• 2:22 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 01. QUẺ BÁT THUẦN CÀN Kiền trên; Kiền dưới Quẻ này là quẻ Bát Thuần Càn, Càn hạ cũng là Nội Càn, Càn thượng cũng là Ngoại Càn. Quẻ này sáu nét, tất thảy ...

 • 2:18 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 02. QUẺ BÁT THUẦN KHÔN Khôn trên; Khôn dưới Quẻ này là quẻ Bát Thuần Khôn. Khôn hạ cũng là Nội Khôn, Khôn thượng cũng là Ngoại Khôn. Quẻ này sáu nét tất ...

 • 2:15 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 03. QUẺ THỦY LÔI TRUÂN Khảm trên; Chấn dưới Quẻ này là quẻ Thủy Lôi Truân. Ba vạch dưới: Sơ đơn, Nhị sách, Tam sách, là quẻ Chấn ở dưới, Chấn là Nội Quái. ...

 • 2:13 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 04. QUỂ SƠN THỦY MÔNG Cấn trên; Khảm dưới Quẻ này là quẻ Sơn Thủy Mông. Quẻ dưới là quẻ Khảm, cũng là Nội Quái Khảm. Quẻ trên là quẻ Cấn, cũng là Ngoại ...

 • 2:10 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 05. THỦY THIÊN NHU Khảm trên; Kiền dưới Quẻ này là quẻ Thủy Thiên Nhu. Ba nét dưới là quẻ Càn, là Càn hạ, cùng là Nội Càn. Ba nét trên là quẻ Khảm, là ...

 • 2:01 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 06. QUẺ THIÊN THỦY TỤNG Kiền trên; Khảm dưới Quẻ này là quẻ Thiên Thủy Tụng. Khảm dưới cũng là Nội Khảm, Càn trên cũng là Ngoại Càn. Càn tượng Thiên. Khảm ...

 • 1:56 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 07. QUẺ ĐỊA THỦY SƯ Khôn trên; Khảm dướỉ Quẻ này là quẻ Địa Thủy Sư. Khảm dưới cũng là Nội Khảm. Khôn trên cũng là Ngoại Khôn. Khôn tượng Địa, Khảm tượng ...

12345...10...
Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!