THẦN THÔNG TRONG MẬT TÔNG

THẦN THÔNG TRONG MẬT TÔNG

 

Pháp Kim Cang Thừa thì có sự đặc biệt là hành giả khi tu tập đến một mức nào đó thì thường phát khởi thần thông. 

Thần Thông có nhiều loại đó là: 

1-Chứng Đắc Thần Thông 
2-Báo Đắc Thần Thông 
3-Gia Trì Thần Thông 
4-Thiền Định Thần Thông 

1-Chứng Đắc Thần Thông: 

Là nói các vị Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán, Thánh Hiền 

2-Báo Đắc Thần Thông 

Là các vị Trời, Quỷ Thần do phước báo mà có thần thông 

3-Gia Trì Thần Thông 

Là do sức Thần Chú 

4-Thiền Định Thần Thông 

Các người chứng Bốn Thiền 

Người tu Mật Tông lúc mới tu mà có Thần Thông đó là do sức Gia Trì của Thần Chú bởi vì Thần Chú là do 10 phương 3 đời Chư Phật truyền dạy gia trì và tất cả Chư Bồ Tát, Thánh Hiền hộ trì vì vậy mà hành giả nương sức của Thần Chú mà có Thần Thông. 

Đây là do sức Tha Lực chứ không phải là do sự tự chứng 

Người tu Mật Tông sau khi tu tập lâu thì có được Phước Huệ thì sẽ có hai loại Thần Thông do Tự Lực và do Tha Lực đó là Thiền Định Thần Thông và Gia Trì Thần Thông. 

Người tu Mật Tông mà được thành tựu nhập vào Thánh Vị thì sẽ được Chứng Đắc Thần Thộng 

Công Năng của Thần Chú là: 

1-Tức Tai: 

Là diệt tội chướng, trừ tai nạn, quỷ mị, tật bịnh, tù đày, giam cầm, bịnh dịch, quốc nạn, mưa nắng không đều, trùng tổn lúa nếp, năm thứ sao tinh ép ngặp bổn mạng, thảy đều trừ diệt, phiền não giải thoát v.v.. 

2-Tăng Ích 

Tăng trưởng Phước Huệ, được lợi ích Thế Gian và Xuất Thế Gián 

Là Pháp dường 
3-Câu Triệu 

Có 2 Phần: 

1-Thỉnh Phật Bồ Tát, Thánh Hiền đến ban cho mình Pháp Gia Trì, Thỉnh Pháp v.v… 

2-Kêu gọi Trời, Thần, Quỷ Mị, Tinh Quái v.v.. đến nghe theo lịnh của mình mà làm việc v.v… 

4-Hàng Phục 

Hàng phục các Ngoại Đạo, Thiên Ma, Trời, Thần, Quỷ Mị, Tinh Quái v.v… 

Người tu theo Mật Tông thì thường chỉ thực hành Pháp Tức tai và Tăng Ích mà thôi. 

Pháp Câu Triệu và Hàng Phục thì chỉ là các bậc Đạo Sư vì muốn chế phục Ngoại Đạo hay là Thiên Ma, Trời, Thần, Quỷ Mị, Tinh Quái v.v… để phát dương Phật Pháp. 

Những người muốn tu theo Mật Tông mà không có Sự Gia Trì Của Kim Cang Pháp Sư thì thường khi có được chút ít thành thành tựu thì thường hay muốn làm Pháp Câu Triệu và Hàng Phục. 

Đây là hiện tượng các người mới tu theo Mật Tông trong một thời gian ngắn có được chút ít thành tựu rồi thì đi Bắt Ma, Trị Tà, Chữa Bịnh, Trấn Yếm v.v… 

Người hành Pháp Câu Triệu và Hàng Phục nếu mà bản thân chưa Phát Bồ Đề Tâm, chưa tu Từ Bi Hỷ Xả và các hạnh lành thì thường sẽ bị các thứ chướng nạn lạc vào Tà Đạo đến khi chết thì sa vào địa ngục.

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!