• 4:29 - 09/01/2020

  Mấy xứ Tích Lan, Xiêm, Cao Miên, Nam Dương, Mã Lai, Thái Lan đều thuộc về Phật giáo tiểu thừa hay là Nam Tông Phật giáo.   Kinh Phật chép rằng về đời vua A-dục, đạo Phật ...

 • 4:25 - 09/01/2020

  Giáo tướng và Sự tướng củ a Mật Tông ở Trung Hoa được mang về Nhật Bản do 4 vị Đại sư và những vị khác. Ngay từ đó Mật Giáo được tổ chức và hệ thố ng hòa hoán bị nhờ bàn tay ...

 • 3:59 - 09/01/2020

  Kinh điển của phái Mật Giáo tạp bộ (Tạp Mật) được dịch sang tiếng Trung Hoa rất sớ m vào thế kỷ thứ tư sau tây lịch. Các hữu (SRIMITRA) người sứ PAI (KUCCHA, một bộ lạc da ...

 • 3:44 - 09/01/2020

  Trước khi Mật Giáo được truyền sang Tây Tạng, dân chúng nơi đây chưa có tôn giáo đứng đắn. Đạo Bon, một tôn giáo có tính cách thấp hèn là nền đạo giáo cổ truyền của dân bản ...

 • 3:19 - 09/01/2020

    Mật Giáo được thuyết minh do Đức Thích Tôn Như Lai hay Đại Nhật Như Lai, chuyển danh là Đại Tỳ-lô-giá-na Phật (Phạn ngữ: MAHAVAROCANA) Pháp thân của Ngài Phổ Hiền ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!