PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHÙ

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phù 
————————————

“- Tại sao thế? Bởi môn đà ra ni này hay trừ sạch tội ngũ nghịch, thập ác của chúng sanh, hay cứu tất cả sự khổ nạn trong cảnh Diêm Ma, bàng sanh, ngạ quỷ, địa ngục, hay độ thoát tất cả chúng sanh nghiệp dày phước mỏng, nghèo nàn, hèn hạ, đau bịnh, tàn tật, yểu thọ, xấu xa, câm ngọng, đui điếc, hay cứu vớt các loại A Tu La, Dạ Xoa, La Sát, Phú Đơn Na, Ca Tra Phú Đơn Na, các thân quỷ thần, cho đến hay độ thoát các loài thủy tộc, phi cầm, tẩu thú, rắn rết, ruồi muỗi, côn trùng. Các chúng sanh ấy tùy phận sẽ được sanh lên các cảnh giới an lành, và lần lượt đều được chứng quả giải thoát.” 

– Trích Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni. 

Đối với những loài súc sanh trung thành và gần gũi được nuôi trong gia đình. Hành giả có thể dùng phù Phật Đảnh Tôn Thắng để độ hóa, gieo duyên cho chúng sanh bằng cách viết tên của con vật đó vào chỗ trống trong Phù Phật Đỉnh Tôn Thắng. Theo truyền thuyết và Kinh điển, con thú đó sẽ được thác vào cảnh giới an lành.

 

  • Đây chính là cách làm chăn Phật Đỉnh Tôn Thắng.
    Đối với người chết ở các thành phố lớn, chăn Phật Đỉnh Tôn Thắng có thể dễ dàng mua được để khâm liệm. Nhưng ở những nơi xa xôi hoặc ở nước ngoài, chăn Phật Đỉnh Tôn Thắng là rất khó mua.

    Trong trường hợp đó, bạn có thể dùng hình sau để in ra và làm chăn Phật Đỉnh Tôn Thắng cho người thân.

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!