• 4:27 - 01/11/2020

    Cũng như các tông phái khác trong Phật giáo, sự tu hành của Mật Tôn gồm có hai phương diện: Sự và Lý; hay nói theo danh từ của Mật Tôn là Giáo tướng và Sự tướng.   –Sự ...

error: Content is protected !!