• 4:27 - 01/11/2020

    Cũng như các tông phái khác trong Phật giáo, sự tu hành của Mật Tôn gồm có hai phương diện: Sự và Lý; hay nói theo danh từ của Mật Tôn là Giáo tướng và Sự tướng.   –Sự ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!