• 5:52 - 31/01/2021

  BÁT NHÃ TÂM KINH THẦN CHÚ   ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÔ NI   Bản Bát nhã ba la mật đa tâm kinh được kết thúc bằng câu Chú nguyện: “ yết đế , yết đế, ba la yết đế, ba la ...

 • 5:43 - 31/01/2021

  THIỆN NỮ THIÊN CHÚ   ĐẠI CÁT TƯỜNG THIỆN NỮ  Nam mô phật đà gia NAMO BUDDHÀYA Quy y Phật   Nam mô Đạt Ma gia NAMO DHARMÀYA Quy y Pháp   Nam mô Tăng Gìa gia NAMO SAMGHÀYA Quy y ...

 • 5:36 - 31/01/2021

  VÃN SINH ĐỘ THẦN CHÚ   Nam mô a di đá bà dạ NAMO AMITÀBHAYA Quy mệnh vô lượng quang ( ai di di đà )   Đá tha già đá dạ TATHÀGATÀYA Như Lai   Đa địa dạ tha TADYATHÀ Như vậy, ...

 • 5:33 - 31/01/2021

  THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN   THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN Ly bà REPA Đáng khinh, đê tiện, thấp kém, hèn hạ, dữ tợn, hung ác, tàn bạo, tàn nhẫn   Ly bà đế REPATE ...

 • 5:26 - 31/01/2021

  QUÁN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN     Án, ma ni bát di hồng OM_MANI PADME HÙM   Ma hát nghê nha nạp tích đô đặc ba đạt MAHÀ JNÀNA KETU SAVÀDA Tính chất mầu nhiệm của cây Phướng ...

 • 5:18 - 31/01/2021

  DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN   NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG PHẬT Nam mô bạc già phạt đế NAMO BHAGAVATE Quy mệnh Thế Tôn   Bệ sái xã BHAISAIJYA Dược ( thuốc )   Lũ ...

 • 5:12 - 31/01/2021

  THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ – QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI   PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ   Án nại mo OM NAMO Quy mệnh kính lễ   Bo cót ngỏa đế BHAGAVATE ...

12345...
error: Content is protected !!