TRÌ CÚ THẦN CHÚ

Trì cú thần chú

 

PHẬT NÓI
KINH TRÌ CÚ THẦN CHÚ

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng với các vị đại Tỳ Khưu chúng, gồm có 1.250 người, còn Bồ Tát thì hơn muôn vị. Bây giờ từ trong cõi Phật đây trải qua ức trăm ngàn cõi Phật, có thế giới gọi Vô Lượng Hoa, đức Phật kia hiệu là Đăng Tôn Vương Như Lai Vô Sở Trước Chí Chân Đẳng Chính Giác, hiện nay Ngài đang nói pháp ở đó. Phật sai hai vị Bồ Tát: một gọi là Vô Lượng Quang Minh, hai là Đại Quang Minh. Khi hai vị Bồ Tát đến chỗ đức Thích Ca Văn Phật cúi đầu sát nơi chân Phật rồi lui đứng một bên mà bạch Phật rằng: “Kính thưa Thế Tôn! Từ cõi Phật này trải qua ức trăm ngàn nước Phật, có thế giới gọi Vô Lượng Hoa, Phật kia hiệu là Đăng Tôn Vương Như Lai sai chúng con đến thăm Thế Tôn có được bình thường chăng? Các chúng được an ổn không chi khác ư? Thiên Long, Quỷ Thần, Ngạ quỷ, Nữ quỹ Cưu Hằng hoặc người và phi nhân, cọp beo thú dữ muốn được không não loạn, quấy rối nhân dân, vậy nên hãy dùng Trì Cú Thần Chú mà Phật kia sai chúng con đem đến đây, vì nghĩ thương chúng sinh muốn cho họ an vui, được danh thơm lành tốt, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như vậy.

Xà lê ma ha, xà lê la ni, ưu khư mục khư, sa bà đề, ma ha sa bà đề

Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thần Chú, chấp trì đọc tụng, gặp đời Phật rất khó, Trì Cú Thần Chú gặp được còn khó hơn. Kẻ trai lành và người gái tín nào thọ hành Trì Cú Thần Chú, thọ trì đọc tụng sẽ biết được túc mạng trong bảy đời. Người thọ trì ấy tất cả Phù Đà quỷ thần, người cùng phi nhân không dám gần gũi, nhiễu loạn, độc xà không dám chích, độc dược tự nhiên trừ, đao bén chẳng trúng thương, vương giặc chẳng dám hại, Phạm Vương không dám giận. Trì Cú Thần Chú bảy mươi bảy ức đức Phật đã nói, huỷ phạm người trì thần chú đây sẽ đắc đại trọng tội.
Lại có Bồ Tát Di Lặc hết thảy tám mươi vị, bảo Hiền giả A Nan rằng: “Tôi cũng sẽ nói Trì Cú Thần Chú, nghĩ thương chúng sinh muốn họ được an vui, được danh thơm lành, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như thế

A tri hoả tri, tra khư la la, lý my hỷ ly, my ly đề lô, lưu mi lặc

Phật dạy A Nan: Thọ trì Trì Cú Thần Chú chấp trì đọc tụng. Gặp Phật ra đời rất khó, Trì Cú Thần Chú gặp được còn khó hơn. Trì Cú Thần Chú đọc tụng thọ trì sẽ biết được túc mạng trong mười bốn đời. Người thọ trì ấy tất Phù Đà quỷ thần, người và phi nhân không dám gần gũi nhiễu loạn, rắn độc không dám chích, thuốc độc tự nhiên trừ, đao bén không trúng thương, nạn vua chẳng dám hại, Phạm Vương chẳng dám giận. Trì Cú Thần Chú này là tám mươi bốn ức chư Phật đã nói. Huỷ báng người trì chú đắc đại trọng tội.
Phật dạy A Nan: “Ta cũng sẽ nói thần chú Trì Cú, nghĩ thương chúng sinh khiến được an vui, được danh thơm lành tốt, được tiếng tăm khen ngợi, được sức oai thần như thế:

A tri hoả tri, na tri cưu na tri, đề lê, sa la ba đề, a na ba đề, ba na đề, ba na ca hoà ni, ma ha ca hoà ni

Phật dạy A Nan: “Người thọ trì đọc tụng Trì Cú Thần Chú này gặp Phật ra đời rất khó, Trì Cú Thần Chú này càng rất khó hơn. Nếu kẻ trai lành và người gái tín nào thọ trì đọc tụng thần chú Trì Cú thì biết được túc mạng trong vô số kiếp. Người thọ trì ấy tất cả Phù Đà quỷ thần, người cùng phi nhân không dám gần gũi nhiễu loạn, độc xà không dám chích, độc dược tự nhiên trừ, đao bén chẳng tổn thương, nạn vua chẳng dám hại, Phạm Thiên chẳng dám giận. Trì Cú Thần Chú này là vô số ức chư Phật đã nói. Huỷ phạm người trì chú sẽ đắc đại trọng tội”.
Phật dạy A Nan: “Trì Cú Thần Chú này khi đi đường hành đạo phải nên niệm tụng, hoặc đến chốn quan quyền, hoặc giữa đường bị giặc, hoặc bị trùng độc, hoặc trong nạn đao binh, hoặc người cùng phi nhân, hoặc trong những hoạn nạn ấy phải nên niệm tụng là vì thần chú Trì Cú, chú nơi cây khô khiên sinh cành lá hoa trái, huống nữa là người lấy chỉ trì gút thần chú mà đeo, sẽ được lành trăm bệnh tiêu trừ, tự nhiên an ổn, diệt hoạ trừ hung. Nam mô Phật khiến chú này đều được tuỳ nguyện”
Phật nói kinh này rồi hết thảy đại chúng hết lòng vui mừng.

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!