• 9:29 - 17/12/2017

  TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ÐẠI QUÁN ÐẢNH QUANG CHƠN NGÔN Kinh Bất Không Quyến Thần Biến nói: Nếu có các chúng sanh tạo đủ mười điều ác, năm nghịch tội, bốn trọng giới, tội số như vi ...

 • 9:23 - 17/12/2017

  Trì cú thần chú   PHẬT NÓI KINH TRÌ CÚ THẦN CHÚ Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc, cùng với các vị đại Tỳ Khưu chúng, gồm ...

 • 9:21 - 17/12/2017

  THẦN THÔNG TRONG MẬT TÔNG   Pháp Kim Cang Thừa thì có sự đặc biệt là hành giả khi tu tập đến một mức nào đó thì thường phát khởi thần thông.  Thần Thông có nhiều loại đó là:  ...

 • 9:01 - 17/12/2017

  Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối   Dưới đây là các câu thần chú mà người Tây Tạng thường đặt trên cơ thể của người chết để giúp họ có một cái ...

 • 8:49 - 17/12/2017

      Tán Lễ 21 Cứu Độ Mẫu   Kính lễ Đại Bi Quán Tự Tại Từ nơi thắng cảnh Bô Ta La Nơi chủng tự TAM màu lục sinh Tam Thế Phật Nghiệp Mẫu A Di Đà Phật hiện trên đảnh Cầu ...

 • 8:35 - 17/12/2017

  QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỒ CHƠN NGÔN Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Ðà Ra Ni nói: Nếu người tụng chú này, đời quá khứ, hiện tại đã tạo tứ trọng , ngũ nghịch, hủy báng kinh Phương ...

 • 8:29 - 17/12/2017

  PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI KINH   Nước Diêu Tần, Tam Tạng sa môn Phật Đà Ba Lợi phụng chiếu dịch Ta nghe như vầy: Một thời Bạt Già Phạm tại Thất La Phiệt, nơi rừng Thệ ...

12345...
error: Content is protected !!