• 7:47 - 08/04/2018

  THIÊN THỨ HAI MƯƠI HAI MẠCH, CHỨNG, VÀ PHÉP TRỊ BỆNH CỦA ĐÀN BÀ ĐIỀU 1 Đàn bà trúng phong, 7, 8 ngày tiếp tục nóng lạnh, phát lên có lúc, kinh thủy vừa dứt, đó là nhiệt vào ...

 • 7:43 - 08/04/2018

  THIÊN THỨ HAI MƯƠI MỐT MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH ĐÀN BÀ SẢN HẬU ĐIỀU 1 Hỏi : Đàn bà mới sinh có 3 bệnh, 1 là bệnh Cảnh, 2 là bệnh Uất mạo, 3 là đại tiện khó, sao vậy ? Thầy ...

 • 7:37 - 08/04/2018

  THIÊN THỨ HAI MƯƠI MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ PHỤ NỮ CÓ THAI ĐIỀU 1 Thầy nói : Đàn bà được mạch tượng bình hòa, Âm mạch (Xích) Tiểu, Nhược, người khát, không ăn được, không nóng ...

 • 7:35 - 08/04/2018

  THIÊN THỨ MƯỜI CHÍN MẠCH, CHỨNG, PHÉP TRỊ CÁC BỆNH PHU QUYẾT, THỦ CHỈ TÚY THŨNG, CHUYỂN CÂN, ÂM HỒ SÁN, VƯU TRÙNG ĐIỀU 1 Thầy nói : Bệnh Phu quyết, người bệnh chỉ đi tới, ...

 • 7:28 - 08/04/2018

  THIÊN THỨ MƯỜI TÁM MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH SANG UNG, TRƯỜNG UNG, TẨM DÂM ĐIỀU 1 Các mạch Phù, Sác, nên phát nhiệt, ngược lại rờn rợn ghét lạnh, nếu có chỗ đau, nên phát ...

 • 7:26 - 08/04/2018

  THIÊN THỨ MƯỜI BẢY MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH ẨU THỔ, UẾ, HẠ LỢI ĐIỀU 1 Ẩu gia (người vốn có chứng ói) có ung nùng, không thể trị ói, Nùng hết, tự lành. ĐIỀU 2 Trước ói rồi ...

 • 7:19 - 08/04/2018

  THIÊN THỨ MƯỜI SÁU MẠCH, CHỨNG VÀ PHÉP TRỊ BỆNH KINH, QÚY, THỔ NỤC, HẠ HUYẾT, HUNG MÃN, Ứ HUYẾT. ĐIỀU 1 Mạch Thốn khẩu Động mà Nhược, Động tức là Kinh, Nhược tức là Qúy. ĐIỀU ...

123
Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!