Bùa phép Nam Tông (P2-hết)

BÙA PHÉP NAM TÔNG (P2 – HẾT)


III. NGHI QUỸ HÀNH TRÌ LUYỆN PHÉP-THỌ ĐẠO

1.Tịnh Pháp Giới chân ngôn: Om ram xoa ha >3 lần

2.Tịnh Tam Nghiệp chân ngôn: Om xoa pha va súd đa sạt va đạt ma xoa pha va sud đa hum. >3 lần

3.An Thiên Địa chân ngôn: Na mắc sa măn tá búd đa năm, om đu ru đu ru đi ri đi ri pơ rít thi vi de xoa ha. >3 lần

4.Thỉnh Đại Dạ Xoa Vương tôn Phẩn Nộ-Hoàng Thần Tài :

Na mô rat na tra dà ya-na mô ma ni bờ ha ra ya mâha dăc-sa, sê na pa ta ye –om dzam bala chalen đrâya soaha. Na mô rat na tra dà ya-namô ma ni bờ ha ra ya maha dăc-sa,sê na pa ta ye-suva gờ-rini militi soaha. 21 lần

5.Đọc chú thần Dzambala:

Om dzambala chalen đraya soaha. >49 hay 108 lần

Mrachađi rachaya sahinê…(tên mình)…. Soa ha. >lần 1 hay 3 vòng chuổi tuỳ sức

6..Đọc chú Bát Nhả:

Ga tê, gatê para gatê bô đi soaha. >9 lần

7. Niệm hương:

Bút thăn bô chăn, thơm măn bô chăn, son khăn bô chăn, ten năn bô chăn, xanh lăn bô chăn, kích năn ca rô mí >3 lần

8. Tán thán – đảnh lễ Tam Bảo:

Nắc mô ta sắc, pắc cá quá to, á rá há to, sam ma sam búd ta sắc. >108 lần

9.Hội Ngũ phương phật:

Om na mo bud tha ya ma a út bút thay a sa ra nam ga cha mi Dharmaya sa ran am ga cha mi. Samggaya saranam ga cha mi. >108 lần

10. Kinh Ân Đức Phật:

Ế tế bế sô ba gá qua, á rá hăn sam ma sam buôt đô,vic cha chá rá ná sám banh đô,sú gác tô,lô ca quí đu, ă nut ta rô, phú rí sá đam, má sa rá thi,sá tha đô qua ma nú sa năn, buôt đô,ba ga qua tê. >108 lần

11. Cúng thầy tổ:

Úc ca sắc ết măn xà lăn á ký tha mí
Tút tế dăn bế ế măn xà lăn á ký tha mí
Tách tế dăn bế ế măn xà lăn á ký tha mí . Lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế , mẹ Tam Vị Thánh Tổ , Chư Vị 5 Ông . Phật Tổ Như Lai , Lưu Quan Trương Châu Bình , chư Tiên chư Phật chư Thánh chư Thần , Tam Thập Lục Tổ , Chư Vị Thần Bùa chứng kiến độ trì cho đệ tử tên họ tuổi v.v….. Học Pháp thành công đắc Đạo cứu nhân độ thế . >3 lần

12 .Vạn Thiên Giới Linh:

Nam mô vạn thiên giới linh hội. kính hội phật kính hội tổ- kính hội chư thiên cùng các chư vị phẩn nộ thần tất cả chư vị thu phép thu bùa pháp chuyển tam giới tà ngãi, nhật nguyện hộ chiếu- âm dương bát quái ngũ hành- ông lục- ông lèo- chư vị ông tà- thần núi thần rừng thần mây thần mưa lữa nước gió sấm- thất sơn tà lơn- chư vị tổ sư ông bùa bà ngãi. 36 vị linh sơn hội bùa ngãi pháp chứng trị cho đệ tử luyện chí đắc thành tựu thâu hồi 36000 môn, 72 động địa tiên linh giới hội..đức chuyển luân thánh vương- phẩn nộ kim cang thần-đệ tử…đạo hiệu..tuổi….xin thọ học kim cương thừa mật pháp giúp đời. >3 lần

13.Triệu thỉnh:

Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế , Ngọc Hoàng Tứ Phước Hựu Tội Đại Thiên Tôn
Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Thế Tôn
Nam Mô Di Lặc Thiên Tôn khai Môn Chuyển Pháp
Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hoá Thiên Tôn
Nam Mô Bồng Lai Giáo Chủ Cửu Thiền Huyền Nữ Tổ Sư Lỗ Ban Đạo Mẫu Nương Nương chứng minh
Nam Mô Thập Phương Chư Phật , Vạn Chưỡng Chư Tiên . Chư Tổ Chư Thiên , Chư Thánh Chư Thần giáng hạ Đàn Tràng . >3 lần15.BÀI VÁI 5 VỊ:
Vương oai bồ đề ly chưởng chưởng hửu lai thiên tạ vị vị trùng trùng chuyển chuyển luân vương lai hàng tướng thiên tân giáng phước độ vô cùng tả quan châu.
( Thủ ấn Tam Tài tay trái ngón cái bấm đầu ngón trỏ. ) Hửu quan bình
( tay phải ngón cái bấm lóng cuối ngón đeo nhẩn,nắm bàn tay lại ) Ba ha ta dà lam thánh đế ta bà ha (tới đây hiệp 2 ấn kia lại để trước ngực )
Nam mô huyền thiên thượng đế ngọc hoàng đại thiên tôn ( 3 lần )

14. Pháp danh hội 5 Ông Thất Sơn Phái:

Nam mô tây phương phật tổ thích ca,như lai bồ đề tổ sư,36 vị lục tổ,phật chuẩn đề bồ tát,quan thế âm bồ tát , ông dà lam quan đế,9 phương trời, 10 phương phật,tả ông quan châu,hửu ông quan bình, đấu chiến thắng phật,bạch hổ sơn thần,ngủ hổ sơn đông,nam mô ngọc hoàng thượng đế,chư vị phật tổ, ông dà lam quan đế,3 ông quốc vương đại thần,9 vi tiên nương,vong hồn ông sư sống ,cứu thế trợ dân,xin ông Giảng về chầu phật tổ hộ độ đệ tử…..cầu Hội Tổ (luyện phép xuất quyền, chửa bệnh,…). >3 lần

Nô Mô Xá Xây Kà Ra Mây >7 lần (đây là câu chú hội Tổ Chánh)

15. Xin luyện phép tắc 5 Ông Thất Sơn Phái:

Sắc lệnh-thiên hoàng, địa hoang,nhơn hoàng-án thiên linh linh-địa linh linh-kim mộc thuỷ hoả thổ linh linh-phật linh-tiên linh-thánh linh-thần linh-phù linh-pháp linh-chơn linh-tâm linh-đức trọng quỷ thần kinh-khẩu xuất niệm thần chú-thọ lảnh sắc trời-câp câp như luật lịnh-săc săc lịnh-nam mô a di đà phật >3 lần

16.Kinh xin luyện phép 5 Ông Thất Sơn Phái:

Nam mô các chư tổ chánh-nam mô 36 chư tổ trang-nam mô các chư vị thánh tổ về giúp đệ tử luyện phép-nam mô a di đà phật.
Cầu 36 vị trang tổ chứng: 

1 bi li
2 nú sê 3 no tho ngan
4 tế sa 5 bề mắc 6 săn khê
7 da tô 8 a sa thá 9 a quê săn
10 bạch hổ 11 lục cham 12 lục chi 13 lục nha rây
14 lục cà chui 15 a sà lam 16 ngủ hổ 17 nha thô
18 nha bênh 19 ba lưu 20 ná ba nặc 21-but no má
22 no nặc hăn 23 bi sa tha 24 tăc đà bà 25 lưu quan chơn
26 cám rừng 27 thần hưu thánh 28 thần hoàng 29 a chàm
30 bửu da đà bửu 31 buôl thá 32 á sa ngăn 33 ná cà xa dá
34 nha rây 35 bí sa tha 36 bi nha rây.

17. Kinh Phép Lễ 36 Lục Tổ:

1./ NÔ MÔ XÁ XÂY KÀ RA MÂY
2./ NO THĂN NGĂN
3./ MA NẠT NĂNG
4./ HẾ XA HẤP
5./ PHÁCH GIÁ BÀ TÁ
6./ NÁ MÁ BÀ TÁ
7./ NÚM NÁ BỜ RƯM
8./ NA Á MO RI
9./ NA XA PA
10./ NÁ KÀ XA DÁ MẮC MẮC
11./ NỨT KHÉT BĂNG KÀ RA MÍ
12./ Ề HẾ MẮP CẶP BANH ÂM FÙ RA MẮC MẮC
13./ Ề HẾ SA MA THÍ Á
14./ Ề HẾ A CÚ SA GIÁ MẮC MẮC
15./ Ề HẾ Ế Á TẾ GIÁ MẮC MẮC
16./ Ề HẾ PHEO QUĂN TẾT NĂN KÊ RÊ THA
17./ Ề HẾ PÚT THÔ BÚC LÁ MANH TUA MẮC MẮC
18./ PÚT THÔ KHAI NĂN SĂN TUA MẮC MẮC
19./ Ề HẾ MÊ BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC
20./ Ề HẾ PÚT THÔ ĐÙM BRÂY CÔ MA DĂN MẶC MẶC
21./ THÓC THIA QUĂN SĂN SÓC CĂN
22./ ẮC CA RA ĐUM TĂN SĂN LĂN Á THÍ Á THÁ MÍ
23./ A HĂN BĂN SẾ TA SA LA DĂN SA MAO
24./ Á MÊ MÍ CĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ
25./ Ề HẾ CA RA MÂY TỐ TA TÊ TIN DĂN ÔNG PHÚC CHẮC Ề HẾ
26./ Ề HẾ NA RA MO MẮC MẮC
27./ Ề HẾ MẮC QUẴN SUNG Ắ QUẴN SUNG Ú QUẴN SUNG
28./ Ề HẾ MÍ TẾ CHỀ TẾ BẾ TẾ CĂN
29./ ÔNG CÀ RA MÍ NÍC KHÉT BĂN CÀ RA MÍ MẮC QUĂN TÂY
30./ CÀ RA KHA KHA KHẮ KHẮ
31./ PÚT THÔ MẮC HĂN SĂN TUA MẮC MẮC
32./ KHẮ KHẮ KHA KHA CÀ RA
33./ Ề HẾ Ắ SA NGĂN MẮC MẮC
34./ Ề HẾ NẮC MÔ PÚT THÊ DẮC
35./ PÚT THÔ BÔN RÁP BRÂY MẮC MẮC
36./ OM MẮC ĐẶC CĂN ĐẶC CĂN ĐÁT THÔ MÔN SÔN CĂN QUĂN CĂN MẮC MẮC THÍ Ắ.

18. Kinh cầu chứng linh mau thành tựu:

Trời trên,trời dưới,phật tổ,phật thầy, mẹ quan thế âm ,5 sư ,6 tổ,lục tổ-lục mun-lục xiêm hiệp-lục lèo-ông 5, ông 6, ông 7-trời phật thánh thần-ông trạng mình-cho con luyện phép siêu xuất giúp đời-xin thỉnh ông ca sa-ông mel ha bal ta-ông a sa ca li.
>3 lần

19. Kinh cầu phật tổ chứng phép:

Nam mô cam mô ranh buôl thô a ra hăn nec mec ă ú. >3 lần

20. Nhập môn luyện câu chú phật nầy 7 đêm liên tục :

Sôc rô mit thô –et thăng ăc crê-nam mô bửu ni đà dá đa dạ dà ta. >3 lần
(từ nay không có tà thần nào xên vô xác hành giả )

21. Kinh Hội Luyện Phép:

Năc mô ta sa pha ca qua –ta ra hô tô sa ma sa puôl ta sa puthum sa ra năn câcha mi-thom nen sa ra năn cacha mi-song khen sa ra năn ca cha mi.
>bài nầy 7 hay 21 lần mổi sáng lúc vừa thức dậy,ngồi xếp bằng ngay ngắn đọc.

22. Tổ Hội Bùa Chú:

Ề hế dá ă săc ă lây ni ý quí săc ní, dá bây trà xây y răn quanh qui huê ri tê –săc hê -hế hí tà ă cànu bi tế. >3 lần

23. Tổ hội phép thành tựu:

Trăm lạy phật bà ,phật tổ ,phật thầy ,36 ông lục tôn, ông hắc đế (đế thích vương )xin độ cho con là đệ tử ….tên….tác bạch cho thành tựu ….. thiên linh, địa linh, đạo sư,tổ sư ông , đức đại địa tôn tam môn giáo đầu -à dăn ba ta dăn,sâm ma sâm buôt ta sá, à rẹt nen sa put then pà sa a mí ,cá ra mi ta ni tăn, à sà dăn ,sam ma sam buôt tà sá . -ut săc tha ra sa mi na ta răc, tăc săc đăc ma ha đăc tăc dăc ,tăc bà ha ra lăc đăc tăc săc răc .

24. Nguyện thắp hương 5 ông:

Ú na lô má á.(4 lần)
Bờ pha na cha da thê .
Mắc ắc ú (3 lần )
Nặc mô phut thặc giăc (5 lần )

25. Ngũ Bộ Chú:

Om lam-Om si lam-Om ma ni pad me hum-Om cha lê, chu lê, chun đê sô ha Brum. Bộ lâm >1080 lần
>sau khi đọc bài Ngũ Bộ Chú xong thì tùy ý đọc câu thần chú hành giả muốn luyện.

26. Khi ngưng luyện hành giả vuốt mặt 3 lần nói :

Ta săc …>3 lần

Cúng 3 chung nước mới , đọc thần chú :

Put đằng put sế ní-đà nằng put sế ní-tằng giằng put sế ní-á hàng quan đà mí tăc đà bà. >3 lần 

IV. TÁC PHÁP:

1. Trừ tà-thư ếm-gở bùa bỏ ngãi:

Đọc chú thổi vào người khi bị tà nhập, thổi vào lòng bàn tay khi muốn đánh tà, thổi chú vào nhà cửa,..khi có tà ẩn nấp, thổi vào tay vuốt thân hay thổi trực tiếp vào khi người đó bị tà hù dọa, bất loạn.

2. Gở bệnh-khoáng sưng-đau nhức-ói mữa-bệnh thiên thời:

Đọc chú vào trai dầu gió để sức thoa, thổi vào nơi bị trặc, bị chóng mặt, đau đầu thì đọc thổi vào tay xoa, thổi vào đầu.

3. Yêu thương kính ái, mê hoặc-nhiếp phục đối phương:

Đọc chú thổi vào trai dầu thơm xoa-luyện chú nhìn ánh mắt đối phương với cách đa tình đa cảm, đọc chú vào điếu thuốc rồi thổi, người nghe mùi thuốc sẽ mê, luyện chú vào tay để nắm tay, vỗ vai đối phương hoặc lấy hình ảnh ghi tên tuổi mỗi người vào hình chú phép vào hình đó, ếm vô khăn tay, áo, phép vô cây lược, son phấn các vật cá nhân đối phương.

4. Cầu tài-chiêu khách:

Luyện chú trước bàn thờ Thần Tài, vái bàn Thông Thiên, trước quán, trên bàn thờ để thêm đồng tiền xu cổ, tiền Chiêu tài,…

5. Hộ mạng, gồng, luyện nội công, Thần quyền, ẩn thân…:

Luyện trước bàn tổ sư, luyện dây kà tha, chỉ ngũ sắc đeo, nhìn mặt trời mặt trăng, tinh tú, đèn cầy sấm chớp luyện. Các bài chú sử dụng lúc nguy cấp thì đọc liên tục.

6. Chiêu mộ binh tướng-Thâu binh thâu Thần:

Phép này cần là người học cao và có kinh nghiệm ấn sắc tổ sư đầy đủ, làm bậy thì
‘’sinh nghề tử nghiệp’’ luyện trước bàn tổ, khi cần đến để thâu tóm binh gia quỷ thần của pháp sư khác thì bắt ấn Cửu Chuyển Liên Hoàn Ấn mà quơ tóm.

IV. MỘT VÀI MÔN PHÁI NỖI TIẾNG:

 

Phái Chà Kha

xuất xứ từ Ấn Độ và đã truyền vào Thái Lan nhiều năm rồi, phái này thờ Thần Rắn còn gọi là Naga (cho nên những nét Bùa của Chà Kha uốn lượn như rắn). Căn bản cho người luyện Phép Chà Kha thì phải hội đủ 5 bài Kinh Chú, bao gồm: Kinh Tam Giáo, Thỉnh Tổ, Chú Hội Phép, Chú gọi Âm Binh, Kinh Cầu Nguyện, và cộng thêm10 chử Buà của 10 Vị Tổ trong bài Thỉnh Tổ (cho Thầy mỗi đêm luyện và uống). Buà Phép của Chà Kha rất nhạy bén và công dụng sài cho trăm việc như: thư ếm, chửa bệnh, trục tà, lên đài đấu, sên dầu thơm ăn nói, buà chú thương, gồng, .v.v.,

Thỉnh Tổ và Hội Phép như sau:

Thỉnh Tổ:

Cam Cò Cây, Cam Manh Manh, Cam Hanh Phanh, Cam Mành Mảnh, Cam Mây Nghanh, Cam Manh Nghanh, Cam Sắc Xi, Cam So Rẹc, Cam Chuốt, Cam Phược.

Hội Phép:

Bờ Ri Ti Ti Tích Nặc, Bờ Ri Tích Ti Na Nặc, Phắc Cu Bờ Rích Nặc, Sắc Phịch Phổ Nặc, Ô Mạc Ten Ka Bơ Ra, Quýt Sơn Manh Manh Lơn.

Công dụng của bài hội phép, ngoài luyện ra còn có thể sên buà và dùng cho những chử buà Chà Kha mà không có chú kèm theo. Đây chỉ là căn bản cho người nhập môn luyện pháp Cha Khà, còn biến hoá và sử dụng thì nhiều lắm bạn ạ.

Phái Lỗ Ban

nguồn gốc từ Trung Hoa nước Lỗ, Tổ sáng lập là Ban nên ta gọi phái này Lỗ Ban, có 2 tông chính khi truyền vào Việt Nam thì là Lỗ Ban Sát thần phù bị ảnh hưởng của các dạng bùa Nam Tông. Căn bản người học phải hội đủ các bài kinh sau:
Thỉnh Tổ, Chú Hội Phép, Kinh Cầu Nguyện, các lá sắc lệnh của tổ

( XIN THAM KHẢO QUYỂN LỖ BAN CĂN BẢN BÍ TRUYỀN )

Thĩnh Tỗ Hội Lỗ Ban Tiên Sư dòng Ông Cấm:

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT , CHƯ VỊ ĐẠI THẦN ĐẠI THÁNH ĐẠI HÃI , CHƯ VỊ BỒ TÁT CÙNG CÁC VỊ NHẤT ĐẠI CÀN KHÔN , NHỊ ĐẠI CÀN KHÔN , TAM ĐẠI CÀN KHÔN , QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN , QUAN CHÂU QUAN BÌNH , TAM THẬP LỤC THIÊN CAN , THẤT THẬP NHỊ ĐỊA SÁT , THẬP BÁT LA HÁN , BÁT QUÁI TỖ SƯ , BÁT QUÁI THẦN TƯỚNG ,THẬP NHỊ THỜI THẦN , LỤC ĐINH THẦN TƯỚNG , LỤC GIÁP THẦN TƯỚNG , NHỊ THẬP BÁT TÚ . CHƯ VỊ 5 ÔNG CÁC CUNG CÁC CÕI , THẬP BÁT CHƯ HIỀN CÃM ỨNG CHỨNG MINH .

ÁN LỖ BAN TIÊN SƯ PHÙ , LỖ BAN ĐẠI SÁT , DỤNG HƯNG YÊN BẤT DỤNG HƯƠNG ĐĂNG HOA QUÃ VẬT THỰC HỘI CHƠN HÌNH TRỢ KỲ ĐỆ TỮ THẦN TỰ V.V….nói tên tuỗi mình ra …..THỪA LỊNH TỖ THẦY TẾ THẾ HỌA LINH PHÙ LINH LINH HIỄN HÁCH cầu v..v…việc gì đó , cho ai v.v….
PHỤNG THĨNH 336 VỊ TỖ , 336 VỊ LỤC , 336 VỊ SƠN THẦN NÚI , 336 VỊ SƠN THẦN NGÃI , HẮC SƠN THẦN , CAO SƠN THẦN NÚI , CAO SƠN THẦN NGÃI, HỘI TÀ LƠN THẤT SƠN , 5 NON 7 NÚI RỪNG RÚ , TỖ LỤC , TỖ LÈO , TỖ MIÊN , TỖ MỌI , TỖ XIÊM , TỖ CHÀ ĐỒNG LAI ĐÁO TẠ HỘ GIÁ QUANG MINH , CHẤP KINH TRÌ CHÚ CỨU THẾ TRỢ DÂN CẤP CẤP Y NHƯ LUẬT LỊNH SẮC .

Niệm hương Lỗ Ban:

Hội tổ Lỗ Ban
Nam mô Tam Thập Lục Tổ Lỗ ban lỗ ban
Tứ Khoáng Hạ Trần Pháp bất hư nhàn
Chứng Minh Hương Qủa Y thiệt ngã ngôn
Từ Bi hỉ Xả (trừ bệnh) Danh bất hư truyền cấp cấp như luật lệnh

Hội 12 vị Lỗ Ban:

Nam mô phật tổ lổ ban nam mô tiên sư lổ ban nam mô hội đồng lổ ban nam mô cửu thiên huyền nử nam mô tứ vị thần trời cố hỷ thượng động lệnh bà các cửư lệnh bà 12 tiên cô 12 thần phù lổ ban chư lục âm binh về chứng minh ………nam mô mô phách mô phích, êt ít mà má lá nụ hơi rúng há.

Phái Hời

Còn gọi là Bùa Chàm (Chăm) , xứ Lâm Ấp , Chiêm Thành xưa , khác với Bùa Chà (Hồi Giáo , Châu Giang ) .
Bùa Hời rất dễ luyện và xài , khi nhập môn chỉ cần cúng Tổ xị rượu , bó nhang , đèn cầy , 2 hột vịt , mấy điếu thuốc rê là được ! Chỉ cần 3 ngày đầu ngồi luyện cầu Tổ ngay ngắn mà thôi , sau đó vừa nằm vừa ca như ca Vọng Cổ vẫn linh như thường , phái này đặc biết có Môn Gội đổi số và ếm , thư Gò Mối . ếm Mã bắt linh hồn là tuyệt chiêu nhứt !

1)- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT , THIÊN VIÊN ĐỊA PHƯƠNG , SẮC LỊNH CỬU CHƯƠNG , THẦN PHÙ ĐÁO THỬ , TỨC TỐC VÃNG LAI , CẤP CẤP LỊNH PHẬT . ( Đọc 3 lần , câu này tiếng Việt do 1 Cụ Tộc Trưởng Hơì ngay xưa biết Hán , Nôm đã dịch ra sẳn như vậy )

2)- ÔNG TÔ DEN BÔ DEN MƯ BÔ CỜRU DEN SÂY TÔ ÂY TÔ FA MA CA TƠ NƯỚC CA RI DA BAN MƯ CÀ NƯỚC CÀ RI DA CÀ RƯ CHỚ MA HÊ RIN BA BÔ DI TA CÀ NƯỚC RI DA .(3 lần thỉnh về xài được các loại Bùa Hời)

3)- Thỉnh Tổ Hội Hời , tiếp theo 2 bài trước :

DEN BÔ DEN MƯ BÔ NƯ À CÀNH BA TAO MÂY BA DỪNG , CRÙ TA NAO CHỪNG KHANH BA DỪNG KHANH , BA DỪNG TA BÚ , BA DỪNG A NỨ A TÂM Á LA MÔN CHỒN CÀ TAL , BÚ BẮC CÀ RẮC CHÀNH U CA RA CHÀNH TẮC BÔ A , LẮC BÁ A LA , TĂN CHÀNH NÚ TÀ BÔ TÀ ĐI TÀ NO TÀ NAI , CA TRONG BÔ KHÍ CÀ LÂU LON PHÍ , À TÀI NGẮC TỒ NI LY CÂU THÚC XEM CÀ CHẤP CÀ RÔ . (3lần)

Môn Hời này Tiếng Kinh Chú làm chánh , chử Bùa cũng có nhiều nhưng không quan trọng bằng lời Chú , và Phái này Bùa cũng tương đối đơn giản , ít nét hơn các Môn khác . Khi có đệ tử nào đến chơi TDT sẻ nhờ họ đăng vài loại Bùa Hời lên để quí vị xem chơi .
Ai học Phép Hời thuộc đủ 3 bài này coi như đã được căn bản khai cuộc vậy .

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!