TRÌ NIỆM THẦN CHÚ DƯỢC SƯ PHẬT

TRÌ NIỆM THẦN CHÚ DƯỢC SƯ PHẬT


1. NGUYỆN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền,
Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên,
Giới đức vót thành hình núi thẳm,
Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Dược Sư, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: O

Oan trái nhiều đời đều được tháo mở,
Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan.
Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) O

2. TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.
– Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO

3. SÁM HỐI

Con xưa vốn tạo các ác nghiệp, bởi vì vô thỉ tham, sân, si.

Từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối.

– Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần) O

4. PHỤC NGUYỆN:

– Con xin nguyện trọn đời quy y tam bảo – Phật Pháp Tăng và bồ đề tâm kiên cố.

– Nguyện thập phương thường trú Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát, và chư Phật 10 phương Từ bi gia hộ cho ….. dứt bệnh ………..phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyện: âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

5. TÁN PHẬT DƯỢC SƯ

Đức giáo chủ Đông Phương,
Mười hai nguyện hoằng dương,
Cứu muôn loài thoát khổ,
Khai diễn pháp chân thường.
Bốn chín ngày đèn hương,
Trang nghiêm khắp đạo trường,
Trì danh và đảnh lễ,
Tiêu tai, thọ miên trường. O
– Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần) O

Ta-bà cảnh giới thật mong manh,
Vì để giúp đời, nói pháp kinh.
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.
Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành.
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,
Phước duyên lợi lạc, sống an lành.
– Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần) OOO

6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẲNG CHƠN NGÔN(7, 21 hoặc 108 biến)

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã,

lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã.

Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

Nam-mô Dược Sư hội thượng Phật Bồ-tát. O

Tháo mở hận thù, buông oan trái.
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O

7. NIỆM DANH HIỆU BẢY PHẬT DƯỢC SƯ

Dược Sư Quang Phật,

Bậc Đại Y Vương,

Mười hai nguyện lớn,

Cứu khổ trầm luân.

Thành tâm quy ngưỡng,

Trang nghiêm đạo trường.

Niệm trì danh hiệu,

Đèn hoa cúng dường.

Đảnh lễ Phật tượng,

Cung kính tán dương.

Làm phan tục mạng,

Tuổi thọ miên trường.

Diệt trừ tội chướng,

Oan nghiệp không còn.

Phước lộc tăng trưởng,

Quả chứng chân thường. O

– Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. (18 lần) O

– Nam-mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai. (3 lần) O

– Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần) O

– Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. (3 lần) O

– Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. (3 lần) O

– Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. (3 lần) O

– Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. (3 lần)

8. TAM QUY-Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. O

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. O

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. O

9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC:

Xin hồi hướng công đức này cho con được thành tựu như ý nguyện. Cầu mong khắp cả chúng sanh bệnh tật tiêu trừ, đồng thành thành Phật đạo. (3 xá, lui ra) O O O.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!