• 8:41 - 15/12/2019

  VI. PHÉP HỘ MA: Hộ ma, Trung Hoa dị ch là hỏa thiêu, hỏa tế để chỉ cho cảnh lửa cháy lẫy lừng hay sự cúng tế bằ ng lửa. Hộ ma còn có nghĩa là thiêu ám để chỉ cho lửa trí tuệ ...

 • 8:32 - 15/12/2019

  V. ĐÀN PHÁP Mandala có nghĩa là Đàn hay Đạo-Tràng, rắc rối hơn nhiều. Trong kinh Đại Nhật, Kim-Cang-Thủ Bồ-tát hỏi: “Bạch Thế-Tôn: sao gọi là Mandala?” Đức Phật bảo: “Phát ...

 • 8:28 - 15/12/2019

  IV. CÁC KÝ HIỆU TẠO PHÁP THUẬT: ĐARANI – PHÁP ẤN – LINH PHÙ   1. Đarani: Có nghĩa là trì (giữ), tổng trì (giữ tất cả) hay năng trì (khả năng gìn giữ). Gìn giữ ở đây là ...

 • 7:59 - 15/12/2019

  III. PHÉP QUÁN ĐẢNH (ABHISEKHA):   Theo thông tục ở Ấn “Quán Đảnh” là dùng nước rưới lên đầu. Như vị Thái Tử khi thọ phong vương vị , vua cha dùng nước bốn biển hay nước ...

 • 7:54 - 15/12/2019

  II. ADHISTANA:   Hán văn thường dịch là Thần Lực, Uy Lực hay Gia Trì Lực. Nó là năng lực, ý lực, tâm lực ở nơi một nhân cách lớn, người hay trời. Khi còn ở trên bình diện ...

 • 7:44 - 15/12/2019

  CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ MẬT GIÁO   Vì sao phái này có danh xưng là Bí Mật Phật giáo, lược gọi là Mật Giáo? Có những lý do sau đây: I. GIÁO CHỦ BÍ MẬT: Vị giáo chủ của tông ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!