• 8:37 - 09/01/2020

    Đại Nhật Kinh là lược gọi của kinh “Đại Tỳ-lô-giá-na Thành Phật Thần Biến Gia Trì” gồm 7 quyển, được dịch từ Phạn văn sang chữ Hán vào đời Đường, do ngài Thiện Vô Úy và Nhất ...

  • 4:36 - 09/01/2020

    Giáo thuyết của Mật Pháp được ghi chép lại trong nhiề u bộ kinh khác nhau. Tất cả được tập thành trong phần “Mật Bộ” thuộc bộ Đại Tạng Kinh của Trung Hoa và bằng các loại chữ ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!