• 2:22 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 01. QUẺ BÁT THUẦN CÀN Kiền trên; Kiền dưới Quẻ này là quẻ Bát Thuần Càn, Càn hạ cũng là Nội Càn, Càn thượng cũng là Ngoại Càn. Quẻ này sáu nét, tất thảy ...

 • 2:18 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 02. QUẺ BÁT THUẦN KHÔN Khôn trên; Khôn dưới Quẻ này là quẻ Bát Thuần Khôn. Khôn hạ cũng là Nội Khôn, Khôn thượng cũng là Ngoại Khôn. Quẻ này sáu nét tất ...

 • 2:15 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 03. QUẺ THỦY LÔI TRUÂN Khảm trên; Chấn dưới Quẻ này là quẻ Thủy Lôi Truân. Ba vạch dưới: Sơ đơn, Nhị sách, Tam sách, là quẻ Chấn ở dưới, Chấn là Nội Quái. ...

 • 2:13 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 04. QUỂ SƠN THỦY MÔNG Cấn trên; Khảm dưới Quẻ này là quẻ Sơn Thủy Mông. Quẻ dưới là quẻ Khảm, cũng là Nội Quái Khảm. Quẻ trên là quẻ Cấn, cũng là Ngoại ...

 • 2:10 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 05. THỦY THIÊN NHU Khảm trên; Kiền dưới Quẻ này là quẻ Thủy Thiên Nhu. Ba nét dưới là quẻ Càn, là Càn hạ, cùng là Nội Càn. Ba nét trên là quẻ Khảm, là ...

 • 2:01 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 06. QUẺ THIÊN THỦY TỤNG Kiền trên; Khảm dưới Quẻ này là quẻ Thiên Thủy Tụng. Khảm dưới cũng là Nội Khảm, Càn trên cũng là Ngoại Càn. Càn tượng Thiên. Khảm ...

 • 1:56 - 05/10/2018

  CHU DỊCH THƯỢNG KINH 07. QUẺ ĐỊA THỦY SƯ Khôn trên; Khảm dướỉ Quẻ này là quẻ Địa Thủy Sư. Khảm dưới cũng là Nội Khảm. Khôn trên cũng là Ngoại Khôn. Khôn tượng Địa, Khảm tượng ...

12345...10...
error: Content is protected !!