Đại Bảo Quãng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà la Ni

ĐẠI BẢO QUẢNG BÁT LÂU CÁT, THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Nẳng mô, tát phạ đát tha, nghiệt đa nẩm, ngàn di bổ lả, nghiệt bệ mo ni tô bót ra bệ dỉ mạ lê, bà nghiệt lai, nghiểm tỷ lệ hồng hồng, nhặp phạ lả, nhặp phạ lả, một đà dỉ lồ chỉ đế, hống hế dạ địa, sắc sỉ đa, nghiệt bệ ta bà ha.

TÁN THÂU


Quảng bát thần chú, tối thắng viên dung trượng thừa Phật lực vỉnh lưu thông, phổ hộ Đạo tràng trung, dương thới âm siêu, xướng tụng phước vô cùng.


Nam mô tiêu tai tăng phước thọ Bồ tát, ma ha tát. 
(3 lần)

 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh,

Tốc vãng vô lượng quang phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu.

Phổ nguyện tội hướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành bồ tát đạo,

Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung.

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến phật ngộ vô sanh

Bất thối bồ tát vi bạn lữ

Nguyện dỉ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dử chúng sinh,

Giai cộng thành phật đạo.


ÐẠI BẢO QUẢNG BÁT LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ÐÀ RA NI (*)


Nẵng mồ tát phạ đát tha, nghiệt đa nẫm, Úm vĩ bổ lã nghiệt bệ, mạ nĩ bát ra bệ, đát tha đa nễ nại xả nĩnh, mạ nĩ mạ nĩ, tô bát ra bệ, vĩ mạ lê, ta nghiệt ra, nghiễm tỷ lệ, Hồng hồng nhập phạ lã, nhập phạ lã, một đà vĩ lô chỉ đế, hủng đế dạ địa sắc sỉ, đa nghiệt bệ, ta phạ ha.


Tâm chú: Úm ma nĩ phạ nhựt ra hồng.

Tùy tâm chú: Úm ma nĩ đà lị hồng phấn tra.


Kinh dạy rằng: Ðà Ra Ni này có đại oai đức. Phật do đây thành đạo, do đây hàng ma, hay diệt ác chướng hay thành lục độ. Nếu chép nơi chuông, trên điện, trên lụa, vải, trên giấy, trên vách tường, bảng v.v… những vật trên đó có các chúng sanh mắt tạm được thấy. Hoặc thân tay chạm đến, hoặc chói qua trong hình bóng và các người khác đụng chạm đến người này, hoặc mang nơi thân, hoặc đeo nơi đảnh, hoặc chép nơi trên vật có tiếng, hoặc người nghe thấy tiếng ấy, hoặc người đọc tụng, hoặc chỉ nghe tên Ðà Ra Ni này, những chúng sanh như vậy, dù có những tội tứ trọng, ngũ nghịch thập ác, thảy đều tiêu diệt, quyết định sẽ chứng đắc Vô thượng Bồ đề, hay ở nơi hiện đời được vô lượng trăm ngàn công đức, thường được quốc vương, tể quan, bốn chúng cung kính vui mừng, không thọ thế gian các thứ khổ não, độc dược, dao gậy, các nạn nước lửa, tất cả các ác thú như sư tử, cọp, sói không dám làm hại. Lại không bị các nạn trộm cướp, các độc xà, các tà thần, quỷ mị. Hiện thân không thọ tất cả các bịnh: nghĩa là bịnh rét, bịnh mắt, bịnh tai, bịnh mũi, bịnh lưỡi, bịnh răng, bịnh môi, bịnh yết hầu, bịnh đầu, bịnh cổ. Các bịnh của chi phần: Bịnh tay, lưng, hông, rún, trĩ, đái sưng, lị, nhọt rò, nhọt, đầu gối, gót chân, mụn con, ban, dạ dày, ghẻ lở, sẹo, lác, hắc lào, hết thảy các bịnh như vậy không dính vào thân. Không bị trù rủa, yếm đảo độc trùng, chú trớ, thư nộp, mà dính nơi thân, không bị tai hoạnh mà chết. Nằm ngủ yên ổn, thức thì an vui, ở trong chiêm bao mộng thấy trăm ngàn cõi Phật. Cùng thấy chư Phật và Bồ Tát đoanh vây chung quanh, khi mạng gần chết tâm không tán loạn, tất cả chư Phật hiện ra trước mặt an ủi. Lại tất cả các loài bàng sanh như nai, chim, mòng, muỗi, trùng, kiến, ong bướm cho đến thai noãn, thấp, hóa, các loài hữu tình nghe danh Ðà Ra Ni này, hoặc thân chạm xúc, hoặc trong bóng ngã qua, quyết định sẽ đắc Vô thượng Bồ đề.

Lại có người nào trên đảnh núi cao, tụng Ðà Ra Ni này, tầm mắt phóng thấy tận đến chỗ nào, tất cả chúng sanh ở nơi ấy đều được diệt trừ tất cả tội nghiệp (rộng như trong kinh đã dạy).

Nam Mô A Di Đà Phật

Om A Mi Tabha Hrih.


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Om mani padme hum.

Âm Phạn

Namah Sarva Tathagatanam Om Vipulagarbhe Mani Prabhe Tathata Nidarsane Mani Mani Suprabhe Vimale Sagara Gambhire Hum Hum Jvala Jvala Buddhavilokite Guhyadhistita Garbhe Svaha. 

Âm Việt

Nam Ma Sát Va, Ta Tha Ga Ta Nam, Ôm Vi Bu La Ga Bê, Ma Ni Ra Bê, Ta Tha Ta, Ni Đa Sa Nê, Ma Ni Ma Ni Su Ra Bê, Vi Ma Lê, Sa Ga Ra, Gam Bi Rê, Hum Hum, Già La Già La, Bu Đa Vi Lô Ki Tê, Gu Da Đi Si Ta, Ga Bê, Sô Ha.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!