• 8:41 - 15/12/2019

  Hộ ma, Trung Hoa dị ch là hỏa thiêu, hỏa tế để chỉ cho cảnh lửa cháy lẫy lừng hay sự cúng tế bằ ng lửa. Hộ ma còn có nghĩa là thiêu ám để chỉ cho lửa trí tuệ thiêu đốt nghiệp. ...

 • 8:32 - 15/12/2019

  Mandala có nghĩa là Đàn hay Đạo-Tràng, rắc rối hơn nhiều. Trong kinh Đại Nhật, Kim-Cang-Thủ Bồ-tát hỏi: “Bạch Thế-Tôn: sao gọi là Mandala?” Đức Phật bảo: “Phát sanh chư Phật ...

 • 8:28 - 15/12/2019

  1. Đarani: Có nghĩa là trì (giữ), tổng trì (giữ tất cả) hay năng trì (khả năng gìn giữ). Gìn giữ ở đây là gìn giữ mọi thiện duyên, thâu hoạch những pháp lành, bảo vệ những ...

 • 7:59 - 15/12/2019

  Theo thông tục ở Ấn “Quán Đảnh” là dùng nước rưới lên đầu. Như vị Thái Tử khi thọ phong vương vị , vua cha dùng nước bốn biển hay nước ở bốn sông lớn, đựng ở trong 4 chiếc ...

 • 7:54 - 15/12/2019

  Hán văn thường dịch là Thần Lực, Uy Lực hay Gia Trì Lực. Nó là năng lực, ý lực, tâm lực ở nơi một nhân cách lớn, người hay trời. Khi còn ở trên bình diện Trí (JNANA), thế giới ...

 • 7:44 - 15/12/2019

  CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ MẬT GIÁO   Vì sao phái này có danh xưng là Bí Mật Phật giáo, lược gọi là Mật Giáo? Có những lý do sau đây:   I. GIÁO CHỦ BÍ MẬT: Vị giáo chủ ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!