức mạnh đi, nên cứ theo tiếng Phạn mà đọc. Người ta gom vào một câu niệm các sức linh hoạt nhiệm mầu trong vũ trụ. Phật nhờ hoàn toàn tinh thông nên ra công thu nhặt và sắp xếp các sức linh ấy mà truyền trao cho tín đồ. Ngoài ra chú còn là những kí hiệu, lời hứa khả của chư vị Phật-Thánh đã lập nguyện độ sanh cho những ai phát tâm chí thành trên đường đạo đức. Đó là những nguyện lực mà các Ngài để lại trước khi tịch diệt. Ai đọc trúng những biểu hiệu đó và có tâm ý thực hiện theo hạnh đạo của các Ngài, các Ngài sẽ gia trì sức linh ấy đến hỗ trợ và ủng hộ cho. Người ta niệm chơn ngôn để cầu thỉnh Phật- Thánh hộ niệm gia trì và triệu thỉnh chư vị thần linh, sứ giả của Phật Thánh đến để giúp mình trong những dịp cần yếu.

 

2. Pháp Ấn (YANTRA). Về thân, bàn tay bắt thành Pháp-Ấn làm cho nhà Đạo mật tiếp với Phật-Thánh và tạo được huyền năng pháp thuật mạnh mẽ vô cùng. Kẻ bắt tay Ấn cũng ví như thâu càn-khôn vào tay mình: Ngón cái chỉ về không gian. Hư không, ngón trỏ. Ngón giữa, lửa. Ngón áp-út, nước. Ngón út chỉ về đất.

Biết niệm chơn ngôn và bắt Ấn thì kết quả không thể nào sai chạy. Chữ Ấn người Pháp dịch là “Sceau”, con dấu. Ấn là quyết đị nh xong rồi, cũng như kẻ đã quyết đị nh, ký tên và đóng dấu vào tờ hiệp-ước. Có nhiều cách bắt Ấn khác nhau và mỗi đạo Ấn có một công dụng riêng, tùy theo sở c ầu của nhà đạo mà ám tay quyết. Có khi một tay Ấn mà dùng nhiều việc. Từ việc lớn đến việc nhỏ và bất kỳ giờ nào, dùng Ấn và niệm chơn ngôn cũng được hết. Gặp kẻ hung bạo Ấn mà trừ. Có yêu quái tà mị, Ấn mà đuổi. Xẩy ra nạn rủi, Ấn mà thoát. Triệu thỉnh quỷ-thần Ấn mà gọi. Mong ước điều chi Ấn mà xin. Thức dậy, ăn uống, mặ c áo, đi đứng, tụng kinh, nhà đạo cũng dùng Ấn và Chú nguyện cho mình và chúng sanh.

 

328 Phát Chưởng Ấn.

329 Đàn Chỉ Ấn.

330 Khứ Hậu Ấn.

331 Thanh Tịnh Ấn.

332 Quang Trì Ấn.

333 Thủ Ma Chiết Nguyện Ấn.

334 Linh Pháp Cửu Trụ Cú Ấn.

335 Kinh Giác Ấn.

336 Phương Tiện Ấn.

337 Phật Bộ Tam Ma Da Ấn.

338 Liên Hoa Bộ Tam Ma Da Ấn.

339 Kim Cang Bộ Tam Ma Da Ấn.

 340 Hộ Thân Tam Ma Da Ấn.

341 Địa Kết Ấn.

342 Kim Cang Trì Ấn.

343 Đạo Tràng Quan Định Ấn.

344 Thân Cúng Dường Ấn.

345 Phổ Thông Cúng Dường Ấn.

346 Chấn Linh Ấn.

 347 Tống Xa Lạc Ấn.

348 Thỉnh Xa Lạc Ấn.

349, 350, 351: Nghinh Thỉnh Thánh Chúng Ấn.

352 Trừ Tùng Ma Khứ Hậu Ấn.

353 Thị Tam Ma Da Ấn.

354 Kim Cang Võng Ấn.

355 Hỏa Viên Ấn.

356 Ấn Cầm Cú.

 

3. Linh phù. Về ý thì tham thiền. Nhờ tham thiền nhà Đạo hiểu những luật vĩ đại trong trời đất. Người sắp xếp những luật ấy theo trật tự của chúng nó, làm ra linh phù, định đặt các phép và bài trí ăn khớp với các sức mạnh tự nhiên chung quanh ta từ lớn chí nhỏ.

 

Linh phù theo con mắt của kẻ bất tín là một sự dị đoan, theo người thiện niệm là một vũ trụ thu hẹp mà nơi ấy Đức Đại Nhật Phật ngự trên trước và ở trung tâm và xoay vần chung quanh là chư vị Thánh, Thần hầu cận theo Ngài.

 

Thấy linh phù tức là thấy biểu tượng của Phật, bao giờ tư tưởng về Phật cũng ở luôn nơi mình. Nhờ có đức tin đối với các vị thờ trong linh phù, nhờ lời cầu nguyện và khấn xin, nhờ hoài bão học tập theo hạnh lành của Phật Thánh; sức linh của chư vị sẽ biể u hiện nơi mình, bây giờ nhà Đạo muốn chi cũng được và thực hiện được nhiều việc kỳ bí thần thông để cảm hóa chúng sanh. Những bậc tu theo linh phù cần phải dày công nghiên cứu và tham thiền về nó, vì đây là một môn học rất rộng và khó khăn. Cho đến mấy vị cao tài về Chơn Ngôn cũng chưa dễ thông suốt hết các đạo linh phù.

 

Đarani, Pháp-Ấn, Linh-Phù là những phương tiện thiện xảo, những kí hiệu mật truyền để tạo pháp thuật nhiệm mầu, nói chung là dùng để giữ gìn thiện pháp và ngăn ngừa ác pháp. Nhà học đạo thấu được ý nghĩa của Đarani, Pháp Ấn và Linh Phù thì tay bắt ấn, miệng đọc chú, ý quán tưởng linh phù thì thấy được ba cái mật: thân mật, khẩu mật, ý mật và hành theo 3 cái mật đó mà giữ mình và cứu đời. Người còn truyền dạy cho hàng đệ tử nữa. Trong lúc hành 3 cái mật đó, nhà Đạo có thể ở vào một cảnh với Phật là cảnh Bồ-đề và đạt được nhiều quyền năng pháp thuật nhiệm mầu và thông đạt được ý nghĩa của Phật trong ta, ta trong Phật tức là hiệp một với Thượng Đế trong phép nhập định Du-già của Mật Giáo.

-Đây là hai lá Khăn Ấn của Mật Tông Phật giáo Nam Tông. Có giá trị như là một Đại Linh Phù hộ mạng, may mắn, hạnh phúc, trừ tà và tiến triển tâm linh (Hình 1và 2).

 

-Đây là lá Phép hội dùng để vô kim có giá trị trừ tất cả ếm đối, thư phù và các tai họa do chư Thiên tác hại (Hình 3).

-Đây là lá Phép của tông phái chư vị Năm Ông (Năm Phươ ng Phật và Năm Đạo Binh Trời) dùng để tĩnh tâm tham thiền (Hình 4).

Lá cờ Phép, một loại Linh Phù đem lại sự may mắn cho sức khỏe, thể xác, đời sống và tâm linh.

 

 

Linh Phù dùng để tăng thêm tuổi thọ

Linh Phù dùng để ngăn ngừa trộm cướp và các loại thú dữ

Linh Phù trừ bệnh quỷ ám

Linh Phù Hộ mạng Tam Đin

Linh Phù này có công năng bảo vệ nhà cửa, tài sản

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!