• 8:45 - 21/07/2017

  NAN 76 Điều 76 Nan viết: “Thế nào gọi là bổ tả ? Lúc cần bổ nên thủ khí ở đâu ? Lúc cần tả, nên loại bỏ khí nơi đâu ?”. Thực vậy: “Lúc cần bổ nên thủ khí ở vệ khí, lúc cần tả, ...

 • 8:42 - 21/07/2017

  NAN 71 Điều 71 Nan viết: “Kinh nói: Châm vinh khí (phải làm sao) đừng để làm thương đến vệ khí; châm vệ khí (phải làm sao) đừng để thương đến vinh khí. Nói thế là sao ?”. Thực ...

 • 8:40 - 21/07/2017

  NAN 66 Điều 66 Nan viết:Huyệt Nguyên của Phế xuất ra ở huyệt Thái Uyên. Huyệt Nguyên của Tâm xuất ra ở huyệt Đại Lăng. Huyệt Nguyên của Tỳ xuất ra ở huyệt Thái Bạch. Huyệt ...

 • 8:35 - 21/07/2017

  NAN 61 Điều 61 Nan viết: “Kinh nói: Vọng để biết gọi là thần, văn (nghe) để biết gọi là thánh, vấn (hỏi) để biết gọi là công, thiết mạch để biết gọi là xả. Nói thế nghĩa là ...

 • 8:34 - 21/07/2017

  NAN 56 Điều 56 Nan viết: “Tích của ngũ tạng đều có tên không riêng mình không ? Nó đắc (bệnh) vào tháng nào, ngày nào ?”. Thực vậy: “Tích của Can tên gọi là Phì khí, nằm ở ...

 • 8:39 - 19/07/2017

  NAN 51 Điều 51 Nan viết: “Có những bệnh (mà người bệnh) muốn được ấm, (cũng có những bệnh mà người bệnh) muốn được lạnh, muốn được thấy người khác, không muốn thấy người khác, ...

 • 8:39 - 14/07/2017

  NAN 46 Điều 46 Nan viết: “Người già nằm mà không ngủ được, còn những người thuộc lớp tuổi thiếu tráng thì nằm ngủ mà không bị thức, tại sao ?”. Thực vậy: “Những người thuộc ...

123
error: Content is protected !!