TAM THANH CHÚ

Thiên linh linh địa linh linh, tả nguyện công công giáng bảo đàn, thiên thỉnh Tam Thanh ứng tuỳ thời, cấp cấp giá thần phù thuỷ giả dương, tà ma quỷ mị bất tương xâm, nhất nhất cá thời viễn lệ tông, mộng quỷ tinh ma tẩu thoái tán, diệt dĩ phàm phu chư thánh chúng, thời thuỳ thính lệnh ủng hộ nhân … (tên tuổi) … Thiên tuỳ cảm ứng Tam Thanh ứng phó cấp cấp như luật lệnh sắc.

** Chú đây là chú để thỉnh Tam Thanh cung chiếu linh quang, bảo vệ cho khõi tai vạ, quỷ mị binh chí sĩ khõi làm náo hại. Chú này trích ra trong sách Mao Sơn Bí Cấp, người nào đọc chú này hằng ngày sẽ được Tam Thanh Đạo Tổ ứng phó tuỳ thời, Thần Binh ủng hộ hằng ngày, âm binh quỷ mị thoái toán chẳng dám gần.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!