III. PHÉP QUÁN ĐẢNH (ABHISEKHA)

Theo thông tục ở Ấn “Quán Đảnh” là dùng nước rưới lên đầu. Như vị Thái Tử khi thọ phong vương vị , vua cha dùng nước bốn biển hay nước ở bốn sông lớn, đựng ở trong 4 chiếc bình quý rồi tuần tự rưới lên đảnh của kẻ thọ chức. Kế đó lại xướng lên 3 lần, đại ý nói kẻ đó đã thọ chức xong và sẽ cai trị bốn phương thiên hạ.

 

Theo Mật Giáo, “Quán” là dùng nước đại bi hay ánh sáng đại bi của chư Phật mà gia bị . “ Đảnh” có nghĩa là tăng thượng, là khiến cho ta bước lên địa vị cao. Phương pháp Quán Đảnh của Mật Giáo, chính là một trong những phương tiện dẫn độ để hành-giả tiếp nhận được năng lực gia trì của Phật và Chư Tôn.

Có nhiều cấp bậc “Quán Đảnh”.

 

1. Thọ Minh Quán Đảnh. Có nghĩa là vị đệ tử, lúc theo vị A-xà-lê để thọ học pháp tam mật thì được làm lễ quán đảnh và kẻ ấy từ đây đã kết duyên với Phật đạo, nghiệp-chướng lần lượt sẽ tiêu trừ.

 

2. Sự Nghiệp Quán Đảnh. Tức là thọ nhận đầy đủ các chi phần quán đảnh của Mật Giáo để lên ngôi “Quán Đảnh Sư”. Kinh Đại Nhật viết “Này Bí-Mật vương! (Kim Cang Thủ Bồ-tát), vị A-xà-lê kia nếu thấy chúng sanh kham làm pháp khí:

 

–Có sự tin hiểu sâu rộng

–Xa lìa trần cấu

–Mạnh mẽ siêng năng

–Thường nghĩ đến việc lợi tha

 

Nếu gặp người hội đủ bốn điều kiện trên, vị A-xà-lê nên tự đến khuyến phát mà bảo rẳng: “Này Phật-tử! Đạo pháp Đại-thừa chân ngôn đây, ta vì bậc đại-thừa căn khí mới khai-diễn, ông nên dùng trí tuệ phương tiện để thành tựu, tất sẽ chứng được đạo quả.”

 

Mandala of Guhyasamaja

 

Kinh Kim Cang Đảnh cũng nói: “Vị A-xà-lê nếu thấy người có thể làm pháp khí, chất trực hòa nhã, trí tuệ sáng suốt, lòng tin bền chắc tuy kẻ đó không cầu pháp và vào đạo tràng, vị “Quán Đảnh Sư” nên kêu mà bảo rằng: Này Thiện Nam Tử! Nghi thức bí tạng mật ngữ của Đại thừa khó đượ c nghe, ông muốn thành tựu trí tuệ chân thật của Như-Lai, phải một lòng tu hành pháp này, tất sẽ chứng được Nhất-Thế Chủng-Trí”.

 

3. Bí Ấn Quán Đảnh. Vì thời gian gấp rút, vị A-xà-lê không kịp làm đủ các phép Quán Đảnh, chỉ đem bí ấn của ngôi A-xà-lê mà truyền thọ cho đệ tử. Khi trao bí ấn này, chư Phật đều dùng tay mà xoa đầu người được truyền thọ.

 

4. Cam Lồ Quán Đảnh. Lúc làm phép này vị A-xà-lê dùng nước đựng trong 5 chiếc bình rưới lên đảnh đệ tử. Chư Như Lai cũng ứng theo đó dùng cam lồ trí thủy để gia bị cho người thọ pháp. Khi làm phép này, tội chướng của kẻ đệ tử liền được tiêu trừ và lần lượt sẽ được quả giải-thoát của Chư Phật.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!