• 9:17 - 25/11/2020

    I. MỘNG CHỨNG.   Này Tô-bà-ha Đồng tử! Khi niệm tụng không nên quá chậm, cũng không được quá mau, âm thanh vừa nghe không được lớn nhỏ, chẳng nên gián đoạn, chớ xen tạp ...

error: Content is protected !!