• 2:43 - 17/08/2018

 • 2:40 - 17/08/2018

  CHU DỊCH HẠ KINH 39. QUẺ THỦY SƠN KIỂN Khảm trên; Cấn dưới Quẻ này là quẻ Thủy Sơn Kiển. Cấn hạ cũng là Nội Cấn, Khảm thượng cũng là Ngoại Khảm. Khảm thủy, Cấn sơn, nên tên ...

 • 2:21 - 17/08/2018

  CHU DỊCH HẠ KINH 40. QUẺ LÔI THỦY GIẢI Chấn trên; Khảm dưới Quẻ này là quẻ Lôi Thủy Giải. Khảm hạ cũng là Nội Khảm, Chấn thượng cũng là Ngoại Chấn. Chấn lôi, Khảm thủy, nên ...

 • 2:10 - 17/08/2018

  CHU DỊCH HẠ KINH 41. QUẺ SƠN TRẠCH TỔN Cấn trên; Đoái dưới Quẻ này là quẻ Sơn Trạch Tổn. Đoài hạ cũng là Nội Đoài, Cấn thượng cũng là Ngoại Cấn. Cấn sơn, Đoài trạch, nên tên ...

 • 2:06 - 17/08/2018

  CHU DỊCH HẠ KINH 42. QUẺ PHONG LÔI ÍCH Tốn trên; Chấn dưới Quẻ này là quẻ Phong Lôi Ích. Chấn hạ cũng là Nội Chấn, Tốn thượng cũng là Ngoại Tốn. Tốn phong, Chấn lôi, nên tên ...

 • 2:02 - 17/08/2018

  CHU DỊCH HẠ KINH 43. QUẺ TRẠCH THIÊN QUẢI Đoái trên; Kiền dưới Quẻ này là quẻ Trạch Thiên Quải. Càn hạ cũng là Nội Càn, Đoài thượng cũng là Ngoại Đoài. Đoài trạch, Càn thiên, ...

 • 1:59 - 17/08/2018

  CHU DỊCH HẠ KINH 44. QUẺ THIÊN PHONG CẤU Kiền trên; Tốn dưới Quẻ này là quẻ Thiên Phong Cấu. Tốn hạ cũng là Nội Tốn, Càn thượng cũng là Ngoại Càn. Càn thiên, Tốn phong, nên ...

12345...102030...
Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!