NHẬP MÔN PHÙ CHÚ TU PHÁP 49 NGÀY – KẾT PHÁP THỦ ẤN QUYẾT

Nhập môn phù chú tu pháp 49 ngày – kết pháp Thủ ấn quyết

 

Trai tịnh, tắm rửa sạch sẽ. tay trái thủ lôi ấn, phải phải thủ kiếm ấn

HƯƠNG CHÚ:

Đạo do tâm học tâm giả hương truyền hương nhiệt ngọc lô tâm tồn đế tiền chân linh hạ phàm tiên bội lâm hiên, kim thần quan cáo kinh đạt cửu thiên.
Thanh hoa diệu nghiêm từ tương ức thiên thân cư trưởng lạc an tọa kim liên tuệ quang vô ngại chiếu chúc u tuyền, hủ hài khô cốt hàm đắc quang tiên.
Cam lộ lưu nhuận biến lệ không huyền bạt độ trầm niệu bất trệ hàn uyên thần đẳng quy mệnh dữ đạo hiệp chân.
Khể thủ quy y nhất chú hương, hương yên liễu nhiễu biến thập phương, thử hương kinh đạt thanh Hoa Phủ, tấu khải thái ất cứu khổ tôn
Khể thủ quy y nhị chú hương, hương yên liễu nhiễu biến thập phương thử hương kinh đạt chu lăng phủ, tấu khải thập phương linh bảo tôn.
Khể thủ quy y tam chú hương, hương yên liễu nhiễu biến thập phương thử hương kinh đạt hoàng lục phủ, tấu khải đạo trường chư thánh chúng.

TỊNH KHẨU CHÚ:

Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, trừ tà vệ chân, hầu thần hổ bôn, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên, lệnh ngã thông chân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

TỊNH THÂN CHÚ:

Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh. Nhạc độc chân quan, thổ địa chi linh. Tả xã hữu tắc, bất đắc vọng kinh. Hồi hướng chính đạo, nội ngoại trừng thanh. Các an phương vị, bị thủ đàn đình. Thái thượng hữu mệnh, sưu bộ tà tinh. Hộ pháp thần vương, bảo vệ chân nhân. Quy y đại đạo, nguyên phanh lợi trinh. Cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh. 

TỊNH THIÊN ĐỊA CHÚ:

Đỗng trung hư huyền, hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, thượng cáo cửu thiên, can la đáp na, đỗng cương thái huyền, trảm yêu phược tà, sát quỷ vạn thiên. Trung sơn thần chúc, nguyên thủy ngọc văn, trì tụng nhất biến, khước quỷ duyên niên, án hành Ngũ Nhạc, bát hải tri văn. Ma Vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế tiêu đãng, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh. 

–đạp cương pháp–

KIM QUANG CHÚ:

Thiên địa Huyền Tông, vạn khí chi căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoạitay bắt tí văn, duy ngô độc tôn tay bắt Sửu văn). Thân hữu kim quang, dần vănphục ánh ngô thân mão vănthị chi bất kiến thìn vănthính chi bất văn tị vănbao la thiên địa ngọ văndưỡng dục quần sinh mùi văntụng trì nhất biến thân vănthân hữu quang minh dậu văn tam giới thị vệ tuất văn. Ngũ Đế thị nghênh, vạn thần triều lễ, hợi văn, dịch sử lôi đình (tí văn) quỷ yêu diệt tích, tinh quái vong hình, sửu văn nội hữu phích lịch, lôi thanh ẩn danh lôi đế, lôi phát, lôi canh, lôi úc, lôi quỳ, lôi thuận, lôi lân, lôi cốt, lôi ngưu, lôi ba, lôi cát, lôi lợi, lôi hư, lôi hanh, lôi kính, lôi tất, lôi hiên, lôi hưng, lôi đa, lôi cư, lôi lũy, lôi đình, lôi hy, lôi phất, lôi diên. lôi tôn, lôi nghịch, lôi dịch, lôi thọ, lôi hô, lôi kính, lôi cật, lôi độ, lôi la, lôi thích, lôi ly. Đỗng tuệ giao triệt, ngũ khí đằng đằng ngọ văn – Tưởng kim quang phóng xuất tới đỉnh đầukim quang tốc hiện, hấp khí, tay bắt kiếm ấn phục hộ chân nhân kiếm quyết. Cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

TỊNH THẦN CHÚ : (tay trái bắt Thìn văn hướng lên, tay trái kiếm ấn chỉ hư không)

Lôi đình hiệu lệnh. Cấp như tinh hỏa. Thập phương tam giới. Khuynh khắc dao văn. Linh quan truyền tấu. Sanh niên trị nguyệt. Bản nhật bổn thời. Thụ sự công tào. Thông linh thổ địa. Văn ngô hiệu lệnh. Hỏa tốc đáo lâm. Hữu sự tương bẩm. Cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

SẮC THỦY CHÚ:

Thiên dĩ nhất sinh, địa dĩ lục thành, lợi nhuận vạn vật, tư dưỡng sinh linh, thỉnh vi pháp thủy, đạo khí quy tông, tà uế diệt xứ, thư phù kiến công, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh. 

SẮC NGHIÊN MỰC CHÚ:

Tùng yên quân chất, thần nghiễn tứ phương, nhất điểm khinh ma, phích lịch vạn trượng, khu tà mật ma, trừ uế diệt ương, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh. 

SẮC CHU SA CHÚ:

Đan chu diễm diễm, như nhật quang mang, tật văn thư chúc, uy bất khả đáng, tà ma tận trừ, vạn quỷ phục tàng, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

SẮC CHỈ CHÚ:

Thảo mộc chi tinh, chỉ trương thiên thành, thư phù tả chúc, trương trương thần linh, thượng truyền đạo chân, hạ đạt thánh thính, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

SẮC BÚT CHÚ:

Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, niệp bút tại thủ, vạn bệnh trừ ương, thỉnh tiên tiên chí, thỉnh thần thần giáng, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

HẠ BÚT CHÚ:

(Đầu tiên vẽ 3 nét Tam thanh rồi niệm- nhất điểm thiên thanh, nhị điểm địa minh, tam điểm chư thánh hiển thần linh, thư tựu linh phù, quang mang vạn trượng, đại hiển uy linh, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

—HOẶC: hách hách dương dương, phích lôi quang mang, ngộ chúc giả tử, đạo chúc giả vong, ngô phụng đạo chân, lập trảm bất tường, nhất thiết quỷ quái, giai ly ngô bàng, hà vật cảm đương,thủy bất năng nịch, hỏa bất năng xâm, tam giới nội ngoại, duy ngô độc cường, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh. 

CỬU TINH CHÚ: vẽ phù

Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh huỳnh minh, nguyên linh tán khai, lưu phán vô cùng, giáng ngã quang huy, thượng đầu chu ảnh, giải trệ khoát hoài, đắc trú phi hà, đằng thân tử vi, giải ách hóa tai, cấp cấp như vô cực cao chân luật lệnh.

THU BÚT CHÚ:

tiên thiên chính khí, cuống phù chính tể, thiên môn động khai, thông thiên đạt địa, sử quỷ vạn thiên, thông thánh đạt ý. Nhật nguyệt thiên địa minh, ngũ hành bát quái tinh, uy chấn tam giới nội, đạo chân khí trường tồn, vô cực cao chân lệnh.

SẮC PHÙ CHÚ: Quay đầu hướng Đông hấp khí niệm chú rồi thổi. 

Tiên thiên vô cực đạo, tổ sư pháp ấn chân, điểm thần thần hiển thánh, trấn phù phù hiển linh, uy lực chấn bát phương, hách hách vạn trượng quang, khu tà mật ma trữ, phúc lộc thọ an khang, vô cực cao chân nhiếp.

TỐNG THẦN CHÚ: Kim ngân, tiền mã hóa

dĩ mông tiên chân, giáng ngô đàn thính, tứ ngô linh phù, khuông ngô thành chân, trần hoàn nhiễu nhiễu, nan dĩ cửu lưu, kính phần bảo hương, kiền thành cung tống, lai thời cảm đức, khứ thời phụng phúc, giáng tắc lộ thuận, hồi tắc lộ thông, tứ hải chi nội, duy đồng thử âm, hậu hữu sở cầu, tái đương phụng thỉnh, đệ tử mỗ … mỗ kính tống.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!